(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane ministře, skutečně tady není klid. (Ministr Mládek: Děkuji.) Ne, pane ministře. To ještě do klidu má hodně daleko. Prosím, abyste pokračoval, až tady bude skutečně klid. Zejména předsedy poslaneckých klubů prosím, aby nemluvili nahlas.

Pan poslanec Vondráček má náhradní kartu číslo 20.

Omlouvám se, pane ministře, pořád tady není klid... Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Dalšími pozměňovacími návrhy se pak navrhuje zpřesnění regulace v oblasti využívání telefonních linek s cenou vyšší než obvyklou při komunikaci prodávajícího se spotřebitelem. Rovněž se navrhuje vložit do návrhu zákona definici spotřebitelské soutěže, neboť toto vymezení již nově nebude uvedeno v zákoně o loteriích. Uplatňovanými pozměňovacími návrhy je dále navrhováno vložit do zákona o ochraně spotřebitele komplexní úpravu informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele.

K pozměňovacím návrhům se podrobněji vyjádřím v průběhu hlasování a dovoluji si poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali předloženému vládnímu návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi Mládkovi a otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, zákon na ochranu spotřebitele. Při prvním čtení jsem vystupoval, že tento zákon je málo ambiciózní. V průběhu projednávání tohoto zákona ve výborech a ve druhém čtení se do zákona doplnily některé velmi dobré věci, opravily se drobné nepřesnosti, které vyšly z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Opět říkám, vítám tento zákon, vítám tuto novelu zákona.

Do hospodářského výboru a potom ve druhém čtení byl načten pozměňovací návrh, který řeší registr dlužníků. Já jsem vystupoval s tím, že tento registr visí ve vzduchu, pokud nebude přijato usnesení, které by neumožňovalo poskytovatelům úvěrů poskytnout úvěr tomu, kdo již nějaké úvěry má a není je schopný splácet, tak aby tento zákon skutečně chránil spotřebitele i přes jeho vůli si znovu finanční prostředky půjčovat a dále se zadlužovat. V té věci jsem načetl svůj pozměňovací návrh, ale neformuloval jsem ho naprosto přesně. Chtěl jsem dnes načíst legislativně technickou úpravu a požádat vás o schválení legislativně technické úpravy mnou načteného pozměňujícího návrhu. Nicméně parlamentní legislativa mě upozornila, že by to způsobilo velkou komplikaci v proceduře hlasování, a Ministerstvo průmyslu a obchodu také upozornilo, že tato otázka posuzování úvěruschopnosti bude řešena zákonem o spotřebitelském úvěru, který je právě předložen vládě ke schválení. Takže v tomto sněmovním tisku spotřebitele neuchráníme proti vlastní vůli dále se zadlužovat, pokud je již zadlužen a není schopný splácet, a holt si musím počkat na zákon o spotřebitelském úvěru, kdy toto ustanovení budu prosazovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Kudelovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o podporu dvou pozměňovacích návrhů. Jednak pozměňovacích návrhů pod písmenem B, což jsou návrhy ústavněprávního výboru, které mimo jiné zavádějí novinku z hlediska předváděcích akcí. Ten, kdo koná předváděcí akci, už nebude moci získávat peníze hned na místě jakoukoli formou od toho, který se té akce zúčastní, a nebudou tedy vznikat problémy s odstoupením od smlouvy. Dnes člověk, který se zúčastní té akce následně odstoupí, protože například zjistí, že to zboží je bezcenné, tak buď se domáhá vrácení peněz, toho se nedomůže, a v tom horším případě vrátí zboží tak, jak zákon říká, aby získal zpět peníze, a ty už také nezíská, protože ta firma je mezitím zrušena, převedena na bílé koně a podobně. Takže to, že se nebude moci do sedmi dnů od konání té akce vyžadovat žádná platba ze strany toho organizátora, by mělo zabránit podobným situacím.

Druhá věc, která je možná méně podstatnější, je, že pod písmenem C jsou pozměňovací návrhy, které zavádějí nově povinnost organizátora takové akce uvést na letáku nejen místo konání akce a tak dál, ale také zboží, které bude nabízeno, a především jeho cenu. Mělo by to umožnit lidem podívat se v klidu doma před zahájením této akce, jaká je skutečná cena, hodnota těch věcí, které jsou nabízeny, aby následně nedošlo k tomu, že koupí věci, které jsou předražené.

Já bych samozřejmě stejně jako vy byl raději, kdyby lidé tyto akce nenavštěvovali, kdyby nepokoušeli štěstí a neriskovali to, že budou okradeni. Nicméně pokud už se tak stane a oni se rozhodnou riskovat nebo z nějakých důvodů, možná toho, že chtějí někam mezi lidi, tak navštíví takovou akci, tak abychom jejich práva maximálně chránili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Plíšek, po něm pan poslanec Beznoska, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Plíšek: Já děkuji, pane předsedající. Budu stručný a navážu na předsedu ústavněprávního výboru. Také vás chci poprosit o podporu pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru pod písmenem B. Já jsem předložil do výboru návrh, který umožňuje, aby spotřebitelské spory vedle České obchodní inspekce formou konciliace řešily i nestátní soukromé subjekty, to znamená profesní komory s povinným členstvím a občanská sdružení, která byla zřízena za účelem ochrany spotřebitele. Dozor nad nimi samozřejmě vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu, a oni musí splnit příslušná kritéria a parametry pro to, aby mohli vést mimosoudní řešení sporu.

Ten návrh jsem předložil hlavně proto, aby se ulehčila práce České obchodní inspekci, ve které se má uvedené činnosti věnovat v celé republice 20 zaměstnanců. Ústavněprávní výbor také vyzval k personálnímu posílení České obchodní inspekce. Takže prosím o podporu tohoto návrhu a děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Plíškovi. S další faktickou poznámkou ještě pan poslanec Radek Vondráček. Po něm řádně přihlášený pan poslanec Beznoska. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane přesedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych v rámci své technické poznámky navázal na předřečníka pana poslance Kudelu, který hovořil o registru dlužníků, tedy informační databázi o závazcích spotřebitele, a rád bych požádal o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je označen písmenem E1 až E4 a který se touto problematikou zabývá. Děkuji kolegovi za konstruktivní přístup. Já se domnívám, že nám jde zhruba o stejnou věc, nebo jde nám o stejnou věc. Možná jsme k tomu šli jinými cestami, nicméně v případě, že bude tento pozměňovací návrh přijat, tak dojde ke vzniku databáze, ve které budou vedeny jak negativní informace o dlužnících, tak i ty pozitivní informace. To znamená, bude-li zřejmé, že někdo řádně splácí své závazky včetně například elektřiny, plynu, řádně splácí své kreditní karty, bude tato informace k dispozici a spotřebitel bude mít umožněn snadnější přístup k získání finančních prostředků jiných zboží a služeb. Naproti tomu i tyto informace včetně těch negativních ochrání spotřebitele před jimi samými v případě, že by zřejmě už překročili vůbec svoji schopnost splácet, a nebudou jim poskytovány půjčky, leasingy a podobné dlouhodobé závazky, ke kterým by se jinak zřejmě dostali. Je to tedy užitečný nástroj podporovaný jak OECD, Světovou bankou, nástroj, který doporučil v minulosti i Úřad na ochranu osobních údajů. A mám za to, že tento pozměňovací návrh je vykonzultován se všemi dotčenými orgány státní správy.

Myslím si, že je to zdravý kompromis, a doufám, že je to životaschopný kompromis, a děkuji za vaše hlasy pro tento pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi za jeho faktickou poznámku. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Adolf Beznoska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Přihlásit/registrovat se do ISP