(17.20 hodin)
(pokračuje Šidlo)

Dneska předkladatelé pouze uvedli, že cena nebo náklady rozpočtu na výkupy pozemků se žádným podstatným způsobem nezvýší. My ale nevíme, jaké ve skutečnosti jsou, protože jsme ty argumenty do rukou nedostali. Nebrání to ale, abychom tu věc nepodporovali, protože si myslíme jenom prostým odhadem, že osminásobek jako fixně stanovená částka určitě zjednoduší výkupy pozemků a případně ten vedlejší produkt ve snížení nákladů na výkupy pozemků se tam může objevit. Ale rádi bychom to už jednou také jako poslanci viděli hmatatelně, jak to vypadá z ekonomického hlediska.

A ještě jeden argument, který mě velice mrzí a vadí, je to, že tím, že dneska tato novela projde zrychleným projednáním a schválením v prvním čtení, tak jsem při minulé novele zákona č. 416/2000 Sb. tvrdil a přednášel i pozměňovací návrh, že na výkupech pozemků pro dopravní a další infrastrukturu se nepodílí pouze stát prostřednictvím svých organizací, ale že se na tom podílejí i města a obce v České republice. A velmi mě mrzí, že nyní, když je nastartován poměrně jasný ukazatel způsobu výkupu pozemku a pevně stanovený osminásobek, proč toto nemohou mít umožněno i obce a města, aby se mohly spolupodílet na přípravě jednotlivých staveb, když to běžně dělají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím dalšího přihlášeného. Vidím zde faktickou poznámku pana poslance Andrleho a poté s řádnou přihláškou pan poslanec Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý podvečer. Jsem z Vysokého Mýta a tam vlastně se jedná o R35. Několik desítek let se řeší tato situace: Každý den si můžete poslechnout na Radiožurnálu, že v oblasti Vysokého Mýta směrem na Litomyšl nebo na Hradec je dopravní nehoda. Každý den je tam nějaká nehoda. Ročně je tam v průměru 22 smrtelných nehod. Je to nejtěžší úsek mezi Holicemi a Litomyšlí, nejtěžší úsek vůbec na dopravu.

A k věci. Vítal jsem ten šestnáctinásobek. Ředitelství silnic a dálnic i v Pardubickém kraji tvrdilo, že na výkupy šestnáctinásobku je dostatek finančních prostředků. Pořád jsme žili v přesvědčení nebo v domnění, že je dostatek finančních prostředků. Teď z ničeho nic se jedná o osminásobek. A já se naopak domnívám, že to neurychlí výstavbu, že to zpomalí, protože lidi to za ten osminásobek neprodají. Takže se budeme soudit donekonečna. A neurychlí to výstavbu R35. To je můj názor.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom krátká reakce na poslední dvě vystoupení. Opak je pravdou. Řekneme si to za rok, ať se tady nepřeme. Jasná pravidla, dobrá cena - urychlí. Ten šestnáctinásobek se skoro nepoužíval, protože bylo velmi složité odůvodnit, proč tomu vyhovět. Osminásobek skutečně nejsou malé peníze, já bych řekl, že to je spravedlivá cena. Není to tak, že to chce stát zadarmo, a současně ti normální rozumní vlastníci, kteří podporují například vznik dvojité R35, to určitě za tuhle tu cenu prodají.

K tomu, co říkal pan poslanec Šidlo - nic tomu nebrání. Jsem jeden z předkladatelů. Já sám jsem to nepovažoval za potřebné. Myslím si, že byl chybný postup bývalého ministra dopravy, který říkal: má vykupovat jenom stát, ne města a obce. Myslím si, že je mnohem lepší zapojit města a obce, protože ty mají jednu hroznou výhodu i proti tomuto zákonu. V odůvodněných nebo v konfliktních situacích mohou samosprávným rozhodnutím zvýšit cenu nebo vykoupit část pozemku jinou než potřebnou pro ŘSD či SŽDC, protože třeba některý majitel nechce prodat jenom pás toho pozemku, ale chce prodat celé to pole. A na to právě máme samosprávu. Mnohé radnice i mnohé kraje to dělají. Nepotřebují k tomu... Naopak když potřebují osminásobek a některá neuvážená opozice by je například napadala, že ta cena není adekvátní, tak se mohou opřít o tuto dikci zákona a říct: vždyť stát taky za osminásobek vykupuje, tak neříkejte, že to nebylo hospodárné využití ze strany města.

Ale mohli bychom tady říkat desítky případů, kdy skutečně pomohl zásah samosprávy, například že vykoupil dům za vyšší hodnotu, než mohl stát nabídnout, koupil vnitřek kruhového objezdu, související pásy, a tím se pomohlo. Takže úloha samosprávy je v tom velmi důležitá. Podle mě k tomu to nepotřebují. Naopak jasná cenová pravidla mohou zjednodušit projednávání v zastupitelstvech a případně zdůvodňování vyšší ceny, než je cena podle znaleckého posudku či cena v místě obvyklá.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele či zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Nyní tedy rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení. Dříve, než tak učiním, vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Nyní tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 628 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 31, do kterého je přihlášeno 151 přítomných, pro 125, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Jenom upozorňuji na to, že v podrobné rozpravě nelze podat pozměňující nebo jiné návrhy a lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb. Žádnou přihlášku neeviduji, tudíž končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova - pana navrhovatele. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Pardon. Pana zpravodaje, pana navrhovatele.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nedá mi to, jednu větu řeknu. Ještě jednou chci moc poděkovat za podporu napříč Poslaneckou sněmovnou. Trochu to zlehčím. Původně jsem chtěl říct, že bude stoprocentní, tak byla téměř stoprocentní, možná devadesáti pěti. Opravdu si toho, kolegové, moc vážím a děkuji za to.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Martina Kolovratníka, Jana Birkeho, Zbyňka Stanjury, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 628."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 32, do kterého je přihlášeno 153 přítomných, pro 131, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a jeho projednávání tímto končím.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

66.
Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
/sněmovní tisk 637/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP