(19.00 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Druhý pozměňovací návrh posunuje účinnost zákona až od roku 2017. Nechceme, aby tak rozsáhlá změna proběhla překotně a v časovém presu. Je mnohem lepší ji posunout účinností zákona na později. Tolik můj příspěvek v zastoupení Marka Černocha.

A nyní bych chtěl načíst svým jménem svůj pozměňovací návrh. V § 37 v odstavci 1 v bodě a) se slovo "třetího" nahrazuje slovem "šestého" a dále v § 37 v odstavci 1 v bodě d) se slovo "čtvrtého" nahrazuje slovem "sedmého" a slovo "šestého" slovem "dvanáctého". Toť celý pozměňovací návrh.

Nyní krátké zdůvodnění. Myslím si, že postačuje opravdu velmi krátké, protože jak jsem zjistil, i mí předřečníci se zabývali tímto tématem, to znamená rozložení náběhu působnosti tohoto zákona tak, aby byla delší lhůta na vyhodnocení první etapy, zkušeností, nedostatků, aby byla delší lhůta na případné opravy nebo korekce nebo prostě napravení chyb, které, jak víme, se mohou v takovém případě stát. To je jeden jediný a pouhý základní důvod k tomu, proč předkládám tento pozměňovací návrh, aby nebyl ten náběh tak rychlý, ale byla možnost reagovat na zjištění případných problémů, které se nemusí, ale můžou objevit.

Děkuji. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. V podrobné rozpravě už nikdo není přihlášen. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda pan předkladatel nebo pan zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. (Ministr nechce.) Pan zpravodaji, chcete si vzít závěrečné slovo? (Hluk v sále. Spousta poslanců se už balí k odchodu. Z pléna se hromadně ozývá: Ne.) Není tomu tak. Dobře.

Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení ani na zkrácení lhůty, končím projednávání tohoto návrhu.

 

Jak bylo dojednáno, otevírám další bod.

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
/sněmovní tisk 514/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Jenom odkážu na první čtení. To je všechno. (Hluk v sále sílí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Návrh jsme v prvém čtení přikázali rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 514/1. Hospodářský výbor usnesení nepřijal. Záznam hospodářského výboru byl doručen jako sněmovní tisk 514/2. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru a zároveň i hospodářského výboru pana poslance Jaroslava Klašku, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuju za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych vás, kolegyně a kolegové, seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 27. schůze ze dne 2. září k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 514.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, požádám vás o ztišení a trpělivost, abychom mohli v klidu doprojednat tento bod. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 514, schválila ve znění tohoto pozměňovacího návrhu:

A.1 Změna účinnosti Čl. V zní: "Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. II bodů 1 až 3 a čl. III bodu 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016, a části třetí, která nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení."

Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Hospodářský výbor, jak už jste, pane předsedající, řekl, nepřijal žádné usnesení.

Tímto bych skončil čtení usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Táži se, zda se do ní někdo hlásí. Vidím... Ne, pan poslanec Pilný ruší svou přihlášku, tím pádem ruším jeho přihlášku. Nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si pan navrhovatel nebo pan zpravodaj chce vzít závěrečné slovo před podrobnou rozpravou. Není tomu tak.

Návrh na vrácení garančnímu výboru nepadl. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Adámek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý večer, vážené kolegyně, kolegové. Ač jsem byl vyzýván, abych neodůvodňoval svůj návrh, tak to neudělám, ale přece jenom pár slov řeknu. Rád bych v první řadě řekl, že se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu pod číslem 2847. Třemi větami zdůvodnění je v tom, že si myslím, že naše kuchyně a naše česká kuchyně si zaslouží větší ochranu, abychom nebyli jediní jako my a Dánové, kteří máme největší sazby i přes navrhované snížení na 15 %. Rád bych v té souvislosti jenom připomněl, že i pan místopředseda vlády Babiš, když tyto věci projednával, se vyjádřil slovy: Pokud si některý poslanec osvojí návrh na 10 %, rád ho podpořím.

Děkuji i vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Nikoho dalšího do podrobné rozpravy nevidím, že by se hlásil, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda pan zpravodaj nebo předkladatel si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení návrhu nebo zkrácení lhůty, v tom případě končím projednávání tohoto bodu.

Děkuji vám všem, kolegyně a kolegové. Dnešní den přerušuji jednání schůze do zítřejší 9. hodiny ranní. Přeji vám pěkný zbytek dnešního dne.

 

(Schůze přerušena v 19.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP