(19.50 hodin)
(pokračuje Koníček)

Podle mého názoru tento návrh zákona je, jak to kolega Filip konstatoval, na omezení soutěže politických stran - já nevnímám těch velikých, ty ať vykazují, ale těch malých.

A ještě bych měl jednu poznámku k tomu, s čím jsme se letos setkali. Rozmohlo se, a v tom návrhu to je, že nesmí poskytovat dary právnické osoby vlastněné více než deseti procenty státem, obcemi, sdruženími obcí. No jo, ale my jsme letos zaznamenali nárůst darů od vnuček, tzn. od společností, které zřídila třeba organizace zřízená obcí. A tam podle názoru právníků už to neplatí. Byl to záměr zákonodárce, aby vnučky mohly poskytovat dary politickým stranám a hnutím? To jsou mé dotazy na pana předkladatele. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím pan ministr a jeho závěrečné slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl poděkovat za debatu, která se tu rozproudila. Za Ministerstvo vnitra mohu slíbit, že teď v rámci jednání ve výborech budeme připraveni na debatu se všemi politickými subjekty. My jsme velice zdlouhavě a složitě vydiskutovávali tento kompromis v rámci koaličních rad. A to, co dnes předkládáme, je kompromis, se kterým jsme byli schopni se všichni ztotožnit a s nímž přicházíme před vás. Samozřejmě že to neznamená, že ho nemůžeme parametricky upravovat a že i opozice nemá právo přijít s názorem, který může prostě převládnout. Standardní demokratický postup.

Co se týká jednotlivých politických subjektů, budeme hledat cestu, aby co nejméně obtěžovaly politickou scénu. Na druhou stranu směřujeme jednoznačně k tomu, aby financování politických stran, a to všech, bylo transparentní a únosné pro všechny politické subjekty na české politické scéně a neomezovalo to politickou soutěž. Takže jsme připraveni na debatu ve výborech, jsme připraveni na debatu se všemi politickými stranami v této Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Pan zpravodaj a jeho závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych to jenom shrnul. Nebudu říkat, kolik vystoupilo poslanců, protože jsem je nepočítal. Akorát jsem zaznamenal v rozpravě slib pana ministra, že dodá kontrolnímu výboru před jednáním ve výboru návrh kompletní vyhlášky. To za prvé. Pak v rozpravě padl dvakrát návrh na vrácení k přepracování a jeden návrh na přikázání ještě ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a o těchto návrzích nyní budeme hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrzích pana poslance Plíška, pana místopředsedy Filipa na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana kolegy Plíška a Filipa na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 111, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 64. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančního výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo jiné přikázání výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Já tedy zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 112, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 129, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký večer. Děkuji za slovo. Já si myslím, že zákon souvisí s tím zákonem, který bude po něm, tzn. s volebním zákonem, takže si myslím, že by měl být stejně jako ty volební zákony ve výboru ústavněprávním. Takže navrhuji postoupení do ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ústavněprávní výbor. Má ještě někdo jiný návrh? Pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Petiční výbor.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Petiční výbor. Jestliže nikdo nemá jiný návrh, dám hlasovat o návrzích pana poslance Chvojky a Laudáta.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání ústavně právnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 113, přihlášeno je 131 poslankyň a poslanců, pro 131 poslankyň a poslanců, proti nikdo.

 

Dále pan poslanec Laudát navrhl přikázání petičnímu výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání petičnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 114, přihlášeno je 131 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 50. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán kontrolnímu výboru jako garančnímu a dále ústavněprávnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony
a další související zákony
/sněmovní tisk 568/ - prvé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony. Cílem předkládaného návrhu zákona je zajistit vyšší míru transparentnosti financování volebních kampaní a to především v souvislosti s finanční, veřejnou a věcnou podporou třetími osobami. Předložený návrh zákona je v souladu s programovým prohlášením vlády České republiky.

Podstata tohoto návrhu spočívá v jednotné úpravě pravidel volebních kampaní a jejich financování zákonem upravujícím volby do Parlamentu, volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu. Zavádí se definice volební kampaně a její časové vymezení, stanovuje se povinnost kandidujících subjektů zřídit si transparentní účet určený pro financování volební kampaně a kontrola nad financováním volební kampaně se svěřuje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Tento úřad by měl být zřízen novelou zákona o sdružování v politických stranách, který jsme projednávali před tímto bodem.

Vedle navrhované právní úpravy pravidel volebních kampaní a jejich financování se u voleb do Poslanecké sněmovny a voleb do Evropského parlamentu navyšuje příspěvek politických stran na volební náklady z 15 tis. na 19 tis. korun. Navýšení odpovídá inflaci za dobu od zavedení tohoto příspěvku v minulosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, jímž je pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. On to v zásadě věcně všechno představil pan ministr, takže možná jenom zopakuji za prvé, že tento tisk souvisí s tím předcházejícím, protože ten předcházející upravuje nějakým způsobem politické strany obecně a tento se zabývá volbami a volebními kampaněmi, nějakým způsobem sjednocuje volební kampaň, zavádí transparentní účet ve volební kampani, zavádí - a to je podle mě velmi důležité, že propagace a agitace v médiích a na billboardech musí obsahovat info o zadavateli a zpracovateli. Politické strany by měly vést účetnictví o financování volební kampaně, do 90 dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb by politické subjekty či kandidující subjekty měly podat zprávu o financování volební kampaně a samozřejmě by měly mít také internetové stránky, na kterých by mělo být dostupné financování, tzn. příchozí či odchozí platby, které politické straně přijdou či odejdou. Také se tisk zabývá dohledem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který nějakým způsobem bude kontrolovat průběh volební kampaně a to, zda kandidující subjekty dodržují to, co mají podle zákona. A samozřejmě ten úřad není koncipován jako bezzubý, tzn. může ukládat sankce za přestupky a správní delikty. Tyto sankce nejsou úplně nízké, takže i tam je určitá vymahatelnost těch povinností, které zákon ukládá.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP