(16.40 hodin)
(pokračuje Zlatuška)

Zákon 130 v té konstrukci mechanické, jak byla kdysi přijata v době Topolánkovy vlády, předpokládal, že se politici zřeknou role nad tím uvažovat o tom, jak účelně nakládat s finančními prostředky. Zákon v té části byl kritizován mezinárodním auditem a myslím, že je dobře, že příprava rozpočtu probíhá s rozvahou a úvahou nad účelností vynakládaných částek. Je úplně jiná otázka bavit se meritorně o tom, jak jsou tam vynakládány jednotlivé položky, ale odkaz na mechanický vzorec by rozhodně nebyl v pořádku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Než dám s přednostním právem slovo panu ministrovi Danielu Hermanovi, tak mám ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Františka Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Chtěl bych zareagovat na předřečníka. Samozřejmě máte pravdu, můžete si tady odmávat, co chcete, ale myslím si, že jednak státní rozpočet se má připravovat podle platných zákonů, to za prvé.

Za druhé. Jestliže se vám tam potom ocitnou nějaké veřejné evropské peníze nebo někdo začne dělat audit, tak to začne rovnat do šablony platných zákonů a to jsou právě věci, kde vám pak může vypadávat všechno úplně, že je to neoprávněně čerpáno, špatně používáno. Já si nedokážu představit, když budete mít někam poslané peníze v rozporu se zákonem, jak potom chcete, aby to auditně a i z jiných pohledů sedělo.

A ještě na dokreslení, a to mě inspirovalo vystoupení pana kolegy Kučery. Schvalujete tady rozpočet, a teď mluvím ke vnímavým, kteří jsou v klubu ANO. Slyšeli jste zničující kritiky na chování ministra financí Kalouska. Jenom co se týká životního prostředí, i vy budete zvedat ruku pro úpadný rozpočet životního prostředí. A nebyli jsme to my, ale myslím že statistický úřad, kdo sestavil detailní analýzu a sumarizaci výdajů do životního prostředí od roku 1990 do roku 2013. Upozorňuji, že jim vyšlo, že nejvíce Česká republika jako stát investovala do životního prostředí v roce 2013, to znamená v době ekonomické deprese, v době velkých problémů, fiskální konsolidace. Takže vy ořezáváte vědu, výzkum, inovace, životní prostředí, takže pokračujte dál.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Já souhlasím s panem poslancem Zlatuškou. My jsme suverén, ale samozřejmě ne každý z nás tady prostuduje státní rozpočet do každého čísla. To znamená, že si musíme uvědomit, že to, co se sem předloží, většinou bezmyšlenkovitě odmáváme, a proto jsem chtěl připomenout to, že se peníze na vědu, na RVO (nesrozumitelné) rozdělují podle jiného klíče, než který nám ukládá zákon č. 130.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váchovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Daniel Herman.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci načíst pozměňovací návrh ke kapitole č. 355 - Ústav pro studium totalitních režimů. Návrh už je v systému zaveden pod č. 1741. Zavedl ho tam pan kolega Jan Bartošek. Já se k tomuto pozměňovacímu návrhu hlásím.

Navrhuji snížit kapitolu č. 355 Ústav pro studium totalitních režimů v rozpočtové položce běžné výdaje - platy zaměstnanců. Položka 6211 platy státních zaměstnanců ve správních úřadech snížit položku 28 mil. 690 tis. 44 Kč o částku 14 mil. 27 tis. 571 Kč na částku 14 mil. 662 tis. 473 Kč. Částku 14 mil. 27 tis. 571 Kč převést do vládní rozpočtové rezervy.

Navržený rozpočet kapitoly 355 počítá se zachováním počtu zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů podle položky 6219 - 130 zaměstnanců - a zvýšením počtu zaměstnanců podle položky 6211 Archivu bezpečnostních složek ze 127 na 157 zaměstnanců.

Podle oficiálně předloženého záměru prezentovaného v posledních týdnech vedením Ústavu pro studium totalitních režimů má být v roce 2015 snížen počet zaměstnanců v Ústavu pro studium totalitních režimů o 22 zaměstnanců a pro jejich odchodné využity prostředky ze státního rozpočtu. Toto hromadné propouštění nebylo vedením Ústavu pro studium totalitních režimů oznámeno Ministerstvu financí České republiky při sestavování návrhu rozpočtu v létě letošního roku. Navržené snížení má zabránit nehospodárnému nakládání se státními prostředky, neboť vedení Archivu bezpečnostních složek hodlá na stejnou činnost, tedy digitalizaci dokumentů a vytváření evidenčních databází, kterou doposud zajišťují na základě úkolů uložených zákonem č. 181/2007 Sb. zaměstnanci Ústavu pro studium totalitních režimů, kterých se má týkat výše uvedené propouštění, přijmout do archivu 30 osob.

Kapitola č. 355 Ústav pro studium totalitních režimů má nyní celkový počet 257 systemizovaných míst, přičemž je celkem 14 míst neobsazených. I z tohoto důvodu je proto nadbytečné a ekonomicky nehospodárné navyšovat počet tabulkových míst o další systematizovaná místa.

Tento návrh koresponduje s návrhem pana kolegy Fiedlera, který zde byl před chvílí také přednesen. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Hermanovi. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych se vyjádřil k několika otázkám paní kolegyně Černochové.

Začnu počty příslušníků Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky. V následujících letech předpokládáme, že v rámci Policie České republiky bude sloužit 40 270 příslušníků a v Hasičském záchranném sboru 9 500. Toto je stav pro rok 2015. Následně máme ambici požádat o navýšení tohoto počtu zhruba o 150 policistů a 60 hasičů. O tom se tedy ještě v budoucnu bude jednat. Jenom bych chtěl říct, že jsme všechny tyto otázky probírali na příslušném výboru. Akorát mohu zopakovat to, co jsem říkal na něm.

K další otázce, jestli máme zabezpečené finanční prostředky, a to ve výši 3,5 % pro občanské zaměstnance a 5 % pro příslušníky policie a Hasičského záchranného sboru na rozpočet příštího roku. Mohu garantovat to, co jsem říkal i na výboru, že tomu tak je. To znamená pro příští rok jsou tyto mzdové prostředky pokryty.

K otázce krácení v oblasti sociálních dávek, výsluh a dalších o 650 mil korun. Stejně jako na výboru mohu konstatovat, že v minulosti byla tato kapitola nadhodnocena zhruba o 1,1 mld. a v tomto rozpočtu dochází k narovnání stavu, to znamená jsme naprosto přesvědčeni, že částka, která je tam deklarována, je částkou dostatečnou.

Výzkum, inovace, zkrácení cca o 200 mil. korun. Říkali jsme, že tam došlo k chybě, a při diskusi s Úřadem vlády jsme pro letošní rok obdrželi 150 mil. korun, které budou použity právě do této kapitoly pro příští rok, a zároveň máme dohodu, že z rozpočtu Úřadu vlády v průběhu příštího roku bude dofinancováno i zbylých 50 mil. korun. Co se týká střednědobých výhledů pro roky 2016 a 2017, víme o tom, že jsou podhodnoceny a jsme připraveni jednat s Ministerstvem financí hned po schválení tohoto rozpočtu. Víme, že tam chybí finanční prostředky, jak jsou alokovány tyto výhledy, a samozřejmě máme ambici je změnit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP