(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Protože nepadl žádný návrh, který lze hlasovat ve druhém čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

S přednostním právem se přihlásil zastupující předseda klubu TOP 09 František Laudát - mezi body. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane místopředsedo, já jsem se nevnucoval, jen jsem se hlásil. Požádal bych ministry vlády a všechny, kteří předkládají nějaký bod a potom mají z jednacího řádu přednostní právo, aby neútočili, což udělal tentokrát pan ministr, v závěrečném slovu a nedali napadeným nebo osloveným šanci se bránit.

U tohoto zákona skutečně nevím, ale dál tady pokračujete v křivení trhu, v nerovných příležitostech. Zeptal bych se, proč Ústecký kraj, který má Mostecko, má jednu, Zlínský má jiný počet, Moravskoslezský tři. Nezlobte se na mě, vaše hospodářská politika - vím, že mi teď budou asi chodit sprosté esemesky a podobně - je na přežívání a tyjete z toho, že je hospodářský růst. Ale to, co děláte, a postupně ohýbáte pravidla, selektujete, komu ano a komu ne, to budoucnost nemá. Bohužel voliči to poznají až pozdě.

Já bych skutečně moc poprosil ministry, když něco pronášejí, ať na to reagují bezprostředně a dají šanci argumentovat opozici, nebo vůbec poslancům a poslankyním s jiným názorem. Moc bych poprosil, aby tento princip byl dodržován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer. Děkuji panu poslanci Laudátovi.

 

Dalším bodem našeho programu je

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 303/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede taktéž pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než začnu mluvit o zákoně, dovolte mi, abych odpověděl panu poslanci Laudátovi. Já si samozřejmě příště dám pozor, abych dal možnost reakce na jakékoliv vyjádření. Reakce stejně přišla. Můj pocit byl, že debata je v zásadě kontinuální. Ale nedělá mi problém, když reakce bude úplně okamžitá.

A co se týče věcně. Samozřejmě čísla nepodporují teorii, že vláda, která nastoupila, je hospodářským neštěstím, protože ona dosahuje hospodářského růstu nejenom v roce minulém, ale perspektiva je i v roce tomto. V minulých letech to bylo jinak. Růst jsme neměli, občas jsme měli i pokles. To jenom na okraj.

Teď už k zákonu, ke kterému jsem byl vyzván. Základním cílem předložené novely zákona o metrologii je vyhovět potřebám praxe a odstranit vývojově překonané požadavky. Návrh mimo jiné zpřesňuje práva a povinnosti subjektů v oblasti metrologii a zvyšuje ochranu spotřebitelů při přezkušování stanovených měřidel.

K návrhu zákona byl v hospodářském výboru uplatněn jeden pozměňovací návrh, s nímž souhlasím a podporuji jej.

V závěru bych vás chtěl požádat o podporu předloženého návrhu zákona při legislativním procesu jak ve druhém, tak třetím čtení Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji ministrovi průmyslu a obchodu. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 303/1. Prosím nyní pana zpravodaje výboru Jaroslava Klašku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, milí kolegové, jak už řekl pan ministr, je to technická novela, která reaguje zejména na problémy z praxe. Už jsme tady o tom minule hovořili. Já bych chtěl jenom říci, že tuto novelu projednal hospodářský výbor. Projednal také jeden pozměňovací návrh. Pan ministr říkal, že s ním souhlasí. Má víceméně legislativně technickou povahu. Já vám tento pozměňovací návrh v rámci usnesení představím. Je to velmi jednoduché.

Dovolte tedy, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Novotného, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 303 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu a ten zní takto: V článku 1 bodu 22 se text "§ 9a odst. 2 a 3, odst. 5 a 6, § 11 odst. 2" nahrazuje textem "§ 9a odst. 2, 3, 5 a 6, § 11a odst. 2".

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

IV. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Není-li žádná přihláška do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Není-li nikdo přihlášen, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
/sněmovní tisk 261/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, mám tu čest vám představit návrhy zákonů, které předkládá resort spravedlnosti. Jako první v pořadí je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a související zákony, sněmovní tisk 261.

Tento návrh zákona předkládáme v souvislosti se zajištěním implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/1999/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu. V podstatě je jeho obsahem zajistit obětem trestné činnosti i poté, co se budou nacházet mimo území příslušného státu, kde bylo ochranné opatření vydáno, jejich ochranu a ochranu i osob blízkých před pachatelem trestného činu v případě, že by mohlo dojít k ohrožení života, zdraví a jejich důstojnosti. Bohužel už nám implementační lhůta uplynula, ale naštěstí jenom velmi krátká doba, protože rozhodným dnem byl 11. leden 2015.

Citovaná směrnice upravuje novou formu justiční spolupráce. Jejím cílem je jednoznačně posílit práva obětí trestné činnosti a vlastně zabránit preventivně všem možným formám nepřímého nátlaku, obtěžováním, únosům, nebezpečnému pronásledování ze strany pachatele trestného činu, jak jsem už řekla, bez ohledu na to, jestli se oběť přestěhuje, anebo se dále zdržuje v jiném členském státě EU, případně zamýšlí se tam zdržovat a už si požádala o vydání evropského ochranného příkazu. Tyto evropské normy v tomto smyslu myslím nebudí pochybnosti o tom, že posilují ochranu občanů členských zemí EU. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP