(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: S přednostním právem se hlásí pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, pane předsedající, přeji hezký dobrý den. Tyhle naše přestřelky určitě velmi zajímají veřejnost, která s napětím sleduje, jak to dopadne, jestli pravdu měl pan kolega Váňa, nebo paní kolegyně Černochová, nebo kdo vlastně a jestli vůbec nějaká pravda se dá najít. Prosím pěkně, pojďme k věci.

Jenom co se týká přednostního práva, vždycky to tak bylo a rád bych, aby to nikdy nebylo jinak - s přednostním právem ten, kdo je jím nadán, může vystoupit kdykoli a k čemukoli. Druhá stránka věci je, s jakou mírou, s jakou tolerancí, s jakým smyslem pro určitou bych řekl přiměřenost nebo uměřenost ten držitel přednostního práva jde vystupovat. Ale ve skutečnosti je to tak, jak říkám, nebo si alespoň myslím, že to je tak, jak říkám.

Znovu vyzývám, pojďme zpátky k věci, resp. pojďme vůbec už k věci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dovolte, pane předsedo Kováčiku, abych vám prostřednictvím pana předsedajícího za klub TOP 09 poděkoval za vaše slova a abych vám poděkoval i za míru, přiměřenost a toleranci, kterou jste podle mého názoru zvolil zcela optimálně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Budeme pokračovat tak, jak mám pořadí přihlášek, které byly doručeny. Přihláška k návrhu na změnu schváleného pořadu - hlásí se pan poslanec Radim Holeček. Pro pořádek říkám, že návrh na změnu pořadu pro ty, kteří nemají přednostní právo, je pět minut na vystoupení. Po něm se připraví pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Dobrý den. Jsem poctěn, že jsem první.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrhem o zařazení tohoto bodu jistě potěším zde přítomnou paní poslankyni Maxovou, duchovní matku novely, kterou předložila skupina poslanců včetně mne. Jedná se o návrh, který byl poslancům rozeslán dne 12. 9. 2014 a je to totožný návrh, který předložila předchozí Sněmovna, ale kvůli jejímu rozpuštění nebyl vůbec projednáván.

Radka Maxová věřila v silnou podporu novely zákona o registrovaném partnerství, a to až tak, že predikovala platnost této normy už od roku 2016. Pěkně k tomu uvedla následující: Pokud registrované páry chtějí vychovávat děti, tak by měly mít možnost legálně a beze strachu se postarat o dítě svého partnera či o své vlastní. Děti by měly vyrůstat v rodině, ať už heterosexuální, či homosexuální. Odnášejí si rodinné návyky, jde také o jistotu dítěte.

Zatím však sledujeme u tohoto návrhu podobný proces jako u toho samého návrhu v minulém období. Ne že bychom se jako Sněmovna rozpouštěli, tedy zatím jsem nic podobného neslyšel, ale přijde mi, že není vůle toto kontroverzní téma vůbec otevírat. U mé politické strany se tomu nedivím. Tam se bude, jak jsem si ověřil, podpora hledat jen velmi těžko, ale v současné koalici jsem však předpokládal větší nadšení pro věc. Rok se s rokem sešel a zajímavá a tolik potřebná novela se neposunula ani do prvního čtení.

Jak jistě víte, podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, je možné vstoupit do registrovaného partnerství. V rámci vztahu k dětem registrované partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti vůči vlastnímu dítěti. Dle § 13 odst. 3 má partner rodiče povinnost podílet se na výchově dítěte, pokud spolu žijí ve společné domácnosti. Tudíž novela řeší i nastalou situaci, kdy registrovaní partneři spolu žijí a společně vychovávají dítě jednoho z partnerů.

Současná právní úprava v občanském zákoníku rozlišuje dva druhy osvojení, a to společné a individuální. Společné osvojení je osvojení pouze manželů a individuální je osvojení jednou osobou. Zvláštní je, že osoba, která vstoupila do registrovaného partnerství, si dítě osvojit nesmí a osoba, která žije se svým partnerem stejného pohlaví v neformálním svazku, tak ta možnost osvojení má. Po novele by měla vzniknout situace, jako je v současné době u osvojení, kdy si osvojí manžel dítě své manželky, které ona má z předchozího vztahu.

Kolegyně a kolegové, uvědomme si, že se nejedná o osvojení cizího dítěte z náhradní ústavní péče, které nemá rodinu a je právně volné, ale o osvojení dítěte, které žije ve stejnopohlavní rodině. V České republice každoročně přibývá dalších a dalších stejnopohlavních rodin, kde se děti rodí plánovaně těmto párům. Dítě má tedy právně jen jednoho rodiče, a protože ten druhý není znám, tak jej od počátku vychovávají a starají se o ně dva milující rodiče. V roce 2011 při sčítání lidu žilo ve stejnopohlavních rodinách již přes 900 dětí. Velkým problémem současné právní úpravy je to, že nebiologický rodič, tedy partner či partnerka, nemá žádná práva k dítěti a není brán jako zákonný zástupce dítěte, což samozřejmě má svá úskalí, např. při rozpadu partnerství nebo úmrtí jednoho z rodičů. - Docela to tu hlučí. - To znamená, že se pokoušíme dítěti prospět, aby mělo od narození dva rodiče, a to nejen de facto, ale i de iure.

Toto osvojení umožňuje i celá řada dalších evropských států. Zmiňme například Německo, Francii, Velkou Británii či Španělsko. Pro dítě hraje roli i ta věc, že osvojený nebiologický rodič bude mít vyživovací povinnost a stane se zákonným zástupcem dítěte. Dále je důležité, že o adopci bude rozhodovat soud a také dítě starší 12 let, které bude muset dát k takovému kroku souhlas.

Já jsem se k podpoře této novely rozhodl poté, co jsem se na univerzitě seznámil s osudy svých lesbických studentek. (Smích z pravé strany sálu.) Nejmarkantnější je příběh dvou mladých žen, které plánují založení rodiny, a jedna z nich pracuje jako policistka. Dnes a denně tady zdůrazňujeme, jak je dnešní svět nebezpečný. I vzhledem k posledním teroristickým útokům v Evropě se nemůžeme divit, že tato lesbická žena policistka, která nemá právní jistotu, že dítě v případě její smrti bude moci vychovávat partnerka, má obtížnou pozici při rozhodování o své budoucnosti. Takové a jim podobné -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážený pane poslanče, já jsem návrh na změnu programu od vás zaregistroval a vašich pět minut pro obhájení tohoto návrhu uplynulo.

 

Poslanec Radim Holeček: Takové jim podobné případy by tato novela řešila. Já z tohoto místa žádám o podporu této úpravy a žádám o zařazení tohoto bodu na dnešek jako první bod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče!

 

Poslanec Radim Holeček: Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další je přihlášen pan poslanec Karel Fiedler a připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Máte pět minut, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ostatní kolegy a kolegyně žádám o ztišení, aby bylo rozumět, co se přednáší. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Karel Fiedler: Rád bych na pořad jednání zařadil nový bod s názvem Informace ministra průmyslu a obchodu k vyplácení podpory na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Bod navrhuji zařadit na 8. 12. jako první bod jednání, a to vzhledem k jeho velké důležitosti a velkému objemu finančních prostředků, kterých se dotýká.

Kladné notifikační rozhodnutí mají v tuto chvíli jenom výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů instalované v letech 2013 a 2015. Žádné jiné výrobny dosud kladné notifikační rozhodnutí nemají. Vyjádřeno v penězích, podpora pro notifikované zdroje činí asi 3,5 mld. Kč a zatím není vypsána podpora pro nenotifikované zdroje v odhadované sumě 42 mld. Kč. Jedná se o roční sumy, přičemž vyplácet se bude ještě deset až dvanáct let.

Účinné znění zákona o podporovaných zdrojích energie říká, že se výše a rozsah podpory nestanoví, pokud by podpora byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě. Tedy zdroje bez notifikace by neměly získat podporu. K tomu existuje ještě evropský závazek České republiky, konkrétně článek 108 odst. 3 věta 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zní: Dotyčný členský stát neprovede zamýšlená opatření, dokud Komise v tomto řízení nepřijme konečné rozhodnutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP