(18.50 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Já jsem si velmi pozorně pročítal i vnější připomínkové řízení k tomuto návrhu. V rámci připomínkového řízení byly uplatněny stovky připomínek a ne všechny byly podrobně vypořádány a zapracovány do textu zákona. Samotný rozpočtový výbor, jak víte, navrhuje posunutí účinnosti zákona na první den osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení. To znamená oddálení lhůty, které navrhuji, považuji za dobu nezbytnou ke zvážení všech rizik spojených s takto evidovanými tržbami spojenými s nastartováním elektronické evidence tržeb a považuji to za dobu nezbytnou k řádné připravenosti subjektů podléhajících režimu zákona.

A poslední ze tří bodů je bod tři. Ten považuji za obzvlášť důležitý. Navrhuji stanovit, že některé další tržby z dočasně vyloučených tržeb lze vyjmout pouze na základě přijetí zákona, nikoliv pouze vládním nařízením. Považuji za naprosto nepřípadné, aby dvě oblasti, kde se navrhuje spuštění v nějakém režimu tohoto zákona, byly stanoveny přímo v zákoně a zbytek pak na základě vládního nařízení stanoví vláda. Myslím si, že bychom to jako Poslanecká sněmovna neměli připustit a jako parlament bychom si měli zachovat svoji legislativní pravomoc takovou změnu schválit zákonem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. S přednostním právem se do podrobné rozpravy hlásí pan zpravodaj Klaška. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dobrý podvečer. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal jako sněmovní dokument 2950, který se týká § 37 návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb a upravuje postup zapojování jednotlivých podnikatelských oborů do systému EET.

V první fázi, jak návrh předpokládá, po sedmi měsících ode dne nabytí účinnosti, půjde o obory podle kódu NACE 5556, jak návrh předpokládá, tedy ubytování, stravování a pohostinství. Ve druhé fázi po dalších třech měsících půjde o velkoobchod kromě motorových vozidel a maloobchod kromě motorových vozidel.

Potom je zbývající část, kterou jsme v dohodě s Ministerstvem financí rozdělili na dvě části s tím, že byly vyčleněny řemeslné profese, jako je výroba oděvů, usní, souvisejících výrobků, zpracování dřeva, dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba papíru a výrobky z papíru, výroba mýdel, čisticích a lešticích prostředků, výroba pryžových a plastových výrobků, výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl, opravy, instalace nástrojů a zařízení, specializované stavební činnosti, opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu, převážně pro domácnost, poskytování osobních služeb. Jako čtvrtou fázi, která bude zařazena po takzvané třetí fázi, tedy po zbytku. I tu samotnou takzvanou třetí fázi navrhuje tento pozměňovací návrh zavést později, a to proto, aby si mohly první dvě fáze v tom systému IT sednout, aby mohl být systém verifikován, popřípadě opraveny případné nepřesnosti, nebo korekce. Teprve po určité době by byla zapojena jak ta fáze třetí, tak následně fáze čtvrtá. Do té čtvrté fáze, jak už jsem řekl, jsou tedy začleňovány zejména ty podnikatelské obory, které nemají stálou provozovnu a pracují takzvaně v terénu. Vytváříme jim další časový prostor pro přípravu technického prostředí.

Tolik k mému pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Hovorka, připraví se pan poslanec Fiedler. Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem dnes odpoledne vložil do systému pozměňovací návrh pod číslem 2952, ke kterému se tímto hlásím. Já ho krátce uvedu. Jedná se o změny v § 3 a § 6.

Za prvé. V § 3 odst. 1 písmeno b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nový bod c), který zní: c) odvodu podle zvláštního zákona, odkaz na poznámku pod čarou 1. Poznámka pod čarou 1. § 41 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

Za druhé. V § 6 se doplňuje nový odst. 4, který zní: Odstavec 4. Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem u poplatníka odvodu dle zákona č. 202/1990 Sb., to je provozovatele loterie nebo jiné podobné hry, příjem z činnosti, která je předmětem odvodu dle zvláštního zákona. Odkaz na poznámku pod čarou 2. Poznámka pod čarou 2. § 41a zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

Krátké zdůvodnění. My jsme tady dlouze diskutovali o zákonu, který se týká zdanění hazardu. Domnívám se, že takové odvětví, jako je hazardní průmysl, si zasluhuje zcela určitě evidenci vsazených a vyplacených částek, protože vzpomínám, že v roce 2008 tento objem činil přes 200 mld. korun, a to bylo ještě v době předtím, než tehdejší pan ministr financí rozhodl o povolení kurzových sázek na internetu. Proto se domnívám, že z hlediska fiskálního je tento pozměňovací návrh velmi důležitý.

Účelem pozměňovacího návrhu je doplnění povinných subjektů o provozovatele loterií a jiných podobných her. Loterie a podobné hry jsou často s ohledem na prvek hazardnosti předmětem veřejných diskusí, které se vztahují k řádnosti odvodů z těchto her a k efektivnosti výběru a kontroly odvodů, k nimž jsou provozovatelé loterií povinni. Pozměňovací návrh se snaží mimo jiné i o zmírnění takových debat. Tato část trhu je z původního návrhu zákona zcela vypuštěna, jelikož tento cílí na poplatníky daně z příjmu. Předmětný trh s loteriemi a dalšími podobnými hrami je ovšem velkým segmentem, kterým prochází velké množství finančních prostředků a jsou zde generovány vysoké tržby. Ačkoliv podléhají provozovatelé loterií a podobných her odvodům podle zvláštního zákona, není důvod, aby své tržby neevidovali v souladu s navrhovaným zákonem. S ohledem na současný technologický vývoj se nejeví jako velký problém technické zajištění požadavku, a to zejména v souvislosti se skutečností, že celá elektronická evidence tržeb by měla podle současného stavu známých okolností probíhat softwarově velmi jednoduše.

Pozměňovací návrh má za cíl rozšířit spektrum povinných osob tak, aby došlo k celkovému zvýšení odvodů, ať už se jedná o odvody přímo fiskální, či odvody parafiskální. Děkuji vám za pozornost a věřím, že můj pozměňovací návrh podpoříte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý večer. Dívám se na čas, vidím, že pan předseda Poslanecké sněmovny byl prozíravý, když udělal prodloužení jednání po 19. hodině.

Já budu mít kombinované vystoupení. Jednak v zastoupení předsedy našeho klubu Marka Černocha se přihlásím k jeho pozměňovacím návrhům a potom ve druhé části načtu svůj opravdu velmi krátký pozměňovací návrh.

Poslanecký klub Úsvit - národní koalice předkládá k zákonu o evidenci tržeb tři pozměňovací návrhy. První dva jsou uvedeny pod čísly sněmovních dokumentů 2953 a 2954. Já bych se k nim chtěl tímto v zastoupení jejich předkladatele Marka Černocha přihlásit.

První z pozměňovacích návrhů mění subjekty evidence tržeb. Ruší se původní velmi rozsáhlá působnost, která se vztahovala na poplatníky daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob. Nově by se evidence tržeb vztahovala pouze na poplatníka daně z přidané hodnoty. Naším cílem je, aby důsledky zákona nedopadly na ty nejmenší podnikatele, což je téma, které tady bylo dneska velmi často diskutováno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP