(11.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Jde o absolutní změnu filozofie fungování samosprávy v České republice, které možná pan ministr Dienstbier moc nerozumí. Já doufám, že alespoň ti z vás, kteří kdy seděli ať už za kohokoliv v zastupitelstvech měst, obcí nebo krajů, pochopí, že to, co je předkládáno panem ministrem Dienstbierem, v této podobě není možné přijmout a že je lepší vrátit jim to k přepracování, než se tím vůbec zabývat. Pokud tedy nakonec se rozhodnete, že i tyhle nesmysly chcete poslat do druhého čtení, pak prosím, a předem avizuji, by toto měl probrat i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou Ivan Adamec. Žádná přihláška. Pane kolego, elektronická má přednost, takže jsem panu poslanci dal slovo a před Martinem Novotným ještě jedna faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych ve své faktické připomínce trošku oponovat panu kolegovi Bendlovi. Víte, ono nepřijetí usnesení zastupitelstva k dané kontrole je také výsledek, který se dá poslat, že zastupitelstvo... (Hlasy ze sálu. Předsedající: Prosím, nevykřikujte tady, páni kolegové.) No, stanovisko, když ho nepřijmou, tak je to také přijetí stanoviska.

Ale víceméně jsem se chtěl vrátit k některým jiným věcem. Já si myslím, že kontrola by neměla mít represivní charakter. Kontrola přece je od toho, aby byla pozitivní, aby napravila věci, aby ty věci šly, nikoliv aby nešly. Ale na druhou stranu se musím vrátit k tomu, co tady říkal kolega Marek Benda, protože těch kontrol skutečně je dneska moc. Netvrdím, že kontroly by být neměly, ale mám své zkušenosti z dvouleté praxe, vzpomínám si například, když jsme měli dotaci na bytový dům, tak abychom dotaci získali, musel jeden státní orgán říci, že jsme splnili podmínky, řekl, že je to v pořádku. Pak přišla kontrola z Ministerstva pro místní rozvoj, řekla, že je to v pořádku. Pak přišla kontrola z finančního úřadu a řekla, že je to všechno špatně, a my jsme museli samozřejmě žádat Ministerstvo financí o odpuštění a zrušení penále. Takže je to docela dobrý Kocourkov.

Chtěl bych říci, že kontroly je třeba uspořádat tak, abychom se na těch samosprávách nezjančili, jak já říkám, aby to mělo nějaký řád. Pokud to nebude mít řád, tak si myslím, že nemá cenu přijímat jakékoli další novely nebo zákony. Jen tak mimochodem, NKÚ byl prioritně zřízen pro kontrolu státu, jeho institucí i organizací. A na ty obce už dnes chodí z hlediska státních dotací, takže to není nic nového.

Na druhé straně, prosím vás, udělejme nějaké sjednocení těch kontrol, aby ti představitelé samospráv věděli vlastně, jak na tom jsou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za téměř dodržení času. Nyní pan poslanec Jiří Petrů s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Bendl také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Petrů: Pane předsedající, děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, na 26. schůzi 9. dubna 2015 přijala Poslanecká sněmovna usnesení ve znění: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o přípravu materiálu, který přehledně seznámí poslance se stávajícím systémem kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků, a to do konce prvního pololetí, tedy do 30. června 2015. Ze 138 poslanců usnesení podpořilo 135, nikdo nebyl proti. V tomto termínu jsme nikdo z nás žádný materiál neobdrželi. Předsedkyně výboru pro veřejnou správu v této věci urgovala předsedu Poslanecké sněmovny a do dnešního dne neobdržela žádnou odpověď.

Otázka tedy zní: Kdy se odpovědi dočkáme? Zároveň sděluji, že budeme chtít tento materiál dostat do výboru pro veřejnou správu, abychom se jím zabývali, a budeme také vyžadovat odpověď na naši otázku, kterou jsme položili. Bude to mít také podstatný vliv na to, jak se postavíme k tomuto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů. Pan poslanec Petr Bendl s faktickou poznámkou, potom s přednostním právem zpravodaj a pak teprve pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Ještě jednou pro stenozáznam a pro mého ctěného kolegu přečtu ten paragraf, který se týká povinnosti zaujmout stanovisko. Trochu chci tvrdit, že když někdo má zaujmout stanovisko, tak to není, že k tomu nepřijme žádné usnesení. To znamená, že k tomu přijme nějaké usnesení a zaujme stanovisko.

V tom § 20 se navrhuje doplnit odst. 4: "Schválený kontrolní závěr z kontroly provedené NKÚ u kraje, jím zřízené nebo založené právnické osoby nebo u právnické osoby ve které má majetkovou účast, projedná zastupitelstvo kraje bez zbytečného odkladu a zaujme k němu stanovisko." Rozhodně není možné říci "nepřijme k tomu žádné usnesení" a je to také stanovisko. Tomu bych tedy nerozuměl. Ale třeba... Tento návrh obsahuje řadu nesmyslů, tak je to možná vymyšleno takhle nesmyslně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Já jsem ohlásil přednostní právo pana zpravodaje a mám další tři faktické poznámky - pan poslanec Zahradník, pan poslanec Koníček a pan poslanec Adam. Takže pane zpravodaji, já chápu vaše přednostní právo, ale... jestli to chcete přeměnit na faktickou poznámku? (Zpravodaj: Ano.) Tak, faktická poznámka zpravodaje. Potom pořadí, jak jsem řekl. Prosím.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Já bych chtěl vaším prostřednictvím reagovat na kolegu Bendla. Jsem moc rád, že jste tady uvedl ten absurdní příklad. Teď budu mluvit se svou čtyřletou zkušeností, kdy jsem dělal místostarostu právě pro majetek a právní vztahy na Praze 6, což je více než stotisícová městská část.

Problém té hospodárnosti interpretačně je velmi složité vykládat. Na jedné straně obec má hospodařit hospodárně, ale na druhé straně se dozvíte, že má plnit řadu jiných funkcí, pečovat o všestranný rozvoj kulturní atd. atd. Takže ono vždycky tu hospodárnost je třeba poměřovat k nějaké proporcionalitě, k těm dalším hodnotám, které zajišťujete, na úkor efektivity té hospodárnosti. Teď jde o tu přiměřenost, která může být různá, a různě to můžou interpretovat bohužel i ty orgány činné v trestním řízení.

Když jste tady uváděl ten příklad s hasiči, tak já vám na něj dám odpověď, co je podle mého názoru ještě hospodárné a co není. Pokud tu sokolovnu za korunu pronajmete hasičům vaší obce, tak je to ještě v souladu s tímto principem, protože tím mj. zajišťujete rozvoj dalších činností obce. Pokud byste to ale udělali u hasičů z jiné obce, tak už si myslím, že to hospodárné není a je to těžko zdůvodnitelné, protože vy tím neplníte ten jiný úkol v tom daném místě pro blaho života těch jednotlivých občanů v té obci.

A co se týče otázky toho případného zaujetí nebo nezaujetí stanoviska, ta norma právní je imperfektní, tak není sankce, takže samozřejmě to, že nezaujmou stanovisko, je i stanovisko, že ho nezaujali. A je to v rovině politické odpovědnosti toho či onoho zastupitelstva, jestli nedodrží, či dodrží zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji, že to uvedl jako faktickou poznámku. Nyní faktická poznámka pana poslance Zahradníka, k další faktické poznámce se připraví pan poslanec Koníček, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jako s uděláním, v 10.04 hodin do počítače mi přišel, možná i vám dalším kolegům, e-mail od Rekonstrukce státu s jejich stanoviskem k projednávanému návrhu a s doporučením tento návrh podpořit. Jestli pan kolega Hovorka myslel těmi 165 poslanci, kteří se zavázali rozšíření pravomocí NKÚ podpořit, to číslo poslanců a poslankyň, kteří podepsali výzvu Rekonstrukce státu, tak nás tedy pánbůh ochraňuj. To tedy tato organizace má tady ve Sněmovně gigantický vliv.

Jenom ještě krátce. Já působím už 25 let v komunální sféře jako zastupitel v Budějovicích a byl jsem osm let v krajské samosprávě. Tehdy jsme po roce 2000 začali s audity a s kontrolou hospodaření obcí a tehdy jsme samozřejmě překonávali velká úskalí, protože některé obce skutečně měly své hospodaření v nepořádku. Ale skutečně jsme ctili, že obec je nadána z Ústavy samosprávou, může rozhodovat o svých věcech svobodně. Zastupitelé, pokud hlasují, tak by za svá rozhodnutí neměli být postihováni. Toto je podle mne jedním z nástrojů, který by pak posléze mohl vést k tomu, že budeme svědky takových věcí jako to, že pak starostové a zastupitelé jsou za jejich rozhodnutí v zastupitelstvech nejen kontrolně vyšetřováni a prověřováni, ale i trestně stíháni. To bych zde nechtěl dopustit. Proto říkám, že tento návrh podporovat nebudu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP