(9.50 hodin)
(pokračuje Herman)

Do budoucna tedy postačuje, aby předmětná věc, kulturní statek, byla označena nebo vymezena členskými státy jako národní kulturní poklad umělecké, historické nebo archeologické hodnoty v souladu s článkem 36 Smlouvy o fungování Evropské unie. Nebude již současně platit podmínka, že musí být součástí veřejné, nebo jiné sbírky muzeí, galerií, archivů nebo knihoven, ani nemusí náležet do stanovených kategorií nebo splňovat kritéria stáří či finanční hodnoty podle přílohy, která se v této souvislosti současně zrušuje.

Národní kulturní poklad vymezuje již stávající znění ustanovení § 2 odst. 3 zákona. Další změny spočívají v prodloužení některých lhůt, například pro ohledání kulturního statku ze dvou na šest měsíců, pro podání žaloby u příslušného soudu v členském státě z jednoho roku na tři. Současně se pro vzájemnou spolupráci členských států při navracení nezákonně vyvezených kulturních statků zavádí možnost komunikace s využitím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, to je takzvaný IMI systém.

Návrh zákona byl dne 3. září 2015 projednán ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který k němu neměl připomínek. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona schválila. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 465/1. Nyní prosím, aby slovo dostal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Roman Procházka a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přečtu vám usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstkyně ministra Petry Smolíkové za Ministerstvo kultury, zpravodajské zprávě poslance Procházky a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů, tisk 465;

II. pověřuje předsedu výboru poslance Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance Procházku, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny;

IV. pověřuje zpravodaje výboru poslance Procházku, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Zahájím rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Já opětovně děkuji za slovo. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému pod číslem 2919. Je to jednoduchý pozměňovací návrh, totiž v článku 3 je navržena účinnost zákona ke dni 18. prosince 2015. S ohledem na zákonné legislativní lhůty může být tato lhůta nereálná, a proto je vhodnější stanovit lhůtu dnem vyhlášení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Procházkovi. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Neeviduji ani návrh na vrácení ani návrh na zkrácení lhůty. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví
státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 461/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že se jedná o druhé čtení, tak mi dovolte, abych k předkládanému návrhu jen stručně uvedl, že se jedná o velmi jednoduchou novelu, jejímž cílem je doplnění zákonem taxativně vymezených účelů použití prostředků získaných v procesu malé privatizace o možnost využít tyto prostředky ke snížení záporného salda důchodového pojištění. Jedná se o obdobnou úpravu, která je už obsažena v zákoně o zrušení Fondu národního majetku.

Po projednání návrhu v prvním čtení dne 19. května 2015 byl návrh zákona přikázán rozpočtovému výboru, který jej projednal dne 10. června 2015 a doporučil ke schválení se dvěma drobnými legislativně technickými připomínkami, se kterými jako zástupce navrhovatele souhlasím.

Vzhledem k tomu, že na zvláštním účtu výnosu z takzvané malé privatizace je v současné době soustředěno více prostředků, než kolik je třeba pro naplnění účelu vymezeného zákonem, považuji za nanejvýš vhodné, aby část těchto prostředků bylo možné využít pro snížení záporného salda důchodového pojištění co nejdříve. Dovoluji si proto požádat o podporu dalšího rychlého a bezproblémového postupu uvedeného návrhu dalším legislativním procesem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi za uvedení. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 461/1. Prosím nyní zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Zemánka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, výše zmíněný vládní návrh, který předkladatel znovu okomentoval a odůvodnil, snad stojí za připomenutí pouze to, že byl po prvním čtení přidělen garančnímu výboru, kterým se stal rozpočtový výbor, jiný výbor tuto materii k projednání nedostal. 10. června jsme na rozpočtovém výboru tento tisk projednali a garanční výbor v podstatě navrhl zakomponovat do tohoto zákona dvě legislativně technické připomínky, které máte v tisku 461/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny, nicméně ani do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí. Končím tedy podrobnou rozpravu a zároveň končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
/sněmovní tisk 571/ - prvé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona. Máte před sebou návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další související zákony. Návrh zákona má především za cíl implementaci evropských právních předpisů, konkrétně revidované transparenční směrnice s transpoziční lhůtou 26. listopadu 2015, dále směrnice Omnibus II s transpoziční lhůtou 31. března 2015 a účinností od 1. ledna 2016, přímo vykonatelného nařízení o zlepšení vypořádání obchodu s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, a směrnice UCITS upravující činnost depozitářů, v zásadě odměňování a sankce, s transpoziční lhůtou 18. března 2016. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP