(18.00 hodin)
(pokračuje Laudát)

f) prodejní aliance, u které společný obrat jejích členů za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky přesáhne jednu miliardu korun za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců.

5. Významnou tržní sílu nemá odběratel uvedený v odst. 4 pod písm. a) nebo b) ani nákupní aliance uvedená v odst. 4 pod písm. c) vůči dodavateli uvedenému pod písm. d) nebo e) ani vůči prodejní alianci uvedené v odst. 4 pod písm. f).

6. Významnou tržní sílu nemá dodavatel uvedený v odst. 4 pod písm. d) nebo e) ani prodejní aliance uvedená v odst. 4 pod písm. f) vůči odběrateli uvedenému pod písm. a) nebo b) ani vůči nákupní alianci uvedené v odst. 4 pod písm. c).

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, pane kolego, abyste nerušil v průběhu projevů jednotlivých poslanců. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: 6. Už se blížím ke konci. Asi tři papíry ještě. V § 3a návrhu se za slova "mezi odběratelem a významnou tržní silou a dodavatelem" doplňuje tento text: I smlouva mezi dodavatelem s významnou tržní silou a odběratelem.

7. V § 4 odst. 2 návrhu se doplňuje ustanovení písm. i) až m) tohoto znění:

i) dodání zdravotně závadné potraviny či jiné nebezpečné potraviny, dodání falšované potraviny či opakované vadné dodávky potravin, včetně senzorických vad a včetně vad obalu, nebo porušování hygienických předpisů i sjednaných hygienických podmínek při dodání potravin, včetně porušení teplotního řetězce,

j) nikoliv nepodstatná změna ve složení potravin v podílu jejich jednotlivých složek v jejich objemu či hmotnosti, změna obalu či změna země původu provedená v době trvání smlouvy, pokud tato změna nebyla odběrateli prokazatelně oznámena nejméně ve lhůtě, která je o 14 dní delší než lhůta, ve které může odběratel dodávku těchto potravin, smlouvu o této dodávce, vypovědět,

k) vázání dodávky potravin a povinnost odběratele odebrat i jiný výrobek či službu, která s původní dodávkou věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí,

l) vázání dodávky potraviny na povinnost odběratele odebrat určité minimální množství potravin v určeném množství nebo finančním objemem,

m) uplatňování delší než sjednané lhůty dodání.

8. V § 8 odst. 1 se za slovo "odběratel" doplňuje "nebo dodavatel", zase je to vyvážení toho vztahu.

9. V § 8 odst. 3 návrhu se za slovy vypouští text "nebo 10 % z čistého obratu dosaženého odběratelem za poslední ukončené účetní období" a text "1 % z čistého obratu dosaženého právnickou nebo podnikající fyzickou osobou za poslední ukončené účetní období".

10. V § 8 odst. 3 návrhu se za slovo "odběratelem" doplňuje "nebo dodavatelem".

11. Zase se to vyrovnává. Odběratel nebo dodavatel, zkrátím to, abyste tady všichni nebyli nervózní.

12. Za slova "nákupní alianci nebo jejím členům" se doplňuje "prodejní alianci nebo jejím členům". Zase je to vyvážení toho vztahu.

13. Zase v § 8 se za slova "nákupní aliance" vkládají slova "prodejní aliance".

Pokud by si tady vláda nehrála, předtím, než ještě ocituji nějaké důvodové zprávy k tomu návrhu, zkrátím to, na tajnůstkářství a nezatloukala, z jakého důvodu chce rozvážit tyto tržní vztahy, stačilo prostě, že bych převzal původní jejich návrh a nemuseli jsme se tady zdržovat.

Důvodová zpráva k bodům 1 až 8 má 10 až 13. Důvodem změny je vyvážení zákona na obě strany smluvního vztahu. Rozšíření dopadu zákona i na dodavatele s významnou tržní silou bylo jedním z hlavních cílů novelizace. To, že regulace dopadá pouze na jednu stranu smluvního vztahu odběratele, bylo opakovaně kritizováno jak odbornou veřejností a označováno za diskriminační. Původní návrh novely rozšíření regulace na obě smluvní strany v takové podobě, už jsem to tady říkal, prošel i Legislativní radou vlády. Je nepochybné, že na trhu s potravinami v České republice existují i dodavatelé s významnou tržní silou a že tuto významnou tržní sílu mohou zneužívat nejen vůči velkým řetězcům, ale zejména vůči malým a středním obchodníkům.

Teď tu jsou nějaké průzkumy, nebudu to tady číst. Navíc existují tzv. nepostradatelné výrobky, které si obchodníci nemohou dovolit dlouhodobě, krátkodobě ano, nenabízet ve svých obchodech, i dodavatelé těchto výrobků mají nesporně významnou tržní sílu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, kolegyně a kolegové, požádám vás o ztišení, zvlášť levou část sálu. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Takže s ohledem na to zase vypustím nějaké věci, abych vás nenudil. Ty, kteří potom prohlašují, že tady bylo hnojniště. Poslankyně a poslance z hnutí ANO, tak vypustím, zkrátím.

Tak s ohledem na tyto skutečnosti navrhuji rozšíření regulace i na dodavatele s významnou tržní silou. Obecně platí, že nelze porovnávat obrat obchodníků a obrat výrobců. Výrobci potravin dosahují významného postavení na trhu již při obratech mnohem menších, než je tomu u obchodníků. Například výrobce potravin EMKO na svých internetových stránkách označuje své postavení na trhu jako dominantní, a to již při obratu 839 milionů korun. Je tu i odkaz na tu internetovou stránku. S ohledem na tuto skutečnost a s přihlédnutím k definici malých a středních podniků dle doporučení komise 2003/361 Evropského společenství ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků se pro dodavatele s významnou tržní silou navrhuje obratová hranice ve výši jedna miliarda korun.

Pokud se týká zneužívání významné tržní síly dodavateli vůči obchodníkům, jsou zejména ze strany malých a středních obchodníků zaznamenány stížnosti, z nichž vyplývá, že tito dodavatelé např. podmiňují dodávky odebráním určitého minimálního objemu zboží, odebráním celopaletových dodávek či odebráním jiného zboží. Stejně tak jsou zaznamenávány praktiky spočívající v nedodržení dohodnutého termínu dodávky či nedodání zboží. Veřejně pak jsou opakovaně diskutovány problémy se změnami složení potravin, které vedou ke znehodnocení jejich kvality. Tyto změny provádějí zejména velcí potravinářští výrobci, a to bez vědomí nejen obchodníků, ale především zákazníků. Proto je navrhováno tato jednání sankcionovat. Jednání jsou popsána pod bodem 7 tohoto pozměňovacího návrhu. Navrhuje se doplnit, že smluvní strany, které by jinak měly významnou tržní sílu, tj. ji nemají vůči subjektům, které rovněž mají významnou tržní sílu. Účelem správního trestání je ukládání přiměřených, a nikoliv likvidačních sankcí. Stávající návrh stanoví pokuty, jejichž výše přiměřená není. V důsledku toho hrozí, že se obchodníci v mnoha případech raději vyhnou spolupráci s českými dodavateli. To by vedlo k poklesu podílu českých výrobků na tuzemském trhu i k poklesu vývozu českých potravin. Pokles podílu českých výrobků na tuzemském trhu a pokles vývozu českých potravin by měly zásadně velmi negativní dopady pro národní hospodářství České republiky, zejména od oblasti zaměstnanosti do oblasti technologického rozvoje, do oblasti investic a výběru daní. Proto navrhuji tento pozměňovací návrh.

Krátké shrnutí. Já se domnívám, že místo toho, aby tady vládní koalice vedla tuto válku, která je zbytečná, která je nedomyšlená, která ohrožuje, ve skutečnosti může ohrozit, já neříkám, že tomu tak bude, nejsem znalec potravinářského průmyslu a velkovýrobců, může ohrozit české producenty, tak místo aby pan ministr zemědělství přišel se solidním zákonem o potravinách, aby zde byla zlepšena kvalita českých potravin, ať už z řetězců, tak i menších dodavatelů, tak tam flagrantně vyhlašuje, že to si musí rozhodnout trh, musí si to rozhodnout sami odběratelé nebo kupující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP