(12.10 hodin)
(pokračuje Laudát)

Výsledkem je, že loni bylo uvedeno do provozu 7,3 km rychlostní silnice, pokračování R10, resp. silnice mezi Libercem a Žitavou, a v letošním roce zatím, co vím, tak byly otevřeny asi 4 km karlovarské R6, kterou kdysi často v nechvalně známých konotacích zastavil ministr dopravy Vít Bárta. Nevím, zda to bude konečné číslo, nicméně i tak se to zařadí do další plejády nejhorších výsledků za celé období.

Tady prvním čtením a poměrně bez problému prošel návrh zákona, byl přikázán do hospodářského výboru, velmi děkuji za spolupráci, o SFDI, za spolupráci Ministerstvu dopravy, že nám udělalo odbornou podporu společně s panem kolegou Seďou, a že dokonce hospodářský výbor doporučil náš pozměňovací návrh, který umožňuje rozšíření budování, vlastně financování dopravní infrastruktury i na letiště, nám jde speciálně o regionální letiště. Ten pozměňovací návrh doporučuji k prostudování, protože v dnešní době, kdy voláme po zvýšení bezpečnosti, tak právě bude umožněno a vláda bude mít legitimní zákonný nástroj, jak rychle vlastně pomoci zejména regionálním letištím na pořízení a instalování technologií na zvýšení bezpečnosti, protože pokud je velmi dobře hlídáno letiště Václava Havla Praha, tak si myslím, že na regionálních letištích jsou na ně nakládány čím dál větší a větší bezpečnostní požadavky, ale sami víte, že klientela, počet přistání a vzletů nebo počet odbavení na těchto letištích je velmi kolísající. Uvedl bych příklad letiště Pardubice. Proto každá koruna, kterou stát pomůže, tak bude dobrá.

To znamená, proto volám po tom, abychom místo zbytečných věcí, buzerujících věcí, jakým bezesporu elektronická evidence tržeb je, abychom, protože tam předpokládám velký konsenzus napříč politickým spektrem, projednali přednostně tento zákon. Vím, že byl odsouván, a vzhledem k tomu vývoji ve Sněmovně tak bych prosil, aby byl pevně zařazen na úterý 8. prosince po pevně zařazených bodech, a budeme hledat nějakou shodu, aby určitě to úterý bylo druhé čtení dokončeno, tak aby mohlo ještě co nejrychleji proběhnout třetí čtení, tak aby - přivítal bych, kdyby tento zákon platil od Nového roku.

Samozřejmě, že v tuto chvíli resort dopravy nepočítá s finančními prostředky na technologické vybavení, ale vzhledem ke katastrofálně špatné predikci toho, jaké stavby se budou moci rozjet, financovat, tak předpokládám, že tam zase řada miliard zbude a je šance potom v rámci rozhodnutí výkonného výboru SFDI, resp. pokud překročí 15 % objemu tak hospodářského výboru, a tam doufám, že bude shoda zase napříč politickým spektrem a vlastně letištím pomůžeme, tak aby naše země byla zase o kousek bezpečnější v současné nejisté, terorismem prosycené době. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Peckovou. Připraví se pan poslanec Bezecný. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, opravdu není úplně standardní, že opoziční poslanec žádá o zařazení vládního bodu. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 588.

Jedná se tedy o otevření trestního zákoníku, který potřebuji využít k podání pozměňovacího návrhu. Mnohokrát jsem z tohoto místa mluvila o takzvané Lanzarotské konvenci, tedy mezinárodní úmluvě proti sexuálnímu zneužívání dětí. Její ratifikací v letošním roce pro mne ale práce neskončila. Je potřeba ji nyní naplňovat a já jsem slíbila, že na to nadále budu dohlížet.

Proč to tak spěchá? Už druhý den po mezinárodní konferenci, kterou jsem před 14 dny v Poslanecké sněmovně pořádala, byl Krajským soudem ve Zlíně odsouzen 41letý muž za dlouhodobé zneužívání, znásilňování a výrobu pornografických fotografií nezletilé dívenky. Takže téma bohužel je to každodenní. Přesto díky změně trestního zákona v roce 2010 z takzvané ohlašovací povinnosti vypadlo pohlavní zneužití. Zůstalo jen zneužití dítěte k výrobě pornografie. Prakticky to znamená, že občan nemá povinnost nahlásit hodnověrné podezření na pohlavní zneužití dítěte. Nahlásit to musí jen v případě, že dítě bylo zneužito k výrobě pornografie, což bývá v menšině případů a jedná se o přečin. Jen na vysvětlenou, dětská pornografie se vyrábí i tak, že dítěti se dávají pokyny, jaké má zaujímat erotické pózy, aniž by dítě bylo fyzicky přímo zneužito.

Jedná se mi tedy o § 367 trestního zákoníku a § 368, kam je třeba pozměňovacím návrhem taxativně zase vrátit pohlavní zneužití, což je zločin, a k fyzickému kontaktu pachatele a dítěte musí dojít vždy. Ostatně hovoří o tom článek 18 Lanzarotské konvence, pohlavní zneužití. Cituji: Sexuálním zneužitím podle tohoto článku se rozumí účast na sexuálních aktivitách s dítětem, pokud dítě ještě nedosáhlo věku stanoveného zákonem pro sexuální praktiky nebo pokud bylo použito nátlaku, násilí nebo pohrůžek, pokud došlo k zneužití z pozice požívané důvěry, nadřízenosti nebo vlivu a nebo pokud bylo zneužito dítě v obzvlášť zranitelné situaci. Týrání svěřené osoby v § 368 automaticky nezahrnuje pohlavní zneužití, protože se nemusí jednat o svěřenou osobu, může jít o cizí dítě, nebo nelze prokázat, že zneužitému dítěti vznikla újma, jako je tomu například při zneužití kojence.

S čím se sexuolog může v ambulantní praxi setkat? Například přijde pacient, že zneužil své dvě neteře, a léčit se nechce. Ale rodina, která na to přišla, ho k sexuologovi poslala. Lékař podle platné legislativy toto jeho jednání sám policii nahlásit nesmí, protože nemůže hodnověrně určit, zda bude ve zneužívání pokračovat dál, i když se jedná o pedofila a léčit se nechce. V jiném případě se sexuologovi svěří matka, že její partner zneužívá její nezletilou dceru, ale slíbil, že už to dělat nebude. K sexuologovi jít odmítá, matka trestní oznámení podat nechce a ani v tomto případě podle platné legislativy nemůže lékař nic dělat, protože sám pachatele nikdy neviděl a nemůže určit míru rizika recidivy. Je tedy nanejvýš důležité, aby lékař měl možnost legálně tyto činy oznámit, ochránit tak děti před sexuálním násilím a pachatele před jimi samými.

Dovoluji si tedy požádat o pevné zařazení tohoto bodu dnes jako prvního, ale protože to už pravděpodobně nebude možné, tak alternativně na 10. 12. dopoledne po již pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP