(20.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Chvojkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, přeji vám pěkný večer. Kdyby byla rozprava k obou tiskům sloučena, jak se asi mělo stát, tak už zde nevystupuji podruhé. Někteří mí předřečníci samozřejmě hovořili k oběma tiskům najednou. Já tady zmíním tři základní problémy, pro které i v tomto tisku logicky jako v tom předchozím navrhnu vrácení tisku k dopracování předkladateli.

Za prvé je to o tom, že seznam sponzorů politických stran nebude možné prověřit před volbami, i když nám ten vládní návrh říká něco trochu jiného. Protože zákon určuje, že strany musí zveřejnit všechny své sponzory tři dny před volbami, což má údajně voliči umožnit rozhodnout se i na základě tohoto faktu o své preferenci. Tento čas samozřejmě nemusí stačit k prověření pravdivosti a kompletnosti seznamu sponzorů. Větší transparentnosti by přitom bylo dosaženo, pokud by politická strana měla povinnost zveřejnit dar už po jeho obdržení. To znamená, tady my vidíme jasně snahu tuto věc posunout až za samotný volební termín a ta třídenní lhůta je skutečně velmi krátká a tu věc neřeší.

Dále, že definované období volební kampaně podle tohoto návrhu nemusí zahrnovat a zdaleka nezahrnuje všechny náklady na volební kampaň. Podle tohoto zákona, nebo návrhu volební kampaň začíná dnem vyhlášení termínu voleb, což umožní nezahrnout do účtu za volební kampaň služby, které byly sjednány či zaplaceny před tímto dnem. Samozřejmě například objednávky billboardů a dalších reklamních ploch na kampaň je nutné zajišťovat i více než rok dopředu. To znamená, je zde celá řada výdajů a prostředků, které tento zákon vůbec nepostihuje.

A pak je zde samozřejmě to už mými kolegy v předchozím tisku zmiňované možné používání prostředků, které nelze vůbec označit za součást volební kampaně podle tohoto zákona, byť na volební kampaň mají velký vliv a tu volební kampaň ovlivňují. Zákon neomezuje prezentaci kandidátů či výrazných představitelů politických stran a hnutí v době před volbami prostřednictvím médií a prostředků komunikace, které nelze označit podle tohoto zákona za volební kampaň. Náklady za použití těchto prostředků se pak nepromítnou do částky na volební kampaň, kterou zákon limituje. Několikrát zde skloňovaným příkladem je samozřejmě reklama na vodňanské kuře, v níž před volbami do Poslanecké sněmovny figuroval současný ministr financí Andrej Babiš.

Takže pokud tento tisk nepostihne doprovodné reklamy politiků, podnikatelských skupin, které sponzorují politické strany a představitelů těchto firem, tak je to jenom hra na větší transparentnost. Proto samozřejmě dávám i v tomto případě návrh na dopracování a vrácení k dopracování předkladateli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, budeme o vašem návrhu hlasovat po ukončení rozpravy. Já se táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

 

Takže nyní přistoupíme k hlasování o návrhu - vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 115, do kterého je přihlášeno 120 přítomných, pro 42, proti 64. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování a já ho zahajuji. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 116, do kterého je přihlášeno 124 přítomných, pro 123. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

 

Já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Ano, pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Abychom zůstali konzistentní s rozpravou k předcházejícímu bodu, navrhuji projednání v kontrolním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Je ještě další návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji tedy hlasování o přikázání dalšímu výboru, tentokrát kontrolnímu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 117, do kterého je přihlášeno 124 přítomných, pro 122. Konstatuji, že byl tento tisk přikázán jako dalšímu výboru výboru kontrolnímu. Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat je bod číslo 52, to je

52.
Vládní návrh zákona o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
/sněmovní tisk 565/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmysl a obchodu Jan Mládek. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, důvodem pro předložení návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh je zajištění řádné implementace právních předpisů Evropské unie, které budou uplatňovány v rámci jednotného evropského trhu. Zákonem je částečně transponováno 12 směrnic a jedno nařízení Evropského parlamentu a Rady. Jde o sektory jako výbušniny, jednoduché tlakové nádoby, elektromagnetická kompatibilita váhy s neautomatickou činností, měřidla, výtahy, zařízení k použití v prostředí výbuchu, elektrická zařízení, rádiová zařízení, tlaková zařízení, lodní výstroj, rekreační plavidla a osobní ochranné prostředky.

Předkládaný zákon upravuje obecné požadavky na stanovené výrobky uváděné na trh, práva a povinnosti osob, které je uvádějí na trh nebo na trh dodávají stanovené výrobky, dále podmínky a způsob vymezení stanovených výrobků a stanovování technických požadavků, které musí tyto výrobky před uvedením na trh splňovat. Zákonem je rovněž upraven výkon správních činností pro výrobky, které jsou upravené přímo použitelnými předpisy EU v oblasti uvádění výrobků na trh.

Na závěr si vás dovoluji požádat o podporu pro přijetí zákona už v prvním čtení dle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to z důvodu, že se jedná o technický předpis, na jehož základě budou nařízeními vlády přejímány do českého právního řádu směrnice EU. Dalším důvodem pro nejbližší nabytí účinnosti zákona je možnost včasného zahájení řízení umožňujícího oznámeným subjektům vykonávat činnosti potřebné při posuzování shody.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP