(9.20 hodin)

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji pěkně, pane předsedající. Hezké dobré ráno, kolegyně a kolegové. Navázal bych na dva předřečníky, na pana poslance Vondráčka a na pana kolegu Kudelu. Také se dotknu pozměňovacího návrhu, který máte v systému pod číslem 2811. Já s tím pozměňovacím návrhem žádný problém nemám, potvrzuji ta slova, že to je v pořádku, až na jednu, ale poměrně zásadní věc. Totiž v § 20w odst. 9 se píše, že "spotřebitel, který platí včas své závazky a má třeba několik načerpaných úvěrů, se může domáhat vymazání z registru". To je ta svízelná situace. Pokud bychom toto přijali, představte si, že má třeba načerpáno čtyři pět úvěrů a banka či jiný poskytovatel úvěrů nemá tuto informaci a každý další úvěr může vehnat toho dlužníka do platební neschopnosti.

Čili já bych se přiklonil k tomu, abychom přijali tu myšlenku, že registr je věc, která je v pořádku, ale pojďme zvážit, jestli podpoříme pozměňovací návrh pana kolegy Vondráčka, a případně bychom měli počkat na ten zákon, který přijde do Sněmovny během třeba měsíce, protože už je ve vládě, zákon o spotřebitelském úvěru, a tam bychom se mohli s touto věcí vypořádat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Benda. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, mě vyprovokovala debata, která tady vznikla. Já jsem se dost pokoušel podílet se s panem kolegou Vondráčkem na přípravě jeho pozměňovacího návrhu, o kterém se tady teď hovoří, protože mi právě přišlo, že pozměňovací návrh, který se ocitl z hospodářského výboru, je příliš nekompromisní a příliš chovající se k lidem, jako by jejich osobní data jim nepatřila.

Budu mírně polemizovat se svým kolegou Beznoskou, kterého jinak hluboce ctím, jeho ekonomické názory, přesto si myslím, že svobodný občan svobodného státu má právo, aby jeho kreditní nebo úvěrová minulost byla jeho věcí, pokud si tak přeje. Pokud nesplácel, pokud se dostal do platební neschopnosti, pak takový údaj nelze z toho systému vymazat a je dohledatelný. Ale jestli jsem, nebo nejsem řekněme rentabilní, jestli mám, nebo nemám úvěrovou kredibilitu, je moje věc, jestli to o mě v tom systému má být vedeno.

Přesně k tomu směřuje pozměňovací návrh pana poslance Vondráčka. Mimochodem je to stav, který dneska v těch systémech je. V systémech SOLUSu je to naopak, jakoby ještě tvrdší, protože tam je všechno se souhlasem. A začali jsme se dostávat do problémů, spíše podle mého názoru nešťastným výkladem, který byl přijat v posledním roce v Úřadu na ochranu osobních údajů, kdy došlo k tomu, že úřad připustil výklad, že i člověk, který je v platební neschopnosti, má právo žádat vymazání svých údajů z takového systému, který si ty úvěrující instituce poskytují.

Proto se snažíme situaci řešit, proto říkáme ano, nepotřebují souhlas, ale dáváme do zákona možnost každého spotřebitele říci: ne, já nechci v takovém systému být veden. A pokud nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, pokud se nedostal do problémů, protože to je ta informace, kterou mají případně poskytovatelé vědět, jestli mu mají půjčovat, nebo nemají, tak z toho systému může vystoupit a bude pouze uvedeno, že vystoupil. Pak si ho ten, kdo mu půjčuje, musí asi pečlivěji prověřovat. Ale myslím, že je to právo každého svobodného člověka. Velmi bych se přimlouval, abychom pokud chceme něco schválit, schválili návrh pana poslance Vondráčka, protože je v souladu s dosavadní praxí, umožňuje zjišťovat úvěrovou minulost jednotlivých spotřebitelů, umožňuje vést informace, pokud spotřebitel přestal splácet a stal se platebně neschopným, ale nenutí každého, aby tam byl, a pokud nechci, beru si úvěry, řádně je splácím, nebo leasingy nebo něco jiného, přesto nechci, aby to o mně bylo vedeno, i za cenu toho, že třeba ten svůj úvěr budu mít příště u banky nebo u leasingové společnosti trošku dražší, tak je moje právo, abych tam nebyl, pokud jsem nikdy nic neporušil ve smyslu, že jsem někomu dlužil.

V tomto směru si myslím, že ten návrh je vyvážený. Pokud máme něco podpořit a nečekat na vládní návrh, a já rozumím tomu, že situace na trhu je dnes složitá a různým rozhodováním státních orgánů se zkomplikovala, tak podpořme návrh pana poslance Vondráčka. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Ještě jednou děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě jste viděli, v jakých mezích oscilovala diskuse. Na jedné straně snaha o co nejkvalitnější registr, na druhé straně snaha o ochranu osobních údajů a respekt občanů. Výsledkem je právě ten kompromis, o kterém jsem hovořil.

Já jsem na počátku byl spíše na pozici pana kolegy Beznosky, protože i pozitivní informace typu, že máte sice pět kreditních karet, všechny řádně splácíte, už může být vnímána dalším půjčovatelem negativně, protože je zřejmé, že tu šestou kreditní kartu si už nemůžete dovolit.

Teď je ještě otázka, co je ještě negativní informace, co je pozitivní informace. Výsledkem je tzv. model opt-out, to znamená, že ten dotyčný nemusí zpočátku souhlasit se sběrem svých informací v tomto registru, ten je automatický, ale v případě zájmu, aby nebyly registrovány jeho pozitivní informace, může požádat o jejich výmaz z tohoto registru. Na počátku se zvažoval model opt-in, že by byl nutný souhlas od samého počátku, aby mohla být sbírána jeho data, což by vedlo k diskutabilní roli toho registru, jestli by vůbec k něčemu byl.

Ještě pro kolegu bych rád doplnil, když někdo má těch pět kreditních karet a požádá si o výmaz této skutečnosti, tak bude najednou nápadně čistý. Na základě jiných peněžních nástrojů si peněžní ústav při troše zvýšené práce a při troše zkušeností z práce s informacemi tu informaci odvodí. V tomto smyslu ten registr nebude úplně bezcenný a dokázali jsme respektovat osobní údaje. Takže takový to byl vývoj. A proto se k tomu hlásím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí ještě někdo další do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele a případně pana zpravodaje. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych se ještě hlásil do rozpravy, abych vás seznámil s výsledky projednání návrhu zákona v hospodářském výboru a s jednotlivými kroky, které hospodářský výbor přijal.

Především musím konstatovat, že usnesení hospodářského výboru k návrhu zákona máte ve sněmovním tisku č. 445/7. Je to z 22. září letošního roku k předmětné problematice.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu jako garanční výbor po projednání návrhu po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku č. 445/6 v následujícím pořadí.

Nejprve tedy legislativně technické úpravy. S těmi vás nyní seznámím. V pozměňujícím návrhu uvedeném pod bodem F2 v bodě 2 nebylo v textu předloženého pozměňujícího návrhu uvedeno označení písmene "t" a v tisku 445/6 je již správně doplněno.

V pozměňujícím návrhu pod bodem F3 v bodě 5 § 20w v odstavci 12 - první část věty první slovo "na" se nahrazuje slovem "za" a v tisku 445/6 je již správně uvedeno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP