(15.30 hodin)
(pokračuje Martínek)

Pokud nebude přijat návrh Senátu v bodě 3, ten myslím, že je v zásadě svým způsobem nejhorší, protože znění Poslanecké sněmovny vlastně schválilo, že pokud se týká staveb státu, to znamená silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic, tak se za zábor zemědělského půdního fondu neplatí, nicméně u krajů a obcí tomu bude naopak. A bohužel nemůže v této chvíli platit ani argument ministerstva, se kterým tedy přišlo u nás do Senátu na jednání, že vlastně se tím brání jenom tomu, že se přelévají peníze z jedné do druhé kapsy. Bohužel fakt je takový, že část finančních prostředků jde do rozpočtu obcí, takže pokud bude tento zákon v tomto znění schválen, bohužel musím konstatovat, že zatímco stát nebude obcím platit nic, tak obce budou platit státu za výstavbu místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Argument tady určitě je, že se žádné nové silnice nestaví, což ovšem není pravda a celá řada například obchvatů menších měst nebo obcí se odehrává na silnicích II.a III. třídy, a já vám garantuji, že pokud toto znění bude přijato tak, jak je, tak se tyto silnice prostě nepostaví. A pokud se týká obcí, tak v obcích neplatí, že se nestaví nové silnice. Naopak! U veškeré bytové výstavby musíte postavit příslušné komunikace, místní komunikace a všechny místní komunikace se tímto způsobem velmi výrazně prodraží.

Bod číslo 4 řeší problém veřejně prospěšných staveb na zastavitelné ploše, to znamená tam, kde už byl dán souhlas od orgánů chránících zemědělský půdní fond. Jedná se například o sportovní zařízení nebo dětská hřiště. A zase si dovolím upozornit, že pokud bude schválena verze Poslanecké sněmovny, tak v mnoha případech to bude znamenat, že platby za vynětí ze zemědělského půdního fondu budou dražší než hodnota celé té stavby.

Bod 5 je bod, o kterém jsem snad slyšel, že by byl konsensus, a netýká se to ničeho jiného, než tam, kde proběhly... Pardon, u bodu 5 se to týká průmyslových zón. Tam jste schválili, nebo Poslanecká sněmovna schválila, že průmyslové zóny, které jsou v podstatě vystavěny do roku 2014 nebo jsou v územním plánu do roku 2014, z nich se odvody neplatí, ale potom ano. Já si myslím, že to je poněkud divné, jestliže zóny, které by se měly do budoucna stavět, by měly být v jiném postavení než zóny, které byly v současné době postaveny, navíc když orgány, které mají na starosti zemědělský půdní fond, už si budou jisty, a je zřejmé, pokud zákon bude takto přijat, tak jim bude zřejmé, že právě při schvalování změn územního plánu musí rozhodnout, jestli ta plocha je využitelná, nebo není. Bohužel musím zdůraznit, že se to netýká velkých zón, které jsou opatřeny tím, že jsou zaneseny v podstatě v plánech Ministerstva průmyslu, a já to považuji za naprosto správné, ale na druhé straně se to bohužel týká malých zón u jednotlivých obcí a měst, které prostě jsou místního významu, a znovu říkám, jsou to zóny, které mají souhlas se zastavěním od orgánů, které mají zemědělský půdní fond bránit.

A poslední, to je to, co jsem předběhl, tak to už řeší jenom problém tam, kde probíhají v současné době územní změny, ale nejsou dokončeny, tak aby ceník se řídil podle nového zákona tak, jak bude přijat.

Vážené kolegyně, kolegové, já se omlouvám, že jsem vás dlouho zdržoval, nicméně já tento návrh opravdu považuji za zvláště významný a jeho dopad pro rozvoj měst a obcí je zásadní, a proto jsem si dovolil vás zdržet tak dlouho, jak jsem vás zdržel.

Na závěr chci znovu zdůraznit dvě věci. Bez souhlasu orgánů, které pečují o zachování zemědělského půdního fondu, nelze podle senátního znění udělat nic. To znamená, že tyto orgány nejsou vyloučeny z celého tohoto jednání.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Já děkuji panu senátorovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, prosím o pochopení. Chci vás požádat - po ukončení rozpravy před hlasováním - o 15 minut na poradu poslaneckého klubu TOP 09 a prosím členy klubu, aby se ihned po skončení rozpravy shromáždili v prostorách klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane předsedo, prosím, myslíte ihned, nebo po skončení rozpravy? (Po skončení rozpravy až vyhlásíte přestávku.) Ano, provedu, pane předsedo.

Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Já se pokusím být velmi stručný a jenom bych krátce reagoval na informace, které tady zazněly zejména z úst pana senátora Martínka.

Určitě má pravdu v tom, že tento zákon má širší souvislosti a souvisí s celou řadou a váže na celou řadu dalších zákonů, a zejména bych podtrhl tu větu, kterou řekl úplně na závěr, že z jeho pohledu, nebo z pohledu změn, které byly přijaty v Senátu, se jedná o snahu o zajištění rozvoje měst a obcí. To je pravda, v tom prostřednictvím pana předsedajícího, pane senátore, určitě spolu budeme souhlasit.

Nicméně já bych se vrátil krátce do historie, proč vlastně vznikla novela tohoto zákona a jak se těžko hledal kompromis, protože předpokládám, že většina z nás ví, že jeden centimetr ornice se tvoří sto let. Tuto informaci asi většina z nás má. Na druhé straně stávající vládní koalice má ve svém vládním prohlášení a v programu vlády snahu o podporu nových pracovních míst. Čili jsme poměrně těžce hledali kompromis mezi jednotlivými resorty a zájmy jednotlivých resortů, ať již to bylo Ministerstvo zemědělství, které má také v koaliční smlouvě větu, že budeme chránit zemědělský půdní fond, a Ministerstvem průmyslu obchodu, CzechInvestem, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími dotčenými orgány, které zase měly zájem uvolnit vynětí ze zemědělského půdního fondu, abychom podpořili výstavbu investičních celků samozřejmě v průmyslových zónách obcí a vytvořili nová pracovní místa. Čili kompromis se hledal velmi těžko a věci, které se v Senátu podařilo do té novely propracovat, tak my jsme o nich diskutovali v rámci Poslanecké sněmovny. Diskutovali jsme o nich na zemědělském výboru, na hospodářském výboru, na další výborech, kde se tato novela projednávala. Za sebe nebo za zemědělský výbor můžu říct, že sněmovní verze byla určitým kompromisem, který zohledňoval ochranu zemědělského půdního fondu a současně možnost tvorby nových pracovních míst, a já sám jsem tady vlastně uváděl dva případy, proč vlastně jsem byl jedním z iniciátorů této novely, a na tom jsme se tehdy shodli i s opozicí, že je potřeba napravit určitou chybu, která se stala v minulosti právě díky rozvoji fotovoltaiky, kdy minulá vláda, nebo předminulá vláda reagovala na zastavování orné půdy fotovoltaickými elektrárnami právě tímto zákonem, kdy se výrazně zvýšily poplatky za vynětí orné půdy, a bylo to právě díky zejména fotovoltaickým elektrárnám.

Takže já jenom závěrem bych chtěl konstatovat, že debata u nás v klubu a samozřejmě i v koalici nebyla jednoduchá, nicméně preferovali bychom, abychom se přiklonili ke sněmovní verzi a potom vedli rychlou debatu o možnosti doplnit následnou úpravou zákona věci, které v Senátu padly a jsou smysluplné, a určitě si myslím, že jsme schopni i se Senátem najít společnou řeč, jak to opravit tak, aby zákon byl potom ideální.

Takže tolik jenom velmi stručně z mé strany za náš poslanecký klub po dnešním jednání, kdy jsme tuto věc velmi intenzivně diskutovali. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP