(19.00 hodin)
(pokračuje Gawlas)

V daném případě je porušena povinnost řídit se dopravními značkami. Tyto jsou stanoveny v § 4 písm. c) zákona o silničním provozu. Za tento přestupek je nyní v blokovém řízení možno uložit pokutu do 2 000 Kč. Sankci ukládá příslušník Policie České republiky nebo strážník obecní policie. V nezkráceném správním řízení pak pokutu od 1 500 do 2 500 Kč. Sankci opět ukládá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Předložený návrh proto pod písmenem k) přímo zavádí nový přestupek "porušení zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez". Za tento přestupek se navrhuje sankce od 2 500 do 20 000 Kč v nezkráceném správním řízení. Je možné jej řešit také blokovou pokutou 2 500 Kč a udělují se za něj také dva body.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, tato novela byla připravována a je předložena s myšlenkou na řešení vysoce neuspokojivé stávající situace v oblasti pohybu nákladních vozidel po komunikacích k tomu účelu naprosto nevhodných. Své důvody jsem již předložil. Těžká nákladní vozidla ohrožují zdraví a bezpečnost občanů, výrazně také poškozují povrchy komunikací nižších tříd. Tuto dlouhodobě kritickou situaci bohužel patřičná místa již několik let neřešila, a proto vás nyní žádám o podporu předložené novely zákona. Jsem si samozřejmě vědom připomínek, které ve svém stanovisku vyjádřila vláda České republiky, ovšem všechny věcné poznámky jsou nicméně řešitelné zvláště s vědomím toho, že situace je na některých komunikacích skutečně kritická. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu senátorovi za velmi podrobné zdůvodnění. Prosím pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jaroslava Foldynu.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, vyslechli jsme si odůvodnění návrhu pana kolegy senátora, ve kterém uvedl celou řadu věcí, které jsou v tomto návrhu opodstatněné. Nicméně v této chvíli, tak jak jsem si zjistil informace, vláda připravuje komplexní návrh, který v jedné fázi, a ta je myslím si velmi důležitá, to je postih provinilců, nebude postihovat pouze řidiče, ale současně i přepravní firmu. To si myslím, že je důležité, abychom si tady v zásadě řekli, že Sněmovna jaksi vnímá tu potřebu, nicméně vláda připravila komplexní návrh, a proto doporučuji tento návrh nepustit do dalšího čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Otevírám obecnou rozpravu. Nejprve byl přihlášen pan poslanec Laudát, potom pan kolega Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já nebudu tak radikální. My umožníme, aby šel tento návrh do druhého čtení. Pan senátor má pravdu v tom, že situaci je potřeba řešit. Nesouhlasím s ním, protože většinou ten nadřazený silniční skelet je kratší než historické trasy, po kterých se ta auta dostávají, protože i když mají ve většině míst podobné směrové vedení...

Vážené dámy a pánové, tohle všechno je důsledek toho, že tady někdo zbabral, a chci říct, myslím si, že úmyslně, to je můj soukromý názor, výběr systému, jakým má být provozováno mýtné, protože v satelitním systému... A samozřejmě Němci, když ho zaváděli, dělo se jim totéž, že řidiči sjížděli na objízdné trasy. A pak není potřeba žádný zákon, nic, stačí, když starosta obce se dohodne se správním úřadem, ten dá avízo provozovateli mýtného, ten tu silnici nahraje do aktivní mapy, což je pouze operace na počítači, která trvá minuty. A když tam někdo sjede, tak mu to tam pípne, vysadí mu to tam dvakrát větší sazbu a reakční doba těch řidičů, než se vrátí na původní nadřazenou komunikaci a neškodí jak těm komunikacím, tak těm obyvatelům v sídelních lokalitách, je několik málo hodin, víceméně půl dne až jeden den. Nevím, jaké jsou čerstvé údaje, tohle je z toho začátku, když to zaváděli.

Bylo by dobré, kdyby se vláda místo čarování, které zase předvede, jak bude trestat i firmy a podobně, zamyslela. Naštěstí předchozí ministr babrák už tady není, takže doufám, že nový ministr si to vezme jako jednu z priorit a udělá férovou soutěž na mýtné tak, aby se tyhle věci nemusely řešit.

Jiná věc je, že i Ministerstvo dopravy bylo velice rigidní, a dopravní úřady, v tom, že řada omezení šla udělat uměle již pomocí úprav dopravního značení. A nevím o tom, že by to v některých vůbec někdy nějakém větším rozsahu udělala. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pane senátore, samozřejmě chápu postoj pana zpravodaje Foldyny, rozumím tomu, nicméně v řadě případů už tady padlo to, aby právě vláda konala, abychom paralelně pustili takovéto návrhy zákona do dalších čtení. Myslím si, že to je nejlepší bič na to, aby se to pohnulo. Jinak samozřejmě problém to je. V současné době je to problém už dlouhodobějšího charakteru.

Nechci tady hodnotit, jak se tady spustilo mýtné, jestli to byl správný moment, nebo nebyl. Vzpomínám si, že tehdy, když se spouštělo mýtné pomocí mýtných bran, i v tom zmiňovaném Německu byl trošku problém s tím satelitním systémem, protože to nebylo tak jednoduché nakonfigurovat tak, aby to fungovalo. Nicméně se domnívám, že bychom měli vládu tímto pohonit. A je mi v celku jedno, na jaký mýtný systém to bude fungovat. Nicméně ten problém tady je.

Myslím si, že starostové obcí očekávají od Sněmovny, od tohoto ctěného shromáždění, že budeme konat. Máme tady podnět a byl bych rád, kdybychom si ten podnět podrželi. Nakonec mám pocit, že někde v programu máme i my poslanecký návrh, který by toto měl řešit podobným způsobem. Takže já bych vás požádal, abychom podpořili tento návrh tím, že ho pošleme do druhého čtení, a uvidíme, jak se celá situace vyvine.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Šidlo. Jenom prosím kolegy, aby neblokovali přístup k řečništi. (Jeden poslanec stál v cestě k řečnickému pultu.)

 

Poslanec Karel Šidlo: Tak já mohl jít druhou stranou. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážené dámy, vážení pánové, vládo, pane senátore, chci se připojit k výzvě kolegy Adamce v tom smyslu, že klub KSČM díky mé zprávě, kterou jsem dával k senátnímu návrhu, je připraven podpořit tuto novelu, protože o těch holubech na střechách jsme slyšeli tolik, že ty změny, které mají přijít, jsou vždycky slibovány. Bohužel realizační kroky k nim jsou velice zdlouhavé. (Hluk v sále.)

Myslím si, že ten problém je velice palčivý. A přestože umíme označit komunikace, sankce je třeba jednoznačně přitvrdit, protože pouze to je v současné době jediný možný způsob, jak rychle reagovat na nešvary, které se odehrávají na silnicích druhých, třetích tříd, které nejsou uzpůsobeny pro tato těžká vozidla. A zejména v pohraničí. A je úplně jedno, jestli to bylo polské pohraničí, nebo je to pohraničí se Spolkovou republikou Německo. Jsou velice akutní. Silnice jsou poškozovány. Bohužel řidiči, byť jsou takto vedeni samozřejmě svými zaměstnavateli, těmi dopravci, nereagují na žádné upozornění a nejsou v podstatě schopni se ani podřídit dopravnímu značení.

Myslím si, že je to dobrá iniciativa. My ji podpoříme a věřím, že úspěšně projde Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj chce ještě vystoupit v rozpravě. (Zpravodaj běží k řečnickému pultu. Smích některých poslanců.)

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Už jsem doklusal. Omlouvám se. Ještě jsem konzultoval s kolegy z hospodářského výboru stanovisko a myslíme si, že bychom mohli tu korekci, resp. připomínky, které tam vláda má, zakomponovat do druhého čtení. Když to bude probíhat v hospodářském výboru, tak se omlouvám, mohli bychom doporučit pustit tento zákon dál do druhého čtení a přikázat ho hospodářskému výboru.

Děkuju a omlouvám se, že jsem předtím tak zbrkle zareagoval.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: V pořádku, pane zpravodaji. Vy jste v rozpravě nic nenavrhl, takže se nemáte za co omlouvat. Pokud nejsou další přihlášky, tak bych rozpravu ukončil. Zeptám se: závěrečná slova - pan senátor asi ne. Ano? (Má zájem.) Dobře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP