(17.10 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já nemůžu vaším jménem nereagovat na pana kolegu Vilímce. To je krásný důkaz, jak umí fabulovat a jak přetvářejí vysvětlováním své představy a předbíhají tu pravdu. On správně řekl - já jsem tady kýval, že jsem v Senátu řekl, že prvotní ambice EET není výběr daní, ale zrovnoprávnění podmínek. A on z toho udělá závěr, že blízký spolupracovník pana ministra sám ví, že se nevybere víc daní. Je to normální? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych prostřednictvím vás sdělil paní poslankyni Lorencové, že pořad Klekánice už neběží několik let na televizích, které působí na území České republiky. Prosil bych, abychom se věnovali skutečně tomuto tématu.

Možná bych se vrátil ke konferenci k elektronické evidenci tržeb, která tady proběhla, v České republice, 16. 6. 2015. To jsou ty zkušenosti, které jsou právě z Chorvatska, kde tady vystupoval pan ministr financí Chorvatska Boris Lalovac. Hned první věta zní: "Nebyl to projekt pro to, abychom naplnili rozpočet. Byl to projekt, který přináší poctivý souboj mezi podnikateli." Je to pěkná vize, ale myslím si, že tam je problémů celá řada. Už jsem o tom hovořil. Nechci se k tomu vracet.

Ale abych reagoval svou faktickou poznámkou, tak na ctěného kolegu pana Vilímce, jak říká, že by chtěl vyhodit článek 5, nebo ten odstavec 5. Myslím si, že to určitě nebude přivítáno, protože tady je věta, kterou on končí: "A věřte, že stačí uzavřít takovéto objekty na několik dnů, a oni okamžitě přijdou a slibujou, že budou platit i dopředu". No, bodejť by ne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechtěl jsem mluvit, poslouchám debatu poměrně pozorně, protože sám taky mám původ v oblasti byznysu, ale přece jenom o jednu věc se s vámi podělím. Já jsem v létě asi jako řada z vás byl na řeckých ostrovech a díval jsem se, jak to probíhá. Lidi z byznysu chodí se složenkami na poštu. Nefunguje elektronické bankovnictví. V termínu splatnosti tam buď budou, nebo dostanou penále, nebo od nich nevezmou peníze - fronty. Jedním společným jmenovatelem je prostě zaostalost, která je součástí a komponentou zadlužení. Není asi náhodou, že na ostrovech má SYRIZA podporu přes 70 %, ačkoliv ostrovy dělají největší tržby v celé řecké ekonomice. Tam se prostě daně neplatí, protože není žádná evidence a protože je to zaostalé.

Je známo, že se tady snažím, a asi marně, protlačit elektronické volby. Teď se zřejmě bude debatovat o elektronických občankách. Já si myslím, že je potřeba taky vážit základní aspekt modernizace. Proboha, kdy jsme chodili na poštu? Kdy jsme nosili příkazy do bank? To všecko máme za sebou. Dneska se pohybujeme v tom elektronickém světě automaticky. Já si myslím, že tenhle aspekt EET, protože tady běží bitva o princip tam a zpátky, ale modernizační aspekt, jestli to bude fungovat, a chápu, že se to bude spouštět graduálně, bude velký krok dopředu i z hlediska podmínek. Já bych to nevnímal jako šikanu.

A teď zopakuji, co už jsem tady říkal, a končím. Budeme svůj vývoj dopředu z hlediska zapojení byznysu do celé finanční správy řídit podle těch několika procent lidí, kteří nejsou dost gramotní nebo vybavení? Nebo půjdeme dopředu, jak jsme šli s eGovernmentem, a pak jsme zamrzli. (Upozornění na čas.) Byla to především koalice vedená ODS, která tlačila eGovernment dopředu, velmi silně a dobře. Pak jste zamrzli. Nevím proč. Toto je jedna z příležitostí, abychom se hnuli dopředu, tak to pojďme udělat, minimálně z tohoto důvodu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Ještě než mu předám slovo, přečtu omluvy. Dnes od 14.30 do 16 se omlouvá pan poslanec Miloš Babiš. Paní poslankyně Hnyková se omlouvá mezi 17. a 20. hodinou z důvodu jednání. Paní poslankyně Balaštíková se omlouvá dnes od 17 do 21 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Marek Černoch se omlouvá dnes od 17 hodin do konce jednání ze zdravotních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, nemám ambici tady zákon nějakým způsobem kritizovat, nebo naopak obhajovat, ale dovolím si upozornit na některá sporná ustanovení zákona, která mohou v praxi přinést problémy. Byl bych rád, kdybych k tomu dostal nějaké vysvětlení z Ministerstva financí, případně od pana ministra. Nemám také ambici to nějak upravovat ve druhém čtení, protože si myslím, že to je věc složitější a že to musí udělat Ministerstvo financí.

Tedy ke sporným ustanovením zákona.

Dotknu se § 11 - Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu. Zde je uvedeno, že správce daně vydá na základě žádosti poplatníka povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu, pokud by evidování dané tržby běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti poplatníka, ze které tato tržba plyne. V žádosti poplatník uvede důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení a tržby, na které se má povolení vztahovat, a správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání.

Podle mého názoru zákon má určit, kdo má nárok na fungování ve zjednodušeném režimu. Není dobře, když toto je ponecháno na libovůli úředníka finančního úřadu. Kritéria, podle kterých má tento úředník rozhodnout, by měla rovněž mít oporu v zákoně. Mělo by se tedy vyjasnit už v zákoně, kdo bude mít nárok na fungování ve zjednodušeném režimu.

Dále § 12, který se týká tržeb vyloučených z evidence tržeb. Evidovanou tržbou nejsou tržby z podnikání podle zákona a tak dál.

Podle mého názoru není možné jen tak celá odvětví vyloučit z evidence tržeb. To, že mají regulaci zvláštním zákonem, nedává žádné odůvodnění, proč neevidovat tržbu. Například poplatek za odběr vody je řádnou tržbou a za službu spojenou s dodávkou vody. Nakonec je odveden i zisk a ve prospěch subjektu. Právě toto má být evidovanou tržbou pro kontrolu řádného zdanění zisku, pokud platí princip, který je spojen s tímto návrhem zákona. To je potom záležitostí tisku 514, změnového prováděcího zákona k elektronické evidenci tržeb.

Dále si myslím, že není dobré míchat dvě věci - evidenci tržeb a zdanění. Zákon tady podle mého názoru zmateně předpokládá, že když se momentálně nedaní, tak ani není potřeba evidence. Tento přístup ke konstrukci výjimek zakládá nerovnost v podnikatelském prostředí. Dá se to řešit jinak, například limitem na maximální částku za rok platnou pro všechny. Měla by se držet jasná linie. Tam, kde podniká subjekt za účelem zisku, tam musí být evidence tržeb. Pokud má výjimku, tak potom udělenou na základě zákona, například energetického nebo bankovního a podobně. Tam to má být jasně napsáno, které tržby a proč nepodléhají této evidenci. Je nutné řádně doplnit tisk 514 - změnový i prováděcí zákon.

Takto nastavené výjimky povedou jenom k dalším neshodám. Například si dovedu představit pečovatelský dům, který si otevře bufet, a teď je otázka, jestli bude osvobozen od hlášení tržeb, anebo ne. Podle toho, jak je to momentálně napsáno, je to neziskovka z vedlejší činnosti, tak asi hlásit nebude. Provozovna bufetu naproti přes ulici už toto privilegium mít nebude. Takto to není možné nastavit. Limit je pro všechny a je jedno, kdo to dělá. Služba zákazníkovi bufetu je stejná všude. Stejnou argumentaci dal navrhovatel, když navrhl vyjmout tržbu z evidence veřejných toalet, malé tržby rovná se malý únik na daních. Toto hledisko by se mělo zobecnit, dopočítat dopady a vyhodnotit výjimky.

Dále se chci dotknout ještě § 16, to je ochrana autentizačních údajů a certifikátů pro evidenci tržeb. Zákon nikde, ani ve vyhlášce, kterou jsme díky paní ministryni dostali do kontrolního výboru, neřeší vydání náhradního certifikátu při poruše pokladny, tedy prostředku pro autorizaci odesílané datové zprávy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP