Úterý 20. října 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

53.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 566/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, byl zpracován v souvislosti s novým zákonem o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh. Předkládaným zákonem dochází kromě zpřesnění některých ustanovení taktéž k odstranění ustanovení, která souvisí s tímto novým zákonem, aby nedocházelo k jejich duplikaci.

A protože mám mandát, pokusím se o návrh, aby byl schválen již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jménem dvou poslaneckých klubů TOP 09 a ODS dávám veto na projednávání v režimu § 90 odst. 2. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Šrámek.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, tento návrh se předkládá v návaznosti na návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh na základě nového legislativního rámce. Současně s přijetím zákona o posuzování shody je třeba zákon č. 22 upravit tak, aby neduplikoval ustanovení o oznámených subjektech, ale odkazoval na zákon o posuzování shody, který komplexně upraví problematiku subjektů pověřených k výkonu činností posuzování shody, takzvaných oznámení subjektů.

Implementace předpisů EU prosperujících s institutem oznámených subjektů nebude zajištěna prostřednictvím zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády vydaného k jeho provedení, ale zákonem o posuzování shody. Vzhledem ke skutečnosti, že je nutné co nejdříve zajistit provedení notifikace subjektů Evropské komise dle zákona o posuzování shody, a není tedy možné na základě veta to odsouhlasit v prvém čtení, navrhuji opět zkrácení o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování (pořadové číslo 120) končím a konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak.

 

Tudíž se budeme zabývat hlasováním o návrhu pana zpravodaje na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech na 30 dní.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 121, do kterého je přihlášeno 128 přítomných, pro 116, proti nikdo. Končím prvé čtení tohoto zákona a konstatuji, že návrh na zkrácení lhůty k projednání byl přijat.

 

Na základě dohody předsedů klubů přerušuji dnešní jednání do zítřejšího rána 9 hodin, kdy budeme pokračovat jednáním dle schváleného programu.

Děkuji vám za spolupráci a přeji hezký večer. (K mikrofonu ještě přistupuje poslankyně Černochová.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Dovolila bych si jenom pro záznam. (Předsedající: Ano.) Paní poslankyně Němcová hlasovala proti. Vy jste řekla, že nikdo nebyl proti. Teď jsem si to ověřila na sjetině. Nezpochybňujeme hlasování, jenom procedurálně pro to, aby to bylo v zápise. Děkuji. (Předsedající: Ano, určitě.)

 

(Jednání skončilo ve 20.20 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP