(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji vám pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávání bodu, který jsme začali projednávat dopoledne. Je to vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, sněmovní tisk 331, druhé čtení. Své místo už zaujal ministr financí a místopředseda vlády pan Andrej Babiš, stejně tak pan zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava. Budeme pokračovat a budeme pokračovat tak, jak zde eviduji přihlášky. Mám zde poznamenánu faktickou poznámku pana poslance Faltýnka, ale nikde ho zde nevidím, tak v tom případě jeho faktickou poznámku ruším, a když bude chtít, může se znovu přihlásit. Do rozpravy je připraven pan poslanec Karel Fiedler, paní poslankyně Černochová, pan poslanec Laudát a další.

Požádám tedy o vystoupení pana poslance Karla Fiedlera. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych se chtěl dotknout dvou kapitol. Je to jednak kapitola 335 Úřad vlády... pardon, kapitola 304 Úřad vlády České republiky, a zmínit to, jak probíhalo projednávání v petičním výboru, kde petiční výbor nepřijal žádné usnesení. Už to tady bylo dneska zmíněno. Byly výhrady k předloženému návrhu rozpočtu a řešili jsme i příspěvky, které jsou z kapitoly Úřadu vlády na neziskové organizace. Tyto neziskové organizace získávají nemalé finanční prostředky z rozpočtu Úřadu vlády a na dotaz, zda je možno doložit efektivitu vynakládání těchto finančních prostředků výsledky této práce, nebylo možné od zástupce Úřadu vlády získat tuto odpověď. Já sám jsem udělal tu věc, že jsem takovou jednu společnost navštívil, která se shodou okolností honosí titulem neziskovka roku, což určitě oceňuje jejich práci, s dotazem, jaká je vlastní činnost, jaké jsou výsledky práce. A tam jsem si na místě ověřil a bylo mi potvrzeno, že nemají zpětnou vazbu o tom, jaké jsou výsledky jejich práce, jak jsou vynakládány tyto finanční prostředky.

Pro vaši informaci jenom uvedu, že z návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou příspěvky organizacím, které se zabývají prevencí před návykovými látkami, ve výši 95 mil. korun a příspěvky organizacím na integraci romské komunity do společnosti ve výši zaokrouhleno 44 mil. korun. To je dost značná část z rozpočtu Úřadu vlády.

Já v pozměňovacím návrhu, ke kterému se tedy tímto hlásím, je to sněmovní dokument 1747, navrhuji, aby polovina těchto částek, které jsou jim přiděleny, byla vázána tím, že bude převedena do všeobecné pokladní správy a potom, až budou doloženy výsledky jejich práce, to, že tato činnost má přínos, má efekt, že to nejsou pouze vynakládané prostředky na nějakou činnost, ale s praktickým konečným důsledkem, aby tyto položky byly potom uvolněny. Čili podmíněné vázání těchto položek. Chtěl bych vás poprosit o podporu tohoto návrhu, protože zde neustále omíláme účelné vynakládání finančních prostředků, šetření, a doložit praktické výsledky, jaké má tato činnost, je problematické.

A nyní druhá kapitola, ke které bych se chtěl vyjádřit, je to rozpočtová kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů. V navrženém rozpočtu je uvedeno navýšení finančních prostředků na mzdy s tím, že obě části Ústavu pro studium totalitních režimů, tzv. ústav a archiv, v ústavu nedochází k plánovanému navýšení počtu osob, a tím pádem mzdových finančních prostředků, ale v archivu ano, a to v počtu 35 osob. Mě tedy velmi těší, že tento pozměňovací návrh, který jsem již přednesl v rozpočtovém výboru - tam tedy, řeknu, že nedostal podporu, ale vím, že nyní je v podstatě v té podobě, ve které já jsem jej podal v rozpočtovém výboru, nahrán i jinými poslanci, konkrétně kolegou Bartoškem - tam mě to tedy velmi těší, že došlo k uznání toho, že to má opodstatnění, že i zástupci jiného poslaneckého klubu se s tímto ztotožňují. Akorát já si tedy dovolím říct, že já jsem ten pozměňovací návrh svůj ještě dopracoval o položky, které s tím souvisí, to znamená nejen náklady na mzdy, ale i související povinné odvody pojistného, což v tom pozměňovacím návrhu, který předkládá kolega Bartošek, již není, a současně i související položky do fondu FKSP. Čili ty dva návrhy jsou si velmi podobné, ale ten můj, ten původní, dovolím si říci, je komplexní, je dotažený do konce, a proto věřím, že nejen poslanci z poslaneckého klubu KDU-ČSL, ale i z jiných poslaneckých klubů podpoří to, aby v ÚSTR nedošlo k tomu, že se fiktivně provede... že tedy dojde k převodu zaměstnanců, což prakticky znamená to, že v ústavu bude jejich počet snížen, o tom jsou dokumenty, to mám zdokladováno i ze zprávy současného ředitele ÚSTR pana Hazdry, že se chystá propouštění, a na druhou stranu přijímání jiných pracovníků v kapitole archiv, kteří nevím, jestli jsou zapracovaní, nebo nejsou, ale v každém případě se počítá s jinými. Čili na jedné straně se asi bude vyplácet odstupné, na druhé straně se budou pracovníci nabírat, což absolutně nemá logiku. Je to plýtvání finančními prostředky. A navíc, tak jak bylo tvrzeno, nejde o to, že v jedné části, v ústavu, dojde ke snížení počtu zaměstnanců a v archivu ke zvýšení, ale předložený návrh rozpočtu této kapitoly počítá pouze s navýšením v kapitole archiv, nikoli zmenšení těchto položek v kapitole ústav.

Vše je uvedeno ve sněmovním dokumentu 1739 a pokud tedy se chceme chovat jako správní hospodáři a zamezit zbytečnému plýtvání finančních prostředků, tak bych vás chtěl poprosit o podporu tohoto návrhu. Jsou to pragmatická čísla, žádné politikum. Pokud s tímto nebude vysloven souhlas, potom mi nezbude nic jiného než přemítat o tom, jestli v tomto přesunu, který se má odehrát v ÚSTR, není nějaké politikum. A chci věřit, že není.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP