(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi a pokračujeme ve faktických poznámkách, a to faktickou poznámkou paní poslankyně Jany Černochové. Připraví se pan poslanec Adamec a potom poslanec Koníček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Moment, já vám ty vteřiny přidám. Prosím sněmovnu o klid! Děkuji, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuju. Já jsem ráda, že nám tady pan kolega Zlatuška připomněl, kde pracoval nebo kde pracuje. Protože na jeho chování se bohužel nic takového neprojevuje. Zmiňoval tady pana předsedu Fialu, který na rozdíl od pana Zlatušky má kinderstube a je vidět, že to je akademik. Pan Zlatuška by mohl pracovat na jatkách v Agrofertu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Adamec k faktické poznámce, připraví se pan poslanec Koníček také k faktické poznámce. Ještě vám nepustím počítadlo a skutečně požádám sněmovnu znovu o klid! Když už nechcete poslouchat řečníky v této docela vážné věci, tak alespoň respektujte, že náš stenozáznam musí být zapsán, a v tomhle hluku nejenže já neslyším, ale ani ti, kteří pořizují záznam z tohoto, stenografky, stenografové nemají šanci zapsat vaše vystoupení. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající, děkuji i kolegyním a kolegům, že mně umožní vystoupit k mé připomínce. Jenom bych si tady dovolil vyzvat pana ministra Dienstbiera, aby reagoval na dotazy ohledně účelovosti a těch záležitostí, které tady padaly, dříve než v závěrečné řeči, abychom na to mohli reagovat.

Možná bych chtěl zareagovat na pana kolegu Štětinu, samozřejmě vaším prostřednictvím, pane předsedající. Víte, ono je potřeba říct, že státní peníze ano, ať si NKÚ státní peníze kontroluje, a on to dělá. A podle mě to dělá dobře, já to nezpochybňuji. Ale tady se bavíme o veřejných penězích a hlavně o té části veřejných peněz, které se týkají samosprávy. A tam je ten zakopaný pes, o kterém se tady celou dobu dohadujeme. Já bych prosil, abychom toto striktně rozlišovali, protože je to vlastně ten základní bod, proč tady celá ta diskuse vzniká.

A jen tak mimochodem, já už jsem to řekl v té předešlé poznámce. Pokud tady v tomto státě nebude ucelený systém kontrol nebo kontrolních mechanismů, tak já odmítám hlasovat o dalším přenášení kontrolních pravomocí na další úřady, protože vidím do budoucna potenciálně velký zmatek, velký chaos. A samozřejmě to je živná půda pro různé policisty a státní zástupce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi za dodržení času. A faktická poznámka pana poslance Vladimíra Koníčka. Prosím, předseda kontrolního výboru pan poslanec Koníček. Máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, z té dosavadní rozpravy jako by vyplývalo, že NKÚ na těch obcích ještě doteď nebyl a teď to bude něco extra. Když si na webu www.nku.cz dáte přehled kontrolní činnosti a zadáte si tam kontrolovaná osoba, město, tak vám doposud co byly provedeny kontroly, vyjde více než 900 kontrolovaných subjektů, které jsou městem, a více než 500 subjektů, které jsou obce. Takže nedělejme z toho zas takový nějaký veliký problém. (Potlesk části poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Já se omlouvám, ale to se nedá. Já jsem to tady říkal v té původní své první faktické připomínce, že NKÚ už na obce chodí. Ale týká se to kontroly státních peněz, které obce získaly, nikoliv samosprávných! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova, jestli je zájem navrhovatele. Pan ministr Dienstbier má zájem. Pan zpravodaj bude mít také zájem o závěrečné slovo? Ano. Tak prosím, pane ministře, máte závěrečné slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, děkuji za závěrečné slovo. Pokusím se vyjádřit k těm tématům, která tady byla v souvislosti s předloženým návrhem nadnesena.

Začátkem bych zkonstatoval, že především úvodní část debaty byla poměrně věcná. Zaznívaly tady legitimní názory, s kterými z většiny nesouhlasím, ale říkám, byly to legitimní postoje. Problém trošku v tom je, že asi měly zaznít dříve při projednávání změny Ústavy, která rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Protože bych chtěl zdůraznit, že to byla tato Poslanecká sněmovna, která ústavní většinou rozhodla o změně Ústavy, která rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Vláda pouze předložením tohoto návrhu zákona respektuje vůli Poslanecké sněmovny a novelou zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu provádí to, co už ve změně Ústavy bylo vámi zde ústavní většinou rozhodnuto. Tady bych zdůraznil, že vláda měla naprosto minimální prostor při legislativních pracích zvažovat rozsah kontrolních pravomocí NKÚ, protože ty jsou jasně vymezeny právě tou ústavní změnou. Zároveň je tento návrh předkládán proto, že poté, co Poslanecká sněmovna postoupila novelu Ústavy Senátu, Senát přerušil projednávání s tím, že vyčká do doby, než mu bude postoupen i návrh novely zákona o NKÚ, který tu předloženou ústavní změnu provádí. Proto k tomu vláda přistoupila. Jak jsem říkal, respektujeme pouze vůli Poslanecké sněmovny. Není to proto, jak tady říkal pan poslanec Benda, že by to bylo populární, ale protože prostě vy jste takto rozhodli, že to máme předložit, v podstatě.

A teď tedy k jednotlivým výhradám, které tady zazněly. Obecnější výhrada, že nebyla provedena RIA, tedy hodnocení dopadů regulace. Jak už tady také zaznělo, podle legislativních pravidel se ke změnám Ústavy RIA zásadně neprovádí. V tomto případě jde o čistě implementační novelu prováděcího zákona, která zcela respektuje meze v navržené ústavní změně, a proto nebylo účelné ani v tomto případě hodnocení dopadů regulace provádět, a proto také vláda, když schvalovala plán legislativních prací, kde tento zákon jako jeden z úkolů byl předložen, tak rozhodla, že se RIA provádět nebude.

Nyní k rozsahu těch kontrolních pravomocí. Jak jsem říkal, byli jsme vázáni velmi striktními limity, které vyplývají z navrhované ústavní změny. Přesto, protože jsme vnímali připomínky územní samosprávy, tedy především Asociace krajů a Svazu měst a obcí, tak jsme s nimi tento návrh zákona velmi nadstandardně projednávali. Pouze já osobně jsem jednal se zástupci obou těchto zmíněných organizací minimálně třikrát a samozřejmě další moji spolupracovníci. Snažili jsme se maximálně vyjít vstříc zejména v tom smyslu, aby na rozdíl od té státní úrovně, tak jak to je doposud a má to být i nadále, kde se kontroluje hospodárnost, účelnost a efektivnost, tak aby byl odkaz právě na ty zákony, které upravují činnost územní samosprávy. Tedy především na obecní, krajské zřízení a zákon o hlavním městě Praze.

Z hlediska hospodárnosti a účelnosti, která je vyjádřena v těchto zákonech, tak tady bych zdůraznil, že tato novela zákona nezakládá povinnost územních samospráv chovat se při správě svého majetku hospodárně a účelně. Tady se nijak rozsah povinností samosprávy nemění. Tuto povinnost mají už dnes a my pouze odkazujeme na zákon, kterým se územní samosprávy musí řídit při respektu té rozšířené kontrolní pravomoci NKÚ v té ústavní změně. Tady my nemáme příliš prostor se odchýlit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP