(19.40 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Evropská komise uložila České republice přijmout nápravná opatření nejpozději do 1. 1. 2016 a zároveň zajistit, aby Česká republika po přechodnou dobu stanovila navýšené sazby spotřební daně tak, aby došlo ke zpětné kompenzaci neoprávněně poskytnuté podpory. V případě, že by nedošlo k zajištění příslušných nápravných opatření, tedy přijetí tisku 418 do 1. 1. 2016, vystavuje se Česká republika riziku sankcí ze strany Evropské komise.

V souladu s rozhodnutím Evropské komise by v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017 měly být sazby spotřební daně následující: pro FAME B100 4 koruny 59 haléřů na litr a pro směsnou motorovou naftu 9,263 koruny za litr. Výše vratky spotřební daně u lihu využitého pro výrobu etanolu E85 by měla činit 10,229 koruny za litr. Po skončení tohoto přechodného období by měly být sazby spotřební daně následující: u FAME B100 2,19 koruny na litru, u směsné motorové nafty 8,515 koruny za litr a vratka u lihu v E85 by měla být 10,97 koruny za litr. Úroveň přiměřenosti podpory bude každoročně vyhodnocována a v případě zjištění další překompenzace dojde k příslušné úpravě sazeb spotřební daně.

Celkové náklady na podporu biopaliv za celé období 2015 až 2020 jsou nyní vyčísleny na maximální částku 8,7 mld. korun. Vzhledem k vývoji na trhu je ale velice pravděpodobné, že budou nižší. Realizací podpory dojde k naplnění závazných cílů Evropské unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a využívání obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Za tímto účelem je nutné zachovat plynulý nárůst spotřeby obnovitelné energie v dopravě, to jest především prostřednictvím udržitelných biopaliv. Existence a rozvíjení trhu s biopalivy, která se u nás vypěstují, zpracují, rozvezou a spotřebují, zmíněné sektory stabilizuje a umožní lidem zachovat pracovní místa a případně nová pracovní místa vytvořit. Zároveň nebude docházet ke zvyšování dovozu, a tím i závislosti na fosilních palivech, což je významný faktor z hlediska energetické bezpečnosti v souladu s aktualizovanou státní energetickou koncepcí.

Kromě daňového zvýhodnění biopaliv obsahuje předložený návrh zákona také zavedení průběžného sledování plnění povinnosti dodavatele pohonných hmot přimíchávat do pohonných hmot, které uvádí na český trh, biosložku. Pokud dodavatel pohonných hmot stanovenou povinnost v průběhu kalendářního roku nesplní, bude povinen poskytnout jistotu z nedodaného objemu biopaliv. Tato jistota se v případě nesplnění roční povinnosti tohoto dodavatele započte na pokutu z nedodaného objemu biopaliv. Zkrácení stanoveného období významným způsobem přispěje k omezení nakládání s biopalivy v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší. Zároveň dojde ke snížení výše případného nedoplatku na pokutě z nedodaného objemu biopaliv v případech, kdy dodavatel pohonných hmot dlouhodobě uvádí na český trh pohonné hmoty, aniž by zákonem stanovenou povinnost ve sledovaném období splnil.

Milé kolegyně, vážení kolegové, zároveň bych chtěl poprosit o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů s ohledem na dokončení legislativy k 1. 1. 2016, kterou nám ukládá i Evropská komise. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Než vám udělím slovo, pane poslanče, přečtu omluvu. Dnes od 19.45 do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Helena Válková.

A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, jelikož se tady stalo v souvislosti s projednáváním tohoto tisku a této záležitosti něco, co nebývá až tak často zvykem, a to na přímý dotaz někdy v červnu, nebo kdy to bylo, nevzpomínám si přesně na ten den, zda existuje notifikace, a pan ministr bez uzardění řekl, že ano, následně zvedl mobil a začal obtelefonovávat, aby se za chvíli opravil a řekl, že je příslib.

Pane ministře, vy už nemáte moji důvěru, proto bych poprosil, aby výborům, do kterých to půjde, anebo nejlépe celé Poslanecké sněmovně byla rozeslána přesně ta notifikace ať už v češtině, nebo angličtině, nevím v čem to přichází nebo jak s tím nakládáte. Moji důvěru skutečně v tomto už nemáte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Bendl, po něm pan ministr Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, už to nebudu hrotit. My jsme tady vedli poměrně vášnivou debatu, snášeli argumenty i protiargumenty. Mluvili jsme o množství řepky a s tím spojených věcí a tak dále. Snad jsme se navzájem ujistili, že více řepky nebude, protože více už řepky v České republice být ani nemůže. Spíše je to o tom, že budeme více řepky dovážet, a je to spíše o podpoře zpracovatelů a producentů biopaliv než o nějakém navýšení množství řepky v České republice. Už se sem víc opravdu nevejde. Mluvili jsme i o tom, co to dělá s motory v okamžiku, kdy nařídíme všem, aby biosložku do paliva dávali, že to zkrátka bude komplikovat prostým lidem život v tom, že si zkrátka budou lít do svých aut biopalivo, které bude jejich miláčkům ubližovat.

Padlo tady spousta argumentů, které zjevně předkladatelé nechtějí slyšet. Já bych všechny ty, kteří mají zájem vědět podrobnosti, požádal, aby si přečetli stenozáznam z minulých jednání, kde argumenty padaly. Padaly zde i otázky, na které ministr zemědělství nebyl schopen odpovědět, přestože ve své úvodní řeči o nich mluvil, a to je to, že někde vznikne dalších tisíce pracovních příležitostí a podobně. Třeba nám to poví v zemědělském výboru nebo na jednání pléna Poslanecké sněmovny, kde ty tisíce pracovních příležitostí vzniknou. Dodneška jsem se to nedozvěděl, stejně tak jako s notifikací. Předpokládám, že asi nebude problém, aby Ministerstvo zemědělství nám tento materiál poslalo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Další faktickou poznámku má pan ministr Jurečka. Po něm je přihlášen s faktickou poznámkou pan zpravodaj Volný. Máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já jsem tehdy situaci v Poslanecké sněmovně vysvětlil. Přiznal jsem chybu. Omluvil jsem se za ni. Myslím si, že chybovat je lidské a je potřeba také umět chybu uznat. Nicméně jak jsem dnes zmiňoval datum ukončené notifikace, samozřejmě Evropská komise text notifikace zveřejnila na svém webu. Samozřejmě příslušným výborům, které budou určeny k projednání, nechám notifikaci jak v angličtině, tak v češtině přeposlat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Volný s faktickou poznámkou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP