(14.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Bylo to s přednostním právem, to znamená, nemusel být přednesen žádný návrh.

Pokračujeme návrhem pana poslance Vladimíra Koníčka, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, na několika minulých řádných schůzích jsem navrhoval zařadit do programu bod Informace vlády o průběhu církevních restitucí. Chtěl jsem tak pomoci panu premiérovi splnit slib, který dal u tohoto pultíku před více než rokem, když slíbil, že na následující schůzi Poslanecké sněmovny předloží on jako předseda vlády informaci vlády o průběhu církevních restitucí. To byla schůze 13., teď už je schůze 36. a pořád nic.

Blíží se konec roku a s posledním prosincem skončí ochrana území Brd jako vojenského újezdu. Církve podaly žádosti i na toto území, byť za ně dostaly náhradu už za první republiky. Úřady dosud nerozhodly o žádostech o vydání, na které nemají církve za současné situace nárok, protože území vojenských újezdů se nevydává. Ale jak to bude od 1. ledna, bych rád slyšel od pana premiéra. Proto navrhuji do bloku zpráv zařadit bod Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vladimíru Koníčkovi. Nyní pan poslanec Jiří Zlatuška k pořadu schůze. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, nerad vnáším disharmonii už do projednávání programu, ale musím konstatovat, že se připojuji k návrhu, co zde přednesl pan poslanec Laudát, v obou věcech, jak v bodu 7, který se týká zákona 130 o podpoře výzkumu a vývoje s návrhem na přeřazení jako pevný bod 8. 12., a dále zákona č. 111/1998, čili 24. bod, který se týká zákona o vysokých školách. V obou případech zde nebudou dnes nebo tento týden kvůli zahraničním cestám lidé, kteří mohou meritorně předkládat návrhy, které by byly ku prospěchu té věci. U zákona č. 130/2002 Sb., čili u 7. bodu, konstatuji, že tak jak byl řečen slib kulatého stolu na výboru, se týkal pozměňujícího návrhu k tomuto tisku, nikoli k věcnému návrhu zákona dalšího. A týkal se minimálně části materie, která byla obsažena v pozměňujícím návrhu, který se tam projednával. Z toho hlediska by bylo velice vhodné z toho nedělat politikum nebo přetahování o tom, jestli silově ten návrh jako celek má projít navzdory stanovisku pana vicepremiéra, nebo ne. Termín 8. prosince by dovoloval mezitím dojít aspoň k nějakému konsenzuálnímu stanovisku. Pokud to bude tento týden, to konsenzuální stanovisko v tom nebude.

Dovoluji si upozornit na to, že v novele jsou i věci, na které se při projednávání ve výborech nedostalo. Například je tam část, která by likvidovala farmaceutický výzkum založený na výsledcích vědců z České republiky. Nezopakoval by se už nikdy případ profesora Holého, jehož patenty mohla vzít farmaceutická firma ke klinickým zkouškám, prostě proto, že ty formulace, které se tam dnes dostaly nad rámec toho, co po nás požaduje Brusel, by takovýto postup znemožnily. I kvůli těmto věcem odklad do 8. prosince by byl velice vhodný.

Čili jenom abych přesně řekl, co navrhuji: bod 7 zařadit jako první bod schůze 8. 12. a bod 24 zařadit jako druhý bod schůze 8. 12.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Budeme tedy hlasovat u těch bodů za prvé o vyřazení a potom o pevném zařazení tohoto bodu, jak bylo předneseno. To máme oba návrhy.

Paní kolegyně Putnová se ještě hlásí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych se chtěla vyjádřit k novele zákona o podpoře výzkumu, protože pan vicepremiér řekl, že kulatý stůl, který byl avizovaný na školském výboru, se týkal věcného záměru, který se teprve připravuje. My jsme byli zřejmě uvedeni v omyl, protože v té době, kdy jsme projednávali tuto normu na školském výboru, jsme se domnívali všichni, že se sejdeme, abychom v rámci kulatého stolu se zainteresovanými skupinami tuto novelu probrali. Takto jsme to všichni vnímali a stojíme o to, aby tento kulatý stůl skutečně proběhl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, kdo další ještě do diskuse o programu schůze. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Ptám se, jestli má někdo výhradu, abychom hlasovali jedním hlasováním o všech návrzích z grémia. To znamená, vyřazení bodů, které byly projednány na 35. schůzi, vyřazení bodů, které navrhuje předseda ústavněprávního výboru, a vyřazení bodů, které navrhuje předseda zdravotního výboru. To by bylo vyřazení.

Samostatně bychom hlasovali o pevném zařazení bodu, který je bodem naší schůze, a to je zpráva veřejného ochránce práv. Pak bychom hlasovali jednotlivě návrhy, které byly předloženy jednotlivými poslanci. Ano? Tak, pokud někdo nemá výhradu, budeme o návrzích z grémia hlasovat najednou s tím, že jedno hlasování je o vyřazení a jedno o pevném zařazení.

 

O vyřazení bodů projednaných na 35. schůzi a neprojednaných výbory ústavněprávním a zdravotním rozhodneme v hlasování číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 2. Z přítomných 175 pro 167, proti nikdo.

 

Nyní bychom rozhodli, že zpráva veřejného ochránce práv by byla projednána 17. prosince od 11 hodin.

Zahájil jsem hlasování číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 3. Z přítomných 176 pro 163, proti 1.

 

Nyní bychom doplnili dva body naší schůze, a to o návrhy, které vrací Senát a které dnešního dne ještě nemohou být zařazeny na jednání, ale podle Ústavy jsme povinni je zařadit na nejbližší schůzi Sněmovny. Je to sněmovní tisk č. 407/4 o pedagogických pracovnících a o ochraně spotřebitele, sněmovní tisk 445/8.

Hlásí se pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, chci se vás zeptat, vy jste v jedné větě řekl: Budeme hlasovat o zařazení nových bodů, které ještě dneska nemohou být zařazeny, a teď o tom budeme hlasovat. Platí první část věty nebo druhá část věty? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Omlouvám se, pane předsedo. Které nemohou být dnes projednány, ale musí být zařazeny. Tak jsem to měl říct podle jednacího řádu. Ano, omlouvám se všem.

 

Čili hlasujeme o zařazení těchto dvou bodů, a to pedagogičtí pracovníci, ochrana spotřebitele, v hlasování číslo 4, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 4. Z přítomných 176 pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP