(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tedy o čem hlasovat, pokud nepadl žádný návrh.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru, a to v hlasování pořadové číslo 63, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 147 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod č. 25.

 

Pokračovat budeme bodem

26.
Vládní návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
/sněmovní tisk 385/ - prvé čtení

Účastníky máme u stolku zpravodajů. Prosím tedy, aby z pověření vlády tento tisk uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, důvodem pro předložení návrhu zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi je transpozice směrnice o dodávání pyrotechnických výrobků na trh a prováděcí směrnice, kterou se zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků. Nově navrhovaný zákon představuje komplexní úpravu v oblasti pyrotechnických výrobků, který je v současné době upraven různými právními předpisy.

Navrhovaný zákon vytváří rámec pro ověřování a označování pyrotechnických výrobků včetně pravidel pro označování CE. Zákon dále stanoví povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů, podmínky a odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky a rovněž základní požadavky na skladování pyrotechnických výrobků. Cílem nové právní úpravy je zvýšení ochrany života a zdraví osob, majetku, bezpečnosti a životního prostředí. Zákon o pyrotechnice kromě novel souvisejících s pyrotechnickými výrobky obsahuje technickou novelu zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva. Touto novelou se zákon přizpůsobuje požadavkům bruselské úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní žádám o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Josefa Hájka, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Hájek: Ještě jednou dobrý den, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Jenom pana ministra doplním, že zákon o pyrotechnice víceméně shrnuje veškerou legislativu, která se pyrotechnických prací týkala. To znamená, že byla relativně poměrně dost roztříštěná, takže je výhoda, že budeme mít právní předpis, ve kterém opravdu bude veškeré téma pyrotechniky v jednom zákoně.

Druhá část, která se týká novely zákona o zbraních, se vlastně týká drobných úprav, které pomohou našim výrobcům zbraní pro civilní účely k lepšímu exportu a průniku na světové trhy.

To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Josefu Hájkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Zuzky Bebarové Rujbrové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás touto cestou informovala o tom, že Poslanecká sněmovna v těchto dnech obdržela petici prodejců pyrotechniky a profesionálních ohňostrůjců, kteří nesouhlasí s návrhem zákona v navrhovaném znění.

Dovolím si citovat z některých jejich argumentů, kde poukazují na to, že nikde v Evropě nechápou, co naši úředníci tímto zákonem zamýšlejí. Můžeme dopadnout tak, že pokud si běžný uživatel koupí několik kusů volně prodejné pyrotechniky a vystřelí ji na zahradě, je vše v pořádku. Pokud to bude chtít udělat profesionál se stejnými výrobky, musí zpracovat plánek, ohlášky na hasiče, městský úřad, získat písemný souhlas majitelů pozemků a navíc zaplatit daně. Stát a jeho kontrolní orgány jsou naprosto impotentní v potírání nelegálního prodeje na tržnicích, kde se veřejně prodávají nebezpečné pyrotechnické výrobky každému, kdo má peníze. S tím nikdo nic nedělá, ale k profesionálům se na kontroly jezdí. Jako občané, podnikatelé a fandové tohoto oboru co nejdůrazněji protestujeme proti likvidačnímu chování úřednické mašinérie. V případě zavedení současného návrhu půjde o likvidaci profesionálních ohňostrojů v České republice. Pro odpalovače ohňostrojů jsou stanovené sankce likvidační, pro běžného občana žádné. Lze očekávat, že vznikne komunita amatérů, kteří budou pálit ohňostroje nakoupené na tržnici a v hypermarketech. Nebude nad nimi žádná kontrola. Zákonné podmínky pro běžný malý ohňostroj v podstatě nebude možné vyřídit v reálném čase a lze očekávat, že nakonec se to bude stejně obcházet.

Je zde uvedena celá řada argumentů. Petici podepsalo kolem 530 občanů a já sděluji, že ji postoupím k projednání výboru, kde bude projednán tisk, aby se s argumenty mohl blíže seznámit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Bebarové za její vystoupení. Jinou přihlášku do rozpravy nemám. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Ano, pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jenom bych pana předkladatele požádal o vysvětlení, může to být až pro druhé nebo třetí čtení, jestli profesionální pyrotechnik, když bude střílet na Silvestra na své zahradě nebo vůbec někde sám o sobě, jestli se může v této souvislosti prohlásit za soukromou osobu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdo dál do rozpravy? Pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, já bych vaším prostřednictvím panu poslanci Laudátovi odpověděl na jeho kvazivtipný dotaz. Samozřejmě že je legitimní diskutovat nějaký názor profesní organizace, je legitimní diskutovat o hranicích, ale myslím si, že všichni tušíme, že jsou nějaké ohňostroje, u kterých musí být předem pečlivě ohlášeno jejich provádění a musí mít veškerá povolení. Jaká bude hranice, to je legitimní téma pro debatu ve výborech. Můj úřad přijde na tyto věci připraven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, ani na vrácení, ani na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání návrhu zákona.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání hospodářskému výboru.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 64, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru hospodářskému Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 154 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán v prvním čtení hospodářskému výboru.

 

Lhůta k projednání je podle zákona 60denní. Končím bod 26. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Podle schváleného pořadu schůze pokračujeme bodem

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 358/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková a požádal bych i zpravodaje pana Zdeňka Ondráčka, aby se dostavil ke stolku zpravodajů. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP