(11.10 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu tak, jak byl přednesen. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 49, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 141, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Ptám se pana zpravodaje, pokud to byly všechny pozměňovací návrhy - je to tak? (Ano.) Dám tedy hlasovat o návrzích zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 292, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Ptám se na stanovisko pana zpravodaje. (Kladné). Pana ministra? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 50, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro 141, proti žádný.

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji za excelentní spolupráci i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 340/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Kováčik. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Otvírám tedy rozpravu. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje či pana navrhovatele. Pokud tomu tak není, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,podle sněmovního tisku 340."

 Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 51, přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro 132, proti 15. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Posledním v třetím čtení (údiv v sále, protože třetí čtení právě skončila a začínají druhá čtení) je

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 339/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré stále ještě dopoledne. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ani jsem nevěřil, že se na nás dostane, ale rád vzniklou mezírku vyplním. Nebudu vás dlouho zdržovat odůvodňováním. Myslím, že významně jsme komentovali už v rámci prvního čtení. Dovolte mi tedy jen krátce shrnout situaci po projednání ve výborech, i když o tom určitě bude hovořit i zpravodaj. (Velký hluk v sále.)

Rád bych poděkoval za diskusi ve všech čtyřech výborech, do kterých byl tento návrh zákona přikázán. Debata byla také velmi věcná, tak jako v případě novely zákona EIA. Byla přijata řada pozměňovacích návrhů, se kterými souhlasilo i Ministerstvo životního prostředí. Pouze jsme nemohli souhlasit s návrhy, které podstatným způsobem rozšiřovaly okruh výjimek z placení za vynětí zemědělského půdního fondu nebo například zásadním způsobem měnily strukturu té alokace mezi jednotlivé příjemce. V jiných případech bude naše stanovisko neutrální.

Myslím, že to pro tuto chvíli stačí, děkuju za pozornost a jsem připraven na případné dotazy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí, zemědělskému výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také hospodářskému výboru. Usnesení těchto výborů vám byla doručena jako sněmovní tisk 339/1 až /5. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro životní prostředí paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Výbor pro životní prostředí tento návrh zákona samozřejmě projednal a na své 16. schůzi dne 26. listopadu 2014 přijal toto usnesení, se kterým vás teď seznámím.

Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Many, zpravodajské zprávy poslankyně Ing. Marie Pěnčíkové a po rozpravě výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Já je nebudu číst, máte je jako sněmovní tisk 339/0. Samozřejmě pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce, paní poslankyni Marii Pěnčíkové. Nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodajové - zemědělského výboru pan Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych zde přednesl doporučení zemědělského výboru k tisku 339, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tento tisk byl projednán na 12. a 13. schůzi zemědělského výboru. Usnesením č. 57 zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které vám byly doručeny jako usnesení č. 339/2 společně s pozměňovacími návrhy. Na základě doporučení zemědělského výboru si vás proto dovoluji požádat o přijetí tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji zemědělského výboru a dále měl vystoupit pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Usnesení č. 72 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 16. schůze ze dne 11. listopadu 2014.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 16. schůzi po odůvodnění Ing. Vladimírem Dolejským, náměstkem ministra životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Petra Kořenka a po rozpravě přijal usnesení, kterým za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 339/0 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů - ty jsou vloženy v systému; za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; za třetí pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP