(11.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Miholy a to je zařazení bodu 59 na zítřejší program po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 69, do kterého je přihlášeno 144 přítomných, pro 108, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat podle upraveného programu. Nyní bychom se měli zabývat bodem

138.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II
Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 482/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi představit vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu.

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu je mnohostrannou smlouvou, která vstoupila v platnost dne 1. února 2007. Pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1. června 2007. Úmluva patří do kategorie smluv, jejichž přijetí nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem republiky. Součástí Úmluvy jsou Příloha I - seznam zakázaných látek a metod a Příloha II - mezinárodní standard pro terapeutické výjimky. Účelem úmluvy je zohlednit aktuální okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu. Do současné doby přistoupilo k úmluvě přibližně 197 zemí. Světová antidopingová agentura v souladu s článkem 34 úmluvy připravila pro rok 2015 změny Přílohy I a Přílohy II, které byly jednomyslně přijaty na základě písemných konzultací. Jedná se v zásadě tedy o procesní záležitost, tyto změny jsou technického a doplňujícího charakteru. Vláda České republiky vyslovila souhlas s přijetím změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu dne 15. dubna 2015 usnesením číslo 275. V Senátu k předloženému materiálu doporučily dát souhlas s ratifikací oba výbory a byl tento materiál schválen Senátem dne 23. září 2015.

Změna Přílohy I aktualizuje a doplňuje tuto přílohu o nově zařazené látky a metody s dopingovým účinkem. Jedná se o následující úpravy: změna a upřesnění názvosloví některých látek, malé změny v rozdělení skupiny stimulancia, změna znění a uspořádání skupiny hormony včetně nových příkladů. Změna Přílohy II zjednodušuje pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek a metod dopingu. Jedná se o následující úpravy: změna postupu jednotlivých antidopingových organizací při schvalování a vzájemném uznávání terapeutických výjimek, možnost retroaktivní žádosti sportovců nižších výkonnostních a věkových kategorií po případném pozitivním nálezu zakázané látky v moči, inovovaný formulář žádosti o terapeutické výjimky.

Tolik stručně uvedení vládního návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, dobrý den. Myslím, že paní ministryně tady řekla velmi přesně všechno, co bylo důležité. Já bych tady jenom vyzvedl jednu takovou věc, kterou bychom si měli uvědomit, že v podstatě i sportovec, ať už špičkový, nebo na nižší úrovni, může být pochopitelně nemocný, a tady tato úmluva má za hlavní význam vymezit ještě léky, které by bylo možné použít tak, aby ti sportovci, kteří jsou skutečně nemocní, aby mohli ty patřičné léky dostat, aby nebyli nějakým způsobem kráceni ve svých právech a nebylo ohroženo jejich zdraví. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nevidím žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se paní ministryně, zda má zájem o závěrečné slovo. (Nemá zájem.) Pan zpravodaj také ne. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 70, do kterého je přihlášeno 148 přítomných, pro 119, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat a bude projednán v zahraničním výboru.

 

Táži se, zda je tady ještě nějaký jiný návrh na přikázání jiným výborům. Není, tudíž končím projednávání... (Hlasy z pléna: Je jiný návrh.) Omlouvám se, já jsem neviděla. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý den, chtěl bych navrhnout ještě zdravotní výbor, protože si myslím, že to tam spadá zcela určitě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě někdo chce přikázat dalšímu jinému výboru? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázat tento tisk zdravotnímu výboru k projednání, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými kartami.

 

Tak a znovu zahajuji hlasování o návrhu přikázat tento tisk zdravotnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 72, do kterého je přihlášeno 124 přítomných, pro 43, proti 17. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

134.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného
fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
/sněmovní tisk 324/ - prvé čtení

Jenom vás informuji, že projednávání tohoto bodu bylo přerušeno 21. 5. před otevřením rozpravy. Do rozpravy v tu dobu byl přihlášen pan poslanec Stanjura a paní poslankyně Fischerová. U stolku zpravodajů prosím, aby své místo zaujal pan poslanec Šrámek, a měl by tam být i pan ministr financí, který je omluven z dnešního jednání. Tak já poprosím někoho z vlády, zda by zaujal jeho místo - pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím.

Takže pan kolega Stanjura dává přednost paní poslankyni Fischerové. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP