(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Táži se, zda paní poslankyně chce doplňující dotaz. Není tomu tak. V tom případě půjdeme dál.

Nyní požádám paní poslankyni Alenu Nohavovou s její interpelací na pana ministra Svatopluka Němečka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Můj dotaz se, pane ministře, týká ambulantní lázeňské péče. Likvidační indikační systém, seznam, byl sice nahrazen novým indikačním seznamem, který zmírnil nejhorší restrikce. Současně ale novelizací paragrafu 33 odstavec 2 zavedl nový dle mého názoru protiústavní postup, který se týká příspěvkové lázeňské péče absolvované jako tzv. ambulantní lázeňská péče. Stanovisko ministerstva je takové, že se dosavadní právní úprava pouze zpřesňuje a že také v rámci příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče musí stejně jako u jakékoliv jiné lůžkové péče poskytovatel zdravotních služeb zajišťovat hospitalizaci pacienta.

Já sice chápu, že lázně potřebují ke svému přežití peníze, musím však konstatovat, že tento postup považuji za diskriminační, neboť znemožňuje například občanům lázeňských měst absolvovat příspěvkové lázně ve svém městě, a je diskriminační i v tom, že přestože si ubytování a stravování v takovém případě hradí klient plně sám, nemá právo výběru zařízení ani úrovně těchto služeb. Uvedené pravidlo má smysl u komplexní léčebné péče, ale u příspěvkové péče jde zjevně o exces. U příspěvkové péče jsou zdravotnické důvody dány výhradně u léčebných procedur, které jsou hrazeny i ze zdravotního pojištění. Žádné léčebné důvody ani k ubytování ani ke stravování v lázních ale dány nikdy nebyly a jsem přesvědčena, že ani nadále nejsou. Změna tohoto ustanovení v rámci novely není rozhodně zpřesňující změnou, ale fakticky zásadním způsobem mění minulá pravidla poskytování lázeňské příspěvkové péče.

A proto se ptám (upozornění na časový limit), kdo a proč tuto zásadní změnu navrhl. Za druhé, jaké jsou medicínské důvody za takovouto zásadní změnou. A za třetí, jakým způsobem budete řešit otázku konfliktu s ústavními právy, kdy běžnou komerční službu, ubytování a stravování, kterou si klient sám hradí, není součástí léčebné indikace, bez zákonného důvodu svěřujete výhradně jednomu subjektu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, a žádám kolegyně a kolegy, kteří přijdou po vás, abyste respektovali čas, který je vyměřený na interpelace.

Nyní požádám pana poslance Jana Zahradníka, který také interpeluje pana ministra Svatopluka Němečka. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, na pana ministra Svatopluka Němečka se obracím s interpelací, kterou jsou podával už minulou schůzi, ale tehdy pan ministr byl omluven. Vzhledem k naléhavosti toho tématu ji ale načtu a budu pak prosit o písemnou odpověď.

Moje interpelace se týká následujícího problému. Podle informací, které mám z dětských domovů v Jihočeském kraji, dochází k nárůstu počtu klientů těchto zařízení, kteří potřebují péči dětského psychiatra. Například v Dětském domově v Boršově nad Vltavou je to šest dětí, v Písku čtyři děti, ve Zvíkovském Podhradí jedno dítě, v Humpolci čtyři děti, v Senožatech deset dětí, v Korytě dvě, v Nové Vsi u Chotěboře šest dětí, v Radyni je to dvacet dětí, v Žíchovci sedm a ve Volyni například dvanáct dětí.

Pro řešení problémů těchto dětí nestačí podle slov jednoho z ředitelů dětského domova pouze předepsat medikaci. Vychovatelé v dětských domovech potřebují poradit, jak s daným jedincem pracovat. Někdy je nutné dopravit dítě k psychiatrovi v době jeho afektu, který personál dětského domova nedokáže zastavit. Na tyto služby však stávající pedopsychiatři nemají čas. Vyšetření u nich se pak koná jednou za tři až čtyři měsíce, což je pro práci dětských domovů nedostačující. V celé republice pak chybí dvě stě lékařů s oborem dětská psychiatrie, aby byl naplněn počet míst ve stávající síti. Ale ani tento počet situaci v plné míře neřeší.

Objevují se obavy, že Ministerstvo zdravotnictví má snahu omezit možnost pro získání atestace v oboru dětské psychiatrie, případně ji úplně zrušit. Obracím se proto na pana ministra s následujícími otázkami: Je pravda, že Ministerstvo zdravotnictví skutečně hodlá pedopsychiatrické atestace omezit či zrušit? Jak hodlá Ministerstvo zdravotnictví řešit celkový problém nedostatku dětských psychiatrů? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Požádám pana poslance Zdeňka Ondráčka s jeho interpelací na pana ministra Dana Ťoka ve věci monitoringu křečka polního. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře, už minule, když jste nebyl, tak název vnesl pobavení a nemohl jsem kolegy ochudit o to, abychom se o tomto tématu zde bavili.

Vím, že jste převzal ministerstvo, pod které patří ŘSD, což je jedna velká černá díra, a samozřejmě na veřejných zakázkách se kdekdo rád napakuje. Mám konkrétní jednu věc. Výstavba rychlostní komunikace R 49. V lokalitě Třebětice a Alexovice, prováděla firma Ekoteam z Hradce Králové monitoring křečka polního v roce 2014. Za tuto chvályhodnou činnost si vyúčtovali 2 382 248 korun.

Mám na vás jednoduchou otázku: Přijde vám ekonomicky adekvátní vynakládat takové finanční prostředky na monitoring křečka polního v jedné lokalitě? Potom druhá otázka: Máte přehled, kolik obdobných zakázek daná firma pro ŘSD jako celek zpracovávala a jaký je celkový finanční obnos? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče, a požádám pana ministra Dana Ťoka o odpověď. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za ten dotaz. Je to samozřejmě věc, která je i pro mne docela nepříjemná. Nicméně pokud chceme pokračovat ve stavbě oné rychlostní komunikace R 49, tak to byla podmínka udělení stavebního povolení. Já bych vás rád seznámil s celým vývojem této kauzy.

Zakázku na monitoring výskytu křečka polního na jednom konkrétním úseku plánované výstavby R 49 nechalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky prověřit, a to od momentu samotného poptání dodávky až po dnešní stav, kdy je část prací od dodavatele převzata, část realizace však hotová není. Na část dodávky, tedy konkrétně studii monitoring výskytu křečka polního, je zpracován nezávislý posudek Agenturou ochrany přírody. Tento posudek nebude Ředitelství silnic a dálnic České republiky účtován. Součástí tohoto posudku bude nejen hodnocení písemných materiálů odevzdaných firmou Ekoteam, ale navíc bude obsahovat návrh dalšího postupu ve věci výskytu křečka polního na plánované trase R 49.

Ředitelství silnic a dálnic České republiky nalezlo v zakázce vážná pochybení a nedostatky. Na základě toho proběhla jednání se zástupci dodavatele a byla nalezena shoda v tom, že dodavatel, společnost Ekoteam, jednak doplní chybějící část studie, tedy dopracuje ji, a dodá studii kompletně v českém jazyce. Zároveň Ředitelství silnic a dálnic České republiky požaduje detailní rozpis práce skutečně odvedené na této zakázce a její ocenění. Ředitelství silnic a dálnic České republiky bude po dohodě s dodavatelem zakázky krátit cenu, a to s ohledem na nedostatky v dodané práci a na skutečně odevzdané výkony a také s ohledem na dosud nerealizovanou část zakázky. Součástí původně poptávané dodávky byl totiž nejen samotný monitoring prezentovaný ve formě studie, která kromě popisu aktuálního stavu navíc má v zadání návrh na opatření včetně jejího provedení, ale i následný monitoring úspěšnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP