(12.10 hodin)
(pokračuje Brabec)

Změna přílohy I se provádí za účelem harmonizace klasifikace nebezpečných látek v příloze I uvedených s globálně harmonizovaným systémem OSN pro klasifikaci a označování chemických látek a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. 7. 2012, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, tj. tzv. směrnice SEVESO III. Nové znění přílohy I podpoří harmonizaci úmluvy a legislativy Evropské unie. Změna přílohy I úmluvy je v souladu s právem EU a novým zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, a její přijetí nebude mít dopad na veřejnou správu, podnikatelský sektor ani na státní rozpočet ČR. Iniciátorem návrhu byla EU a její členské státy, které jeho přijetím prosadily své standardy na úroveň Evropské hospodářské komise. V podmínkách ČR jde o změnu smlouvy prezidentské kategorie, proto je ke schválení této změny potřebný souhlas PČR a ratifikace prezidentem republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje pro první čtení, kterým je pan poslanec Pavel Holík.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedo. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014. Doporučuji přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Pan poslanec Klučka. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedo. Tak když to kolegové chtějí, ať to mají. Průmyslové havárie jsou věci, které se řeší nejen z hlediska bezpečnosti a integrovaného záchranného systému, ale i z hlediska hospodářského. Navrhuji, aby to byl výbor pro bezpečnost, výbor hospodářský a výbor pro životní prostředí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano - hospodářský, bezpečnostní a výbor pro životní prostředí. Další návrhy neregistruji, budeme tedy hlasovat.

 

V prvním hlasování rozhodneme o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování 81 přihlášeno 137, pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V druhém hlasování, to už je návrh pana poslance Klučky, výbor pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 82, přihlášeno je 137, pro 109, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Další návrh byl na hospodářský výbor.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 83, přihlášeno je 139, pro 92, proti 12. Návrh byl přijat.

 

A posledním výborem, který zde byl navržen, je výbor pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 84, přihlášeno je 140, pro 118, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali čtyřem výborům, a to zahraničnímu, bezpečnostnímu, výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému. Tím končím bod 143.

Bod 144 projednávat nemůžeme, protože pan ministr Babiš je omluven. Bod 123 rovněž ne, 124 - to je bod pana ministra Ťoka, také ne.

 

Bod 125 je bod pana ministra Mládka, který je přítomen, takže otevírám bod

125.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie,
podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie
/sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím konstatovat, že Poštovní unie měla dnes štěstí, protože jinak hrozilo, že ratifikace bude probíhat snad celé volební období, tak jsem velmi rád za to, že máme možnost ji projednat.

Dovolte mi, abych po proběhlém prvním čtení a po jednání v zahraničním výboru stručně představil vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. kongresu této mezinárodní vládní organizace. Hlavním posláním Světové poštovní unie je zajistit mezinárodní poštovní styk mezi 192 členskými zeměmi. Pravidla tohoto styku jsou upravena mnohostrannými smluvními dokumenty, které se souhrnně nazývají akta unie. Akta stanoví podmínky pro výměnu listovních zásilek, balíků a poštovních poukázek a odpovědnost v případě ztrát a poškození zásilek. Praktickým naplňováním obsahu akt je v ČR pověřena Česká pošta, s. p., na základě zákona o poštovních službách, který ukládá držiteli poštovní licence mj. zajišťovat i mezinárodní poštovní služby v souladu s Akty Světové poštovní unie jako jednu ze základních poštovních služeb. Uzavřené smlouvy mají charakter mezinárodních prezidentských smluv a zplnomocněným představitelem ČR tedy byly podepsány s výhradou jejich ratifikace.

Obsah změn projednaných a schválených na 25. kongresu byl podrobně představen při jednání zahraničního výboru. Zahraniční výbor doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas s ratifikací Akt Světové poštovní unie. Proto věřím, že i vy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podpoříte dnes svými hlasy toto usnesení garančního výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Leo Luzara, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo doručeno jako tisk 356/1.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, jsem také rád, že Světová poštovní unie bude na dnešním jednání schválena. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru ze dne 3. září 2015:

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Mgr. Karla Novotného a zpravodajské zprávě poslance Leo Luzara a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Akt Světové poštovní unie, podepsaných na 25. Kongresu Světové poštovní unie;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Tolik má zpravodajská zpráva.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, rozpravu končím.

 

Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem, v tom případě budeme hlasovat o usnesení tak, jak jej navrhl zahraniční výbor.

Zahajuji hlasování. Ptám se kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 85, přihlášeno je 141, pro 121, proti 1. Tento návrh byl přijat a já děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

 

Bod 126 je bod pana ministra dopravy, bod 127 je bod pana ministra vnitra, bod 128 je pan ministr dopravy, taktéž bod 129. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP