(12.30 hodin)
(pokračuje Kudela)

V návrhu pod bodem F15 chceme zrušit zveřejnění ještě na jednom obvyklém místě. Změnu a nebo záměr musí obce zveřejnit na internetu, na úřední desce a tady tímto návrhem rušíme ještě další obvyklé místo. Ve velkých obcích, městech apod. to můžou být informační tabule, které nejsou přímo vedené jako úřední desky, mohou to být různé městské obecní zpravodaje, a my takto podle mě zrušíme jeden vhodný, dobrý, ba přímo nejlepší způsob, jak informace o investičních akcích, které se týkají životního prostředí, se mohou dostat k občanům, aby se k tomu mohli vyjádřit.

Toliko, děkuji, přeji krásný den.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Oklešťka, připraví se paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, paní předsedající. Navrhuji legislativně technickou změnu, a to v bodě F15 se za slova "§ 16 odst. 3" vkládají slova "písmeno a)".

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Pěnčíkovou.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, paní předsedající, dámy a pánové. Včera jsem si připravovala vystoupení na dnešek, ale začnu opět úplně jinak, než jsem měla v úmyslu.

Mou oblíbenou pohádkou poslední doby je ta o hodném panu ministrovi životního prostředí a strašně zlé Evropské komisi. V mé pohádce je vždycky konec takový pozitivní, sice podle toho, jak se zrovna vyvíjejí názory na ministerstvu apod., ale to, co se nám tady odehrává v přímém přenosu, to je horor.

My jsme si jako klub vědomi, že jsme členové Evropské unie a že s tím jsou spjaty určité povinnosti, tudíž chceme implementovat směrnici EIA, ale nechceme, resp. nemůžeme být papežštější než papež. My si to totiž opravdu nemůžeme dovolit, pane ministře. Úplně přesně, jak řekl pan kolega Urban. Já nechápu, ale opravdu nechápu, ať nad tím dumám, jak dumám, jak je možné, že ač ta směrnice je jenom jedna a pouze jedna, tak že je očividně různý výklad pro různé státy. Někde se prostě stala chyba. Jak nám Komise vysvětlí, že po nás chce něco jiného, resp. že to chce nějaký 158. úředník v řadě, než po ostatních státech? To jsou prostě fakta.

Včera jsem si procházela stenozáznam z prvního čtení. To se tady odehrálo 25. září. A když jsem si tam shrnula opravdu zásadní připomínky, které k té novele byly, tak dnes, po třech měsících, se z těch zásadních nevyřešilo vůbec nic. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu tedy končím a táži se pana navrhovatele, zda chce závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl znovu poděkovat za všechny pozměňovací návrhy a za tu debatu, která proběhla jak ve výborech, tak i tady v plénu Sněmovny.

Jenom bych chtěl říct, že výsledek, který dneska předkládáme, výsledek mnohaměsíčního intenzivního jednání na všech stranách, nejenom s Evropskou komisí, ale i s nevládními organizacemi, se sdruženími typu Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a další, vyústily v to, a tady já si musím, byť máme spolu jinak velmi přátelské vztahy, dovolit nesouhlasit s paní kolegyní Pěnčíkovou, že se povedlo v drtivé většině sporných bodů, kterých bylo na začátku více než deset, dostat ke kompromisu. Dostat se ke kompromisu, který plní obě priority, které jsme si na začátku dali. Na jedné straně zhojit dlouholeté připomínky Komise a námitky k naší normě, na druhé straně nezablokovat definitivně podnikatelské záměry v této zemi. Je pravda, že tam zbývají ještě jeden až dva body, především bod, který se týká přechodných ustanovení, kde se nám zatím nepovedlo najít takový kompromis s Komisí, který i mě by ještě potěšil více než ten, který se nám zatím nalézt povedlo, ale jsem přesvědčen, že v ostatních věcech jsme se posunuli, ať už se to týká aktivní žaloby a legitimace, ať už se to týká pozměňovacího návrhu, který řeší odkladný účinek žalob na začátku automatický, teď už na rozhodnutí soudu, a další body, např. hraniční hodnoty pro zjišťovací řízení.

Myslím si skutečně, že se opravdu povedlo najít docela dobrý kompromis. A máme tady dvě volby. Jedna volba jsou určitá rizika, která s tím souvisejí, ale zdůrazňuji, že naše hlavní řešení, a tady se přihlašuji jednoznačně od tohoto pultíku, a z toho mě prosím potom zkoušejte, byť to bude naše společná práce s paní kolegyní Šlechtovou a s dalšími kolegy, že tou naší hlavní ambicí a naším hlavním cílem musí být jednotné povolovací řízení, které opravdu splní všechny hlavní priority. To znamená zásadní zkrácení řízení, zjednodušení řízení povolovacího a přitom zachování práv občanské společnosti a soudní ochranu a vše s tím související na základě evropských norem. Tyto všechny věci jdou skloubit a jdou skloubit podle evropského vzoru. Jsme přesvědčeni, že jednotné povolovací řízení bude tou cestou.

Tou druhou volbou, pokud bychom přijali něco, o čem už dneska víme, že je v přímém rozporu s tím, co Komise požaduje, a i Komise se v některých věcech podařilo posunout, to si myslím, že by nebylo fér, abychom řekli, že se nepodařilo nic. Opravdu se toho podařila řada věcí. Tak tou druhou volbou je to, že opravdu vystavujeme Českou republiku velmi akutní a urgentní hrozbě zastavení čerpání celého nového programového období 2014 až 2020, těch téměř 600 mld. korun, a samozřejmě i dočerpání peněz ze stávajícího programového období. To prosím vás nejsou plané hrozby, to je opravdu realita a v té dneska žijeme.

Chci vás poprosit o odpovědné hlasování v zájmu České republiky. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a táži se pana zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Böhnische, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Dále se táži zpravodaje výboru pro veřejnou správu pana poslance Petrů, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak. A zpravodaje výboru pro evropské záležitosti pana poslance Zahradníka, nemá zájem o závěrečné slovo. Výborně.

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování se k nim vyjádřil. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, paní místopředsedkyně. Procedura navzdory tomu, že bylo předneseno několik desítek pozměňovacích návrhů, nebude zásadně složitá. Páteř hlasování budou tvořit pozměňovací návrhy z výboru pro životní prostředí, které v řadě případů zakomponovaly pozměňovací návrhy z jiných výborů, a v dalších krocích potom se vypořádáme s takovými pozměňovacími návrhy výboru pro životní prostředí, ke kterým jsou nějaké protinávrhy či připomínky.

Procedura by vypadala tak, že bychom se nejprve vyrovnali s legislativně technickými návrhy, které načetli kolegové Okleštěk, Kudela a já. Potom bychom ve dvou krocích hlasovali návrhy z výboru pro životní prostředí, které zahrnují návrhy také z výboru pro evropské záležitosti, hospodářského výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj plus návrhy, ke kterým nejsou žádné připomínky.

V prvním kroku by to byly návrhy D3, D5, D8, D10, D11, D14, 16, 17, 19, 20 a 21 a v druhém kroku D1, D6 a D7 právě z výboru pro životní prostředí. Pokud bychom je schválili, staly by se nehlasovatelnými návrhy F2, A2, B2, C2, F4, A4, B4, C4 a F6, F7, F8, A5, B5, C4, F9, A7, B7, C6 a F11, A8, B8, C7 a F12, F16, B12, C11, F18, A12, B13, C12 a F19, A13, C13, F21, A14, B15, C14 a F22 a konečně C15 a F23.

V dalších krocích bychom hlasovali o návrhu D2 výboru pro životní prostředí, dále o návrhu D4, potom D9, D12, D13, potom bych si dovolil navrhnout hlasovat o jednom z protinávrhů proti návrhu výboru pro životní prostředí. O návrhu A11 z výboru pro veřejnou správu, což je ve zkratce těch 500 parkovacích míst. Potom bychom hlasovali o D18, dále pozměňovací návrh E1, E2, E3, F15, F24 a potom o zákonu jako o celku.

Tedy vidíte, že ta procedura není v zásadě příliš složitá. (Pochybnosti v sále.) Přesto bych si dovolil, nebudou-li připomínky, nechat ji odhlasovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP