(Schůze zahájena v 18.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 21. schůzi Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 40 poslanců tuto schůzi a pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů v pondělí 3. listopadu. O svolání schůze byli poslanci vyrozuměni včas.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili, kdo má náhradní kartu nebo kdo žádá o její vydání. Náhradní karty a jejich čísla, pokud jsou vydány, jsou v protokolu 20. schůze, a pokud nebudete nic namítat, nebudu je opakovat.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili jako ověřovatelku paní poslankyni Janu Černochovou a pana poslance Pavla Čiháka. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, můžeme tedy hlasovat.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 1 a ptám se, kdo je pro určení těchto ověřovatelů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 1, z přítomných 117 poslanců pro 110, proti 1. Konstatuji, že ověřovateli 21. schůze Poslanecké sněmovny určila Poslanecká sněmovna paní poslankyni Janu Černochovou a pana poslance Pavla Čiháka.

 

Sděluji, že do zahájení schůze byly doručeny omluvy neúčasti na jednání této schůze a ptám se, jestli někdo požaduje přečíst omluvy z 20. schůze. Není tomu tak. Omluvy tedy platí i pro schůzi 21.

 

Přistoupíme ke stanovení pořadu 21. schůze. Návrh máte uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Poslanecká sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení pořadu schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 2, z přítomných 135 poslanců pro 117, proti nikdo. Návrh tak, jak byl předložen písemně, byl schválen.

 

Přistoupíme tedy k pořadu jednání. Prvním bodem našeho jednání je

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 297/ - druhé čtení

Vládní návrh z pověření vlády uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, aby se ujala slova. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Já jsem vše důležité řekla při prvním čtení. Jedná se o to, aby okolo 100-200 tisíc zdravotně postižených mohlo dostat nové průkazky automaticky a nemuseli znovu k posudkovým lékařům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní ministryně. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 297/1. Žádám zpravodajku výboru paní poslankyni Alenu Nohavovou, aby se ujala své zpravodajské zprávy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesla usnesení výboru pro sociální politiku, který se zabýval touto tematikou 22. října.

Po úvodním slově náměstka ministryně práce a sociálních věcí Petra Šimerky a zpravodajské zprávě poslankyně Aleny Nohavové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 297, a za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu a vidím přihlášku pana poslance Romana Sklenáka.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Vážený pane předsedající, ještě bych chtěla stáhnout svoji přihlášku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To nemohu, protože ještě jsem neotevřel rozpravu, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu a první s přednostním právem se hlásí pan předseda klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já si upřímně řečeno myslím, že to není nutné, ale z opatrnosti a na základě upozornění některých kolegů bych přece jenom raději dal hlasovat o tom, že dnes můžeme o všech zákonech jednat a meritorně i procedurálně hlasovat i po 19. hodině, ale jde mi jenom o tento bod samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tedy na 21. schůzi? (Ano.) Ano, na 21. schůzi. Dobře. Tak jsme si to upřesnili.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 3. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 143 pro 118, proti 8. Návrh byl přijat. Můžeme tedy jednat o tomto návrhu zákona i po 19. hodině.

 

Ještě než dám slovo přihlášené paní poslankyni Aleně Nohavové, budu konstatovat omluvu pana ministra Chovance z dnešního jednání od 18.51 do konce jednacího dne. Nyní v obecné rozpravě paní poslankyně Alena Nohavová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji ještě jednou za slovo. Já tedy nestáhnu svůj návrh a chtěla bych se vyjádřit ke svému pozměňovacímu návrhu, který by se týkal bodu 7 návrhu zákona, kde navrhovatel zákona v § 35 odst. 3 vypouští slova "zdravotního stavu". Přestože má být posuzování zdravotního stavu nedílnou součástí každého posouzení prováděného okresní správou sociálního zabezpečení, může vypuštění slov zdravotního stavu v § 35 odst. 3 vyvolat oprávněnou domněnku, že v tomto případě lze zdravotní stav při posouzení opomenout. Inzerované odstranění duplicity textu v původně navrhovaném znění vypuštěním slov "zdravotního stavu" může mít za následek závažnější fakt dvojího možného výkladu. Vzhledem k tomu, že odstraňování duplicit je legitimním požadavkem a úkolem legislativního procesu, je třeba snahu o jejich odstranění podpořit. Je třeba tak ale činit právně a legislativně vhodným způsobem. Za takový způsob je obecně považován odkaz na paragraf, který by měl být opisován. Proto tedy navrhuji nově vložit do zmiňovaného § 35 odst. 3 odkaz na § 34b odst. 1, kde je stanoveno, co vše se hodnotí, a uvedený text nebude umožňovat různý výklad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP