(12.00 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

A to, co tady říkal na začátku pan poslanec Vilímec, že to je trošku jinak nastaveno pro společnosti s majetkovou účastí, ona je to jenom otázka formulace. Kdybychom stejnou formulaci použili pro územní samosprávy, že se musí řídit zákony, které upravují hospodaření s jejich majetkem, jenom jinými slovy bychom odkázali na obecní, krajské zřízení a na povinnost nakládat s majetkem účelně a hospodárně, protože to je zákonná povinnost, tedy kontrola zákonnosti v tomto případě. Je to trošku slovíčkaření. Debata vyplývá z toho, že zástupci územní samosprávy, tedy obcí a krajů, mají výhradu k té samotné ústavní změně. Nesouhlasí s rozšířením pravomoci NKÚ, ale s tím my u tohoto zákona nic nenaděláme, protože jak už jsem několikrát říkal, my pouze respektujeme schválenou ústavní změnu zde v Poslanecké sněmovně.

Další dotaz, který tady zazněl, jestli se kontrolní pravomoc vztahuje na neziskové organizace. Pokud si přečtete jednak už zmiňovanou ústavní změnu, jejíž formulaci zákon výslovně přejímá, tak NKÚ má pravomoc kontrolovat hospodaření s veškerými prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů, tedy logicky bych dovodil, že se to vztahuje i na neziskové organizace, pokud tuto definici naplňují. I v rámci jiných kontrolních mechanismů už kontrolní orgány kontrolují i neziskové organizace dnes v případech, kdy dostávají nějaké dotace nebo jiné prostředky z veřejných rozpočtů, nečiní tak však doposud Nejvyšší kontrolní úřad v tom rozsahu, jak je to nově navrhováno.

Co se týče připomínky pana poslance Bendla, tzv. povinnosti přijmout usnesení nebo zaujmout stanovisko, jak píše zákon, v zastupitelstvu. Já bych řekl, že tady je v podstatě analogie s tím, jak se postupuje i nyní u kontrolních závěrů. I ze své zkušenosti jako člen vlády vím, že my tyto závěry projednáváme. Ještě si tedy nepamatuji, že bychom k tomu stanovisko nezaujali, že by vláda neschválila usnesení. Může se to stát úplně stejně. Myslím si, že úprava, že kontrolní závěry NKÚ, ať už se to týká samotné samosprávy, anebo osob, kde má majetkovou účast, že se jí postupují, že to je logické. A že by se nějakým způsobem závěry na úrovni samosprávy měly projednat, mně přijde také zcela logické. Jaký závěr k tomu samospráva zaujme, to je zcela její záležitost, protože NKÚ pouze konstatuje nějaké své zjištění, NKÚ neukládá a ani do budoucna nemá ukládat žádné povinnosti samosprávě. Je to skutečně na ní. Je to spíše pro ni výhoda, že takovéto zjištění dostává. A já bych tady zdůraznil, že pro samosprávy si myslím, že NKÚ je ten nejpříhodnější kontrolní orgán právě proto, že v největší míře naplňuje podmínku nezávislosti, to znamená, mělo by tam nejméně hrozit, že tam bude nějaké politické zadání u této kontroly. Navíc nemůže dojít ani k případu, že starosta je překvapen, že mu dvě dámy s kontrolním pověřením ťukají na dveře, protože NKÚ sestavuje plán kontrolní činnosti, kde se dopředu dá najít to, že ta která obec nebo kraj budou kontrolovány v nějakém rozsahu s nějakým záměrem, a mimochodem, to bylo obsaženo už v předchozí novele NKÚ, která v tomto volebním období Poslanecké sněmovny už byla schválena, kdy se upravilo právě sestavování plánu kontrolní činnosti NKÚ s tím, že si NKÚ dopředu opatřuje podklady pro sestavení plánu kontrolních činností, kde mj. cílem je, aby i NKÚ zjistil, že už třeba nějaká věc byla kontrolována, a právě ve svém kontrolním plánu předešel duplicitě v kontrolních mechanismech. (V sále je silný hluk.)

Tady se dostávám k požadavku na odstranění duplicit. To je něco, co velmi silně zaznívalo nejenom zde, ale především při našich jednáních se Svazem měst a obcí a Asociací krajů, dokonce tam zástupci samosprávy sdělili, že kontrola NKÚ jim v podstatě až tak nevadí, že ona doopravdy je pro ně příhodnější, že jim vadí duplicity u jiných, dalších kontrolních mechanismů, a dokonce i někteří to formulovali tak, že právě schvalování této novely vnímají jak příležitost tuto otázku do debaty vnést. Já to považuji za legitimní.

Tady tedy odbočím. Nemohu se úplně přesně vyjádřit k usnesení Poslanecké sněmovny, které uložilo vládě předložit nějaký přehled duplicit, protože mně nepřísluší, já nemám gesci nad finanční kontrolou, tedy úřední cestou se mně toto usnesení nedostalo do ruky. Pouze bych řekl, že právě pro účely jednání se Svazem měst a obcí a Asociací krajů jsem přesně takový materiál nechal zpracovat sekci Legislativní rady vlády a právě zástupcům samosprávy jsme toto -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale hluk ve sněmovně je opravdu veliký. Já žádám kolegy, pokud je toto téma nezajímá, aby si své záležitosti vyřídili v předsálí a nerušili ostatní kolegy, které to zajímá. Omlouvám se, prostě počkáme do té doby, než se sněmovna úplně utiší.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Tak nevím, jestli se dočkáme. To jsem tady ještě nezažil.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já myslím, že se dočkáme.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Ale já myslím, že zatím to ještě byla zvladatelná úroveň hluku. Aspoň doufám, že jsem trochu slyšet. Přinejmenším ti, které to zajímá, snad mě slyší.

Byť jsem říkal, že požadavek na odstranění duplicit je legitimní, já to vnímám, že to je zátěž pro samosprávy, není to však tento zákon, kde tu změnu je možné provést. Zákon, který by měl tomuto požadavku vyhovět alespoň do jisté míry, je zákon o vnitřním řízení a finanční kontrole. Nově byl Ministerstvem financí předložen pod novým názvem, a to zákon o řízení a kontrole. Tento zákon počítá jednak s přenesením řízení a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně z orgánů Finanční správy na poskytovatele dotací. To by mělo odstranit jednu z duplicit, která v kontrolních mechanismech je. To, co tam zatím zůstává nedořešeno a nepochybně by mě tady pak zajímalo následně, až ho budeme projednávat, i stanovisko organizací, které zastupují samosprávu, tedy především Asociace krajů a Svazu měst a obcí, jak se koukají na přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, protože prozatím návrh zákona předložený Ministerstvem financí počítá s tím, že by se nevztahoval na přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. To znamená, zůstaly by tam paralelně tyto dva procesy. Ani zástupci samosprávy mi zatím nebyli schopni sdělit jednotné stanovisko, zda to tak má být, anebo zda i tuto duplicitu chtějí odstranit, protože někteří zástupci samosprávy trvali na zachování zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, tedy to nepochybně bude ještě legitimní součástí debaty.

Přemýšlím, jestli jsem už zareagoval na všechny otázky, které tady zazněly. Teď si nevybavuji snad nic zásadního dalšího. Já myslím, že by to asi pro tuto chvíli takto stačilo. V tuto chvíli jsme v prvním čtení a předpokládám, že bude dostatek prostoru v případě, že to bude propuštěno do druhého čtení a do výborů, detaily úpravy diskutovat především tam a následně případně i ve druhém čtení a doufám, že i ve třetím zde na plénu Poslanecké sněmovny. Jenom bych znovu zdůraznil, že vláda předložením tohoto návrhu zákona respektuje vůli Poslanecké sněmovny, která už rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ rozhodla tím, že schválila novelu Ústavy s tím, že samozřejmě není jasné, jak se k té věci postaví Senát a zdali poté, co tam případně tento zákon doputuje, schválí jak novelu Ústavy, tak i novelu tohoto prováděcího zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji, pane ministře. Eviduji zde dvě přihlášky s přednostním právem, ale ještě jsme neuzavřeli závěrečná slova, tak poprosím pány, jestli s tím nemají problém, aby vydrželi, a samozřejmě dostanou prostor po panu zpravodaji. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP