(12.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chápu to jako obstrukci. I vládní kluby mají nárok na obstrukci. Já jsem ten poslední, kdo by jim upíral obstrukční chování. Velmi často nás takhle nespravedlivě ovlivňují. Tak se chci zeptat pana ministra životního prostředí, jestli by nám mohl ukázat pověření, že zde může vystoupit. To za prvé.

Za druhé zopakuji dotazy, které padly v jiném bodě, když jsme se pak rozhodli, že s panem ministrem kultury tuhle tu hru hrát nebudeme. Myslím, že jsme udělali dobře. Jaká je obchodní výměna mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy? Kolik firem, které mají své daňové sídlo a jsou z Cookových ostrovů, má sídlo v České republice? Kolik českých firem má sídlo v Cookových ostrovech? Jaký je trend obchodní výměny? A takových otázek můžu položit panu ministrovi padesát. Stojí to za to? Hlavou proti zdi? Já myslím, že nestojí. Ale pokud chcete jít hlavou proti zdi, tak budeme 60 minut diskutovat o smlouvě s Cookovými ostrovy a ministři, kteří jsou přítomni a chtěli by, aby se projednávaly jejich smlouvy, se prostě ke svým bodům nedostanou.

Tak abych z toho našel cestu ven, navrhuji, abychom hlasovali o něčem jiném - přerušení tohoto bodu do čtvrtka 22. října do 11. hodiny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Prosím, abyste se usadili. (Mnoho poslanců postává v hloučcích a debatuje. V sále je hluk.) Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením do příštího čtvrtka, tak jak to navrhl předseda Stanjura. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 77, přihlášeno je 152, pro 125, proti 4. Tento návrh byl přijat. Tento bod byl přerušen.

 

Budeme pokračovat bodem

139.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní,
které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015
/sněmovní tisk 484/ - prvé čtení

Tento návrh by měl uvést pan ministr Babiš, který zde není. Předpokládám, že zde platí stejný problém. Takže já otevřu rozpravu. (Hlas z pléna: Není úvodní slovo.) To je pravda. V tom případě bych asi požádal o nějaký návrh někoho s přednostním právem, aby přednesl procedurální návrh, abychom se dostali z této situace. Kolega Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dávám procedurální návrh na přerušení, ale teď jsem zapomněl, do kdy dával Stanjura ten předchozí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Do čtvrtka 22.

 

Poslanec František Laudát: Takže do čtvrtka 22. října.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s přerušením tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 78. Přihlášeno je 153, pro 122, proti 4. Tento návrh byl přijat. Přerušuji bod 139.

 

Mám zde faktickou poznámku pana poslance Koskuby, ale není rozprava, pane poslanče, takže vám nemohu umožnit vystoupit.

 

Otevírám bod

140.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě
o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění
jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze
/sněmovní tisk 492/ - prvé čtení

Tento návrh měl uvést pan ministr Chovanec, který je omluven. (Ministr Mládek se postavil k mikrofonu.) Ptám se pana ministra průmyslu a obchodu, zda chce vystoupit. (Ano.) S přednostním právem. Ano. (Ministr Mládek od mikrofonu odešel.) Kolega Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dovolím si dát procedurální návrh, abychom se tady z té nedůstojné situace dostali. Myslím si, že by to šlo dvěma hlasováními, abychom se domluvili fakticky na tom, že projednáme body těch ministrů, kteří jsou v tuto chvíli fyzicky přítomni v jednacím sále, abychom nemuseli otvírat a přerušovat jeden bod po druhém. Myslím si, že kdybychom si odhlasovali, že nastala situace, abychom mohli tímto způsobem rozhodnout, a poté takto rozhodli, tak se můžeme pak rovnou přesunout k bodům těch ministrů, kteří jsou zde v sále.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to pokládám za procedurální návrh, se kterým se vypořádáme ve dvou hlasováních.

 

V prvním tedy konstatujeme, že nastala situace, která umožňuje změnu programu mimo vyhrazenou lhůtu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 79, přihlášeno 153, pro 130, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o tom, že upravíme pořad schůze tak, že budou projednávány body z bloku smluv v prvém a druhém čtení u ministrů, kteří nejsou omluveni z dnešního jednání schůze. Je takto souhlas? Ano. Je zde žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci.

Zahájím hlasování. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem, prosím, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 80, přihlášeno 136, pro 124, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

V tom případě jelikož jsem otevřel bod 140, přeruším tento bod.

Vezmu si k ruce omluvy, prosím o strpení. Bod 141 má uvádět paní ministryně Marksová, ta je omluvena. Bod 142 má uvádět pan ministr dopravy, ten je také omluven. Bod 143 má uvádět pan ministr životního prostředí. Ten je zde.

 

V tom případě otevírám bod

143.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií
přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014
/sněmovní tisk 584/ - prvé čtení

Prosím pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se ujal úvodního slova. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Cítím příjemné chvění, že jsem se konečně dostal k bodu, který mi náleží. Také se ho pokusím tímto způsobem zhostit.

Dovolte mi tedy, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, abych vám představil vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince loňského roku, tedy roku 2014. Česká republika převzala závazky smluvní strany Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států s účinností od 10. září 2000. V současné době má úmluva 41 smluvních stran, včetně Evropské unie.

Úmluva podporuje spolupráci státu při přípravě a zavádění vnitrostátních právních předpisů v oblasti prevence závažných průmyslových havárií a vzájemnou výměnu informací o zkušenostech získaných při hodnocení rizik havárií a jejich následcích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP