(Schůze pokračovala ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Měli bychom nyní pokračovat 21. schůzí, která byla mimořádně svolána. Měli bychom pokračovat třetím čtením zařazeného bodu. Hlásí se pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, abychom mohli ten bod projednat, tak musíme schválit vyčlenění jiných jednacích hodin pro třetí čtení, než určuje zákon o jednacím řádu. Dovolte mi, abych navrhl, aby Sněmovna vyčlenila pro 21. schůzi i pro třetí čtení i čas od 14. hodiny do skončení projednání jediného bodu této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. To je procedurální návrh a já o něm dám hlasovat. Pouze to zopakuji. Budeme hlasovat po 14. hodině o třetím čtení pouze v rámci této schůze a v rámci pouze tohoto bodu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať... (Nesrozumitelné námitky ze sálu.) Nemůže, dobře. Já se omlouvám. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Nejdříve vás odhlásím. Já vás odhlašuji a žádám vás, abyste se znovu přihlásili. Přihlášení proběhlo.

 

Já tedy nyní zahajuji hlasování, abychom v rámci 21. schůze mohli hlasovat ve třetím čtení i po 14. hodině. Kdo je pro tento návrh, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 6, přítomných poslankyň a poslanců je 131, pro tento návrh bylo 126 poslankyň a poslanců.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji tedy další jednací den 21. schůze Poslanecké sněmovny. Přihlášení už proběhlo. Omluvenky na tuto schůzi mi žádné nedorazily, takže omluvy platí tak, jak byly načteny v rámci dnešního dne.

 

Na pořadu schůze nám zůstal dnes jediný bod, a to třetí čtení sněmovního tisku 297. Přistoupíme k jeho projednání.

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 297/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová a zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Alena Nohavová. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 297/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se chce do ní přihlásit. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil. Táži se, je-li tomu tak. Je tomu tak. V tom případě rozpravu končím. Táži se, zda si chce závěrečné slovo vzít paní navrhovatelka nebo paní zpravodajka. Není tomu tak. Dobře.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňujícím návrhu. Poprosím paní zpravodajku, aby pozměňovací návrh přednesla a poté se k jednotlivým návrhům budeme vyjadřovat.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. K tomuto návrhu zákona byl podán jeden pozměňovací návrh. V podstatě se jedná o vložení odkazu na paragraf, který jasně stanoví, co se vše hodnotí. Nebude tak možno si tento paragraf vykládat různými způsoby. Já bych navrhovala nejdříve hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu a potom o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. A ten pozměňovací návrh je označen jak?

 

Poslankyně Alena Nohavová: Ten pozměňovací návrh byl vložen do systému pod číslem 1557.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pouze jeden pod číslem 1557. Dobře. Táži se vás, paní navrhovatelko, abyste k němu vyjádřila své stanovisko.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Moje stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Paní zpravodajko? (Také kladné.) Děkuji.

V tom případě přikročíme k hlasování o tomto pozměňujícím návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 7, přítomných poslankyň a poslanců je 135, pro tento návrh bylo 130 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat.

 

Přednesu návrh usnesení. Ten zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 297, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Končím hlasování pořadové číslo 8, přítomných poslankyň a poslanců je 136 a pro tento návrh bylo 132. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Současně také konstatuji, že jsme projednali stanovený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny, a tímto 21. schůzi končím.

 

(Schůze skončila ve 14.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP