(13.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Pak jsem zaznamenal asi v náznaku anonce kolegů z Občanské demokratické strany o té stopadesátce. Ona je v pozměňovacích návrzích Ivana Adamce zmíněna dvakrát. Asi to bude vysvětlováno. Mně ten druhý návrh 2963 ani nedává logiku. Myslím si, že je chybný, protože pan kolega tam navrhuje vložit do § 18 odst. 7 za slova "jízdními pásy" slova "a na dálnici". Ten paragraf jsem si několikrát četl a žádná slova "jízdními pásy" v něm ani nejsou. Ale v návrhu 2831 skutečně kolega Adamec opět jiným způsobem zkouší podle § 18 odst. 3 možnost zvýšit v určitých úsecích onu mediálně zajímavou rychlost 150 km/h. Tady jenom připomenu, že Sněmovna se nakonec přiklonila k názoru Senátu a i avizovanému názoru prezidenta Zemana, a věřím, že naše stanovisko zůstane konzistentní.

Teď se trochu bojím reagovat na pana poslance Junka, na onen alkohol, abych nerozpoutal další sérii faktických poznámek. Opravdu budu stručný a omezím se na to, že statistika mluví jasně o 30 % z celkového počtu nehod u cyklistů právě díky alkoholu. A jedno číslo, které nezaznělo, bylo to šest mrtvých v loňském roce. U chodců to byla nula. Chodci pod vlivem alkoholu zavinili 193 nehod s žádným usmrcením. U cyklistů to bylo šest mrtvých. Myslím, že tohle číslo mluví samo za sebe. Opravdu, kolegyně, kolegové, prosím, abychom tady vzali rozum do hrsti a nic neměnili a zůstali u takového nastavení, jaké je.

V tuto chvíli děkuji a těším se na další příspěvky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dávám procedurální návrh, abychom doprojednali dneska tento bod, a vyzývám všechny, aby přednesli své příspěvky bez zbytečné redundance, jen zásadní věci, abychom skončili co nejdříve. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vy jste to vznesl jako procedurální návrh. Já si nemyslím, že je nutné ho hlasovat, protože oficiální jednání Sněmovny je do 19 hodin. Pokud na tom ale trváte, nechám to hlasovat. (Část poslanců žádá o hlasování, část poslanců tvrdí, že je zbytečné o tom hlasovat.) Dobře. Předpokládám, že je to na základě dohody předsedů klubů. Budeme tedy pokračovat i přes 14. hodinu. (Rozruch v sále.)

Ptala jsem se pana předkládajícího, jestli to chce odhlasovat. Samozřejmě to odhlasuji. Chce to. Dobrá. Zavolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu jednat do konce projednání tohoto bodu i po 14. hodině. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 91, do kterého je přihlášeno 93 přítomných, pro 58, proti 8. Konstatuji, že návrh byl přijat. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. (Velký hluk v sále. Poslanci stojí v hloučcích.)

 

Prosím k mikrofonu pana poslance Korteho. Dříve než mu dám slovo však poprosím sněmovnu, aby se ztišila. Prosím o klid. Děkuji. Prosím.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, budu stručný, neb se připozdívá. Obávám se, že problematika spojená s provozem vozítek nazývaných segway většina z vás, členů tohoto ctihodného sboru, vnímá jak -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, velice se omlouvám, dělám to velmi nerada a musím vás znovu přerušit a prosím všechny kolegy, jestli si mají co říct, aby to udělali v předsálí, ať můžeme tenhle bod projednat v co nejkratší době.

 

Poslanec Daniel Korte: Paní předsedkyně, já mám poměrně mocný hlas. Já ho klidně zvýším.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: V pořádku. Už jsem zjednala pořádek.

 

Poslanec Daniel Korte: Tím chci říci, že problematiku provozu vozítek segway vnímá možná většina z vás jako problematiku ryze pražskou a týkající se výhradně Prahy 1, neboť tam se s nimi setkáváte, v historickém centru zde na Malé Straně. Je přitom zřejmé, že chodníky na provoz těchto vozítek nejsou dimenzovány a že představují závažné ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, zejména například matek s kočárky, popřípadě osob hendikepovaných. Připomínám, že tady na Malé Straně v Loretánské ulici máme Školu Jaroslava Ježka pro zrakově postižené. Na Maltézském náměstí je Konzervatoř Jana Deyla a Střední škola pro zrakově postižené. Tito lidé, kteří se zde pohybují ve zvýšeném počtu, jsou samozřejmě ohroženi na prvním místě, protože při střetu s těmito vozítky je prostě v uličním ruchu ani neslyší.

Zdání, že to je problém výhradně Prahy 1, je zdání mylné, protože cena těch zařízení prudce klesá, a to se nebavím o tom, kolik asi budou stát čínské padělky. Začátkem tohoto týdne jsem byl v Českém Krumlově. Když jsem pozoroval turistickou klientelu, která je evidentně vyšší ekonomické úrovně, a tudíž náročnější, dovedu si bohužel před svým duševním zrakem představit, že se tato morová rána rozšíří brzo i tam. Popřípadě jinam. Pak si toho všimnete a bude pozdě.

Proto jsme s Františkem Laudátem usoudili, že vzhledem k této potenciální expanzi je třeba věc řešit systémově a komplexně. Náš společný pozměňovací návrh zahrnuje pět bodů. Já vám je stručně obecně pojmenuji a odůvodním.

Bod první je definice tohoto vozítka v § 2. Ona tam původně byla a v textu zákona se s ní pracuje, ale během legislativního procesu se ráčila nějak vytratit, takže ji tam vracíme. (V sále je obrovský hluk.)

Za druhé doplňujeme do vyjmenovaných komunikací, kde se tato vozítka mohou pohybovat, doplňujeme tam pěší a obytné zóny, čili rozšiřujeme a zpřesňujeme ten...

Paní předsedající...

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já to slyším, ale vidím pana kolegu Sklenáka, že se snaží ten hlouček uklidnit. A pokud se mu to nepovede, tak prostě počkáme. (Předseda Sklenák volá na své kolegy: Nekřičte, prosím vás.)

 

Poslanec Daniel Korte: Je to marný. Je to marný. Je to marný.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Jako opravdu jste hrozně slyšet. Vy si to neuvědomujete... Není to marný. Můžete pokračovat. Děkuji.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. A zároveň doplňujeme také do dalšího odstavce, kde je zákaz ohrozit chodce či cyklistu, také ty pěší a obytné zóny. Tento paragraf mi přijde takový trošku zvláštní, protože domyšleno do důsledku, tak to znamená, že mimo vyjmenované zóny ohrozit cyklistu nebo chodce mohou. Ale vycházím z předloženého návrhu.

Bod třetí je naprosto zásadní a klíčový. Dává možnost obci, aby vymezila místa, kde bude provoz zakázán. Řečeno jinak, znamená to možnost vyhlásit zónový zákaz, který vychází ze zásady, že obce jsou lépe s to posoudit místní podmínky a adekvátně na ně reagovat než při vší úctě vzdálené ministerstvo.

Na to navazují poslední dva body, to jest povinnost obce označit tyto lokality obecně srozumitelnou značkou tak, aby byla srozumitelná i pro nečesky mluvící. Kdo jste šel někdy v poslední době přes Malou Stranu, přes Kampu, víte, že taková značka tam je. Já jsem rodilý mluvčí, ale nerozumím jí.

A posléze poslední z našich pozměňovacích návrhů je výjimka ze zákazu zónového vjezdu pro Policii České republiky a obecní policii.

Musím říct, že tyto návrhy byly projednány s navrhovatelem a jsou v souladu s filozofií této novely, neboť vycházejí ze záměru, ze zásady deklarované v důvodové zprávě, totiž poskytnout obcím možnost reagovat na místní problémy, a zároveň představují důležité nástroje pro posílení bezpečnosti silničního provozu. Tyto návrhy jsou zaneseny v systému. Já se k nim přihlásím v podrobné rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP