(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokračuji těmi faktickými stanovisky, která tady máme. Usnesení výborů, těch, které byly určeny při prvním čtení, vám byla doručena jako sněmovní tisky 366/2, 366/4 a 366/5. Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti, národnostní menšiny předložila záznam, který byl doručen jako sněmovní tisk 366/3.

Prosím tedy, aby se v tuto chvíli slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Helena Aulická Jírovcová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila podle § 93 odst. 1. Pak požádám o slovo další zpravodajky ostatních výborů, respektive zpravodaje. Prosím, paní poslankyně, máte slovo ke své zpravodajské zprávě.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Sociální výbor projednal na své schůzi dne 4. března 2015 na své 21. schůzi tento návrh zákona a vyslovil toto doporučení. Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, sněmovní tisk 366, s těmito změnami a doplňky. Tyto změny - byly přijaty pozměňovací návrhy a tyto změny máte uvedeny v tom tisku pod číslem 366/5. Já děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Nyní požádám, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Martina Berdychová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, výbor školský projednal tento sněmovní tisk na svém zasedání 5. března a přijal následující usnesení. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění poslance Jiřího Miholy, zpravodajské zprávě poslankyně Martiny Berdychové za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s návrhem poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, sněmovní tisk 366. Za druhé pověřuje předsedu výboru poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí pověřuje zpravodajku výboru poslankyni Berdychovou, aby toto usnesení přednesla na schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. A nyní prosím zpravodaje stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny poslance Zdeňka Soukupa, aby nás informoval o projednání návrhu v této komisi Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti projednala novelu dne 26. února na své schůzi. Projednala poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tisk číslo 366. Musím konstatovat, že komise nepřijala žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenu nejdříve v obecné rozpravě paní poslankyni Alenu Nohavovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, 10. ledna minulého roku vláda předložila Sněmovně zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který má oficiálně řešit nedostatek míst v mateřských školách, které mají být alternativou k mateřským školám, a umožnit rodičům návrat do zaměstnání. Zdálo se, že to bude bezproblémový zákon, ale skutečnost byla jiná. Zákon byl vrácen s připomínkami ze Senátu a nepodepsal ho ani pan prezident.

Poslanci a poslankyně za KSČM tento zákon od samého počátku kritizovali a nepodporovali ho, jednak z důvodu toho, že tato alternativa nezajišťuje stravování, neposkytuje vzdělávání, je jen jakousi hlídací službou, a navíc dnes tato již zákonná norma může nahradit dnešní kvalitní předškolní vzdělávání, které je v porovnání s dětskou skupinou pro stát nákladnější. Zřizovatel tak při nedostatku financí bude snadno moci transformovat mateřskou školu na dětskou skupinu, a dokonce si dovolím tvrdit, že ekonomicky bude do takového řešení tlačen. Již v průběhu projednávání se objevily určité nejasnosti a paradoxně nově přijatý zákon nepovoluje to, co před přijetím zákona mohlo bez problémů existovat. Ze zákona vypadly například lesní školky, které nemohou splnit především hygienické normy pro dětské skupiny. A tak již v průběhu projednávání zákona o dětských skupinách se začalo hovořit o novele tohoto zákona. Tím byl dán signál, že zákon je nedokonalý, a já si dovolím tvrdit, že zákon je špatný a nadbytečný. Dětské skupiny mohly i bez zákonné normy bezproblémově existovat, mohly existovat po dobu potřebnosti podle obecně platných předpisů. Tím ale, že dětská skupina je uzákoněna, tak v době nepotřebnosti, která už v některých oblastech nastává, v našem zákonodárném systému zůstane, a proto se právem obávám o transformaci mateřských škol na dětské skupiny. Nicméně zákon byl přijat, a tak nezbývá nic jiného než tuto skutečnost respektovat.

Novela tohoto zákona je ale rovněž nedokonalá. Pokud byla předkladatelova snaha novelizovat to, co přijetím zákona nemůže existovat, tedy lesní školky a další zařízení péče o děti, tak proč v novele jsou navrhovány i úpravy o daních z příjmů? Jsou nadbytečné, protože stávající znění upravovaných paragrafů péče o děti předškolního věku zcela pokrývá i navrhované znění službu péče o děti v dětské skupině, pokud ovšem není cílem této novely ve skutečnosti dále jen zvýhodňovat dětské skupiny, potažmo jejich zřizovatele, proti ostatním formám péče o děti.

Podávám tedy pozměňovací návrh, který řeší situaci, kdy pod záminkou potřeby řešení i daňových souvislostí, to jsou body 1 až 2, je zúžením definice zrušeno v současné době existující daňové zvýhodnění zřizovatelů mateřských škol, jeslí, lesních školek i provozovatelů dětských táborů, které jsou zřizovány na základě živnostenského zákona, kdy provozní náklady hrazené zaměstnavatelem jsou jako nepeněžní plnění osvobozeny od daně z příjmu. Obdobné je to i v bodech 3 až 5, kdy je omezena stávající podpora rodičů výhradně na mateřské školy a dětské skupiny. To ale postrádá logiku, když u subjektů, kvůli jejichž zachování je tato novela předkládána, tak jsou daňově znevýhodněny. Proto tedy navrhuji ve druhé části novely body 1 až 5 vypustit. A k té první části: zde navrhuji snížení horní věkové hranice ze šesti let na zahájení účasti na předškolním vzdělávání nejpozději do pěti let, a to z důvodu značné roztříštěnosti péče o vzdělávání dětí v předškolním věku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP