(11.20 hodin)
(pokračuje Novotný)

A při tom houstnutí politické atmosféry v naší zemi i na komunální úrovni v poslední době je docela běžné, že podobné spory můžou eskalovat až do trestních oznámení a podobných věcí. Jsou to spory o banality, spory o desítky tisíc korun, o několik jednotek stovek tisíc korun třeba na oblast podpory kultury. Já jsem hluboce přesvědčen, že ten svět, v rámci kterého politik nese primárně politickou zodpovědnost za toto rozhodnutí, v rámci kterého se voliči můžou příště rozhodnout, jestli takového politika zvolí, nebo nezvolí, je svět daleko správnější než svět, kterým vstupuje do tohoto typu politického rozhodování sféra orgánů činných v trestním řízení a případně i kontrolní sféra orgánů typu NKÚ.

Spory o hospodárnost. Mohli bychom o nich mluvit strašnou spoustu času a v každém případě bychom nenašli konsenzus a převažovala by subjektivita. Legislativa by nás neměla pouštět do takových dilemat, kde sami máme velmi různé subjektivní názory, ale zároveň tady ustavujeme jakési souznění, jakési hodnocení těchto rozhodnutí. Ale kde si myslím, že je ta věc úplně někde jinde, ještě v jiném levelu, v jiné úrovni než otázka hospodárnosti, je ta problematická záležitost, do jaké míry otevírá tento zákon otázku účelnosti. Tam jsem hluboce přesvědčen, že se dotýkáme samotné podstaty politiky, politického soupeření, politického soutěžení, demokracie na komunální úrovni, kdy tato prostě je soubojem programů, velmi často ostrým soubojem o realizaci těch či oněch projektů. A opět jsme v situaci, kdy někteří jsou hluboce přesvědčeni, že některý projekt je správný a účelný a že obci pomáhá v jejím rozvoji, a někteří jsou stejně hluboce přesvědčeni, že je pro tu obec škodlivý, zhoubný, a velmi často se to v poslední době na komunální úrovni přesouvá až do té roviny trestněprávní či podobné.

Pokud si začne Poslanecká sněmovna zahrávat s tím, že v tomto nebudeme mít jasno, že předmět té politické soutěže na komunální úrovni bude vystaven takové nejasnosti, já to považuji za velmi nebezpečné. Proto se tady chci přímo explicitně zeptat a chtěl bych požádat o výslovnou odpověď do zápisu. Vládu zastupuje při tomto předkládání předseda Legislativní rady vlády. Ze své pozice by měl mít v těchto otázkách, tj. v otázkách zásadních, souvisejících s ústavním řádem naší země, úplně jasno. Proto v tomto směru žádám od pana ministra Dienstbiera o jasné stanovisko interpretační už teď v tomto čtení, ale ve všech dalších případných, jak on interpretuje otázku účelnosti a jak to vidí jako právník a jako odborník.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní přihláška pana poslance Ludvíka Hovorky. A mám ambici, pokud nebude další přihláška, uzavřít rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád vyjádřil k některým rčením, která tady zazněla od předřečníků, vaším prostřednictvím.

K tomu, co kdo slíbil před volbami nebo k čemu se zavázal, to je věc samozřejmě zodpovědnosti ke svým voličům a ke svědomí každého z nás. Čili nechci rozebírat, co kdo komu slíbil nebo neslíbil. Ale věc, která se týká připomínky pana poslance Koníčka k panu poslanci Bendlovi vaším prostřednictvím, bylo by dobré, kdyby tady zaznělo, které konkrétní pochybení nebo který konkrétní závěr NKÚ byl tak špatný, že vzbudil nějaké rozpory apod. Pokud já mám informace a pokud sedím v kontrolním výboru a projednáváme závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ty zkušenosti jsou takové, že z každého jednání je závěr. Ten závěr, pokud se jedná řekněme o státní organizaci nebo ministerstvo, je samozřejmě připomínkován, jsou uložena nápravná opatření, k nim se vyjadřuje dotyčné ministerstvo, příp. vláda, a potom se sleduje, jak s těmi nápravnými opatřeními bylo naloženo. Není prvotním smyslem nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu, aby někdo byl odsouzen, aby byl kriminalizován. Jde o to, aby se s peněžními prostředky hospodařilo hospodárně a aby všechny operace byly podle právních předpisů, které jsou v rámci platného právního řádu.

To, že je někdy nález poměrně strohý, nevypovídá nic o té kontrole samotné. Pokud chcete, pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, nahlédnout do některého rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu, pokud chcete mít přesnější informace, musíte si vyžádat kontrolní protokoly. A ujišťuji vás, že ty kontrolní protokoly jsou velmi obsáhlé a obsahují hodně konkrétních věcí, podle kterých si uděláte úsudek o tom, jak konkrétní organizace hospodařila, jestli dobře, nebo špatně.

Problém je v tom, že řada právních předpisů je neurčitých. Tak např. pokud se někdo vyjadřuje k hospodaření zdravotní pojišťovny, která hospodaří nějak s finančními prostředky, tak ona se odvolává na úhradovou vyhlášku, která umožňuje i jiný způsob třeba úhrady, než je podle úhradové vyhlášky. A tady je podstata toho rozporu, který vy zmiňujete, že v závěru nebyl třeba někdo odsouzen, nebyl někdo kriminalizován. Ale to nevypovídá o tom, že by Nejvyšší kontrolní úřad pracoval dobře. Chci říct, že ty nálezy jsou velmi potřebné a směřují k tomu, aby hospodaření organizací s veřejnými prostředky se zlepšilo.

K panu poslanci Paverovi prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl jenom přečíst pravomoci kontrolního výboru obcí a totožně i pravomoci kontrolních výborů krajů: Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva, obce a rady obce, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. - Z toho vyplývá, že pokud kontrolní výbor chce jít do smluv, chce kontrolovat třeba hospodaření příspěvkových organizací, musí k tomu mít usnesení zastupitelstva, které ho k tomu pověří. A já vás ujišťují, že toto se v řadě případů neděje, protože zastupitelstva většinou nemají zájem na tom, aby kontrolní výbory měly nějaké větší pravomoci.

Další věc, která tady zazněla. Nejsem si vědom toho, že by se v návrhu zákona mluvilo o nějaké kontrole politického rozhodnutí apod. Tady se prostě umožňuje kontrolovat i hospodaření obcí a jejich příspěvkových organizací. Pokud by NKÚ např. měl pravomoc kontrolovat hospodaření příspěvkových organizací, pak by mohl třeba také zkontrolovat výdaje hlavního města Prahy, resp. Dopravního podniku v souvislosti s kauzu Opencard apod. Čili jde tady o otevření možnosti. Nikoliv o to, aby NKÚ mohl šikanovat a nějakým způsobem nadměrně kontrolovat obce, zejména malé obce. Je to otevření možnosti, ne zavedení nějakého systémového kontrolního mechanismu na všechny obce.

Já si myslím, že z tohoto pohledu ten zákon hovoří jasně. A prosím vás, je poměrně jednoduchý, je tam přesně popsáno, na koho se to bude vztahovat. Přečtěte si tento návrh zákona a podpořte ho, protože ho pokládám za velmi důležitý. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Ale má ambice se zcela nemůže naplnit, protože mám čtyři faktické připomínky. První je pana poslance Birkeho, pak pan poslanec Václav Horáček, pak Herbert Pavera a pak pan poslanec Svoboda. To jsou faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP