(12.20 hodin)
(pokračuje Adam)

Vzhledem k výše uvedeným důvodům může při kontrole po deseti letech provozu reálně nastat situace, kdy bude kontrolou zjištěno, že u výrobce uplatňujícího podporu došlo k nadměrné kompenzaci, která je v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie, již před kontrolou provedenou v desátém roce. To by nutně muselo vést k situacím, kdy výrobce bude muset vyplacenou podporu vracet. Vzhledem k možné vysoké výši vrácené podpory lze předpokládat značné dopady na investory, které pravděpodobně povedou k neschopnosti vracet tyto finanční prostředky, a tedy insolvenci dotčených společností.

Navrhovaný mechanismus vedoucí k omezení podporovaného množství elektřiny slouží k rovnoměrnému rozložení výplaty veřejné podpory takovým způsobem, aby při následné kontrole v desátém roce nebyl kontrolovaný subjekt nadměrně kompenzován a nenastala tak situace, kdy bude muset veřejnou podporu vracet. Výsledkem kontroly v desátém roce pak může být stanovení nového ročního limitu množství elektřiny s nárokem na podporu tak, aby výše vyplácené podpory byla poskytována v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie.

Cílem mechanismu omezení podporovaného množství je tedy rozložit výplatu podpory v čase rovnoměrně a podporu právě na takové množství elektřiny, resp. dobu využití, která byla uvedena v prováděcích předpisech v danou dobu a se kterou se počítalo při stanovení výkupní ceny a která zajišťovala patnáctiletou návratnost investice. Tento mechanismus zohledňuje všechny garance stanovené zákonem a v průběhu legislativního procesu také zohlednil zásadní připomínky, které mu byly vytýkány. Proto budu v podrobné rozpravě svůj návrh znovu předkládat, můžete ho nalézt jako sněmovní tisk číslo 2044.

Děkuji za pozornost a snad už nebudu obtěžovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče, a nyní požádám dalšího přihlášeného do rozpravy a tím je pan poslanec Andrle. Pouze pro pořádek připomínám, že ve 12.45 máme napevno zařazené volební body. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu stručný, protože hodně z toho, co jsem chtěl říci, zde řekl Karel Fiedler. Navážu volně na projev.

Dalším problémem s hrozící ostudou v Evropské unii jsou nedostatečné sankce fyzických osob ve vztahu k řízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, tzv. REMIT. Ministerstvo navrhuje, zda přestupek spočívající v manipulaci velkoobchodního trhu s energiemi... teď jsem něco vynechal... se uložila pokuta do výše 50 tisíc korun. Navržená výše sankcí ve výši 50 tisíc korun za přestupky v oblasti velkoobchodu s energiemi je zanedbatelná a nefunkční. Energetický regulační úřad navrhoval možnosti sankcionovat přestupky až do výše 10 milionů korun, což naplňuje příslušná ustanovení nařízení REMIT o účinných odrazujících a přiměřených sankcích, čl. 18 odst. 1. Například v Německu je za podobnou činnost trest až několik let vězení. U nás prostě zaplatíte 50 tisíc korun a vesele manipulujete s cenou dál. Abyste si to uměli představit, jde o trh s objemem 700 mld. eur ročně a jednotlivé obchody jsou v řádech stovek milionů až miliard korun. To už se vyplatí riskovat pokutu, když jde o jediný trest!

Jako poslance mě zaráží, že sankční ustanovení obecně neprošla kontrolou Legislativní rady vlády, neboť jak se Ministerstvo průmyslu a obchodu přiznalo, nebyla dopracována ani před posledním jednáním Legislativní rady vlády v říjnu loňského roku.

Obecně je v zákoně patrný trend omezit kontrolní pravomoc státu a trestání nepoctivců. Zjednodušeně řečeno, pokud někdo podvádí s výrobou z obnovitelných zdrojů, hrozí mu pokuta, ale nikoli ztráta podpory. Pokud někdo manipuluje s velkoobchodním trhem, hrozí mu směšná pokuta, ale podvod není trestným činem. Pokud někdo poškozuje spotřebitele, dokáže se potrestání úspěšně bránit mnoho let pomocí najatých právníků.

Rád bych, aby ministerstvo odpovědělo, proč nechce bojovat proti podvodům a nabízí bagatelní pokuty místo řádného potrestání nepoctivců. Moc vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nebudu vás dlouho zdržovat, přesto bych zde chtěl otevřít jednu otázku a obrátit se na pana ministra průmyslu s žádostí o odpověď na tuto otázku. My jsme na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj probírali i tento návrh zákona a mj. jsme se zabývali tím, že zákon počítá s jakousi revizí inženýrských sítí v území, jejich zapsání do katastru a vyčištění a udělání pořádku v tomto ohledu. Potud, myslím si, že je to chvályhodné. Nicméně je evidentní, že půjde o desítky let, řeknu padesát, možná i více let zanedbané záležitosti, kdy existují položené energetické sítě v území, a pokud se máme probrat tímto, tzn. projít všechnu dokumentaci jednotlivých stavebních úřadů, podívat se, jestli opravdu tam to blokování území je, jestli jsou tam plomby apod., tohle projít nebude vůbec žádná legrace a něco to bude stát.

A já bych se chtěl obrátit na pana ministra průmyslu, zdali by mi byl schopen odpovědět, kdo to zaplatí, zjednodušeně. Zaplatí tuto revizi stát, neboť to v minulosti byl stát, kdo dokonce bez ladu a skladu, bez toho, aniž by se ohlížel na to, jestli někomu ty pozemky patří, nebo nepatří, tak tam zkrátka položil inženýrské sítě nebo položil v tomto případě elektřinu, nebo, chcete-li, kabely, zjednodušeně řečeno. Kdo bude tím, kdo to bude financovat? Vlastníci sítí? Pokud to budou vlastníci, proplatí jim to stát, nebo tuto cenu započtou do ceny energie atd.? Zkrátka chtěl bych ujistit, že to nepůjde na bianco šek uživatelů a spotřebitelů, ale půjde to, předpokládám, nejspíše za státem. To je jedna věc. A druhá, jak dlouho předpokládáte, že takovýto proces bude existovat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou, nebo s přednostním právem? S přednostním právem, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Chtěl bych poděkovat za tuto intervenci. Toto je skutečně jeden z nejvýznamnějších problémů, na který jsme narazili. Nebylo to v původním návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu, bylo to zařazeno na podnět Legislativní rady vlády, a to snaha o vyřešení toho, že 52 let od roku 1948 do roku 2000 nebyla řádně zapisována věcná břemena při výstavbě energetických sítí.

To, co se předpokládá, je promítnutí, tzn. ne klasické vložení, ale nějakým způsobem zaznamenání těchto břemen. Bylo zjištěno při té debatě, že samozřejmě je tam minimálně riziko administrativních nákladů a také jistá nesystémovost v této věci, protože věcná břemena se dělají nejenom kvůli energetickým sítím, ale dělají se také kvůli telekomunikačním kabelům, kanalizacím, vodovodům a jiným záležitostem. Čili po jednání i s šéfem katastrálního úřadu panem Večeřou je dohoda taková, že tento zákon to řešit nebude a bude to řešit katastrální zákon, který vyřeší všechny problémy nejenom energetické sítě, ale i ty ostatní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP