(14.50 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Já si přesto myslím, že tento zákon, tak jak je předložen, dává ekologickým organizacím, aktivistům, kteří v nich působí, obrovskou pravomoc a nevyžaduje od nich pražádnou odpovědnost. To si myslím, že není v pořádku. Proto jsem, dámy a pánové, doporučil, aby se mí kolegové z klubu ODS při hlasování o senátním návrhu vyslovili negativně.

Dalším důvodem, proč jsem to učinil, je i to, že pořád v návrhu zůstává určitá retroaktivita, tedy budeme se znovu vracet k již proběhnuvším řízením EIA zpátky a budeme je projednávat podle tohoto zákona. Já mám obavu, že by tento návrh významně zasáhl do procesu realizace významných infrastrukturních staveb u nás, a tím by došlo ke snížení konkurenceschopnosti naší republiky. Proto mi dovolte, abych se vyjádřil k tomuto návrhu negativně. A to jsem také doporučil svým kolegům z ODS. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci. Další přihlášky nemám, takže rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

V tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ano, všechny vás odhlásím a prosím o novou registraci.

 

Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 299/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 299/9.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 83, přihlášeno je 168, pro 104, proti 30. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Končím tento bod. Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi samozřejmě.

 

Otevírám bod

142.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 300/5/ - vrácený Senátem

Senát nám tento tisk vrátil s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako tisk 300/6. Vítám tady pana senátora Radko Martínka.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Paní ministryně, prosím máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, já se vracím k naší novele o veřejných zakázkách, která byla Poslaneckou sněmovnou postoupena do Senátu. (Hluk v sále.) Senát ji vrátil, a to především ze dvou důvodů. Jedná se o tzv. retroaktivitu, kde je nutné -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid. Zejména v této fázi skupinku vpravo. Děkuji.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji, pane předsedající.

Jedná se o tzv. retroaktivitu platnosti této novely. S tímto Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí. Dále se diskutovaly opět vícepráce 20 - 50 %. Následně Senát přišel s návrhem zvýšit z 20 % limit na 30 %. Principiálně z hlediska názoru Ministerstva pro místní rozvoj i vzhledem k tomu, že u návrhu Poslanecké sněmovny, která navrhovala 50 %, jsem byla ve svém stanovisku neutrální i k této problematice, MMR zaujímá neutrální stanovisko. Jak jsem sdělila Poslanecké sněmovně, 50 %... (Odmlka kvůli k hluku v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já opravdu prosím o klid.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová 50 % na vícepráce bude umožňovat nový zákon o veřejných zakázkách, který by měl vejít v účinnost do 18. dubna 2016. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se zpravodajů příslušných výborů, kterými jsou pan poslanec Okleštěk a pan poslanec Pfléger, jestli chtějí vystoupit. Nechtějí. V tom případě otevírám rozpravu a prosím jako prvního pana senátora Radko Martínka.

 

Senátor Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, mým úkolem je obhájit návrh Senátu, se kterým vrací zpět novelizaci zákona o veřejných zakázkách.

V Senátu přesto, že jsme si byli od počátku vědomi, že to je pouze dílčí novela, která neřeší základní problémy, které může vyřešit jenom a pouze nový zákon, na kterém Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně pracuje, tak přesto byla o tomto návrhu zákona poměrně velká debata. Debata se týkala především tzv. méněprací, víceprací a toho příslušného procenta pro vícepráce. Nakonec Senát myslím rozumně přijal stanovisko takové, že záležitost více- a méněprací je poměrně složitá záležitost, která potřebuje širší projednání, a proto tuto záležitost v zásadě nechal na nový zákon, stejně jako všechny ostatní věci a připomínky, které ke stávajícímu stavu, který, jak všichni víme, je neutěšený, kolegové senátoři měli.

Výsledkem bylo, jak sdělila paní ministryně, že jsme museli řešit bohužel přímou retroaktivitu, protože bohužel ten zákon nebyl projednán do konce minulého roku a od 1. ledna letošního roku naběhly některé paragrafy. Proto jsme museli návrh vrátit zpět. Takže první pozměňovací část jsou v zásadě technické záležitosti spojené s retroaktivitou. Ten druhý pozměňovací návrh, který navyšuje vícepráce na 30 %, byl jakýmsi kompromisem, který vřele doporučuji, protože jednak zůstává Česká republika v tomto nejpřísnější v Evropě, protože kromě nás má 30 % pouze Slovinsko, většina všech ostatních zemí má v souladu s novou směrnicí 50 % víceprací jako maximum, a pomůže tahle změna řešit alespoň ukončení stávajícího čerpání tam, kde jsou problémy právě s těmi vícepracemi a méněpracemi. Nicméně to definitivní řešení, jak jsem říkal, spočívá na novém zákonu zadávání veřejných zakázek, kde, jak víte, směrnice už předpokládá 50 %. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že 30 % víceprací neznamená vícepráce jako takové, ale je to právě i řešení nutných problémů, které vznikají např. při rekonstrukcích, kde, jak jistě víte, vlastně žádná rekonstrukce se neobejde bez toho, aby v rámci stavební činnosti nedošlo ke změnám původně plánovaným, jak byly plánovány v projektech.

Vzhledem k tomu, že zůstává výše na 30 %, tzn. nejméně, jak jsem zdůraznil, v Evropě, myslím si, že by to nemělo dělat žádný problém.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane senátore. Mám zde jednu faktickou poznámku, to je pan poslanec Bendl, a potom řádně pan poslanec Farský.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ve stručnosti využiji tuto dvouminutovou část jednání Poslanecké sněmovny k tomu, abych řekl stručně stanovisko.

Máme na stole zákon, který bude za pár měsíců znovu měněn. Znovu budeme říkat zcela jiné věci do veřejného sektoru, jakým způsobem mají veřejné zakázky fungovat. To je jedna poznámka. To bude jenom součást jakéhosi, řeknu, možná chaosu v tom, co se bude do budoucna dít. Teď to děláme účelově jenom proto, abychom možná mohli čerpat evropské peníze, přitom je stejně nebudeme čerpat dřív než na podzim, možná spíše na jaře roku příštího. Do té doby už by dávno měla Sněmovna mít na stole nový zákon o veřejných zakázkách.

Proto si nemyslím, že tenhle zákon vůbec má spatřit světlo světa, a to především proto, a tím možná některé z vás nepřekvapím - já si prostě nemyslím, že máme zvedat hranici možnosti zvedání množství víceprací a ceny za vícepráce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP