(13.20 hodin)
(pokračuje Pavera)

To ostatně vyplývá i z analýzy vhodnosti použití institutu významné tržní síly ze dne 10. srpna 2013, kterou pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracovala společnost CRS Economics s.r.o.

Na maloobchodním trhu se veškeré transakce realizují na bázi dvoustranných jednání mezi dodavatelem a obchodníkem, kde jsou dojednány individuální podmínky obchodu včetně cen, slev, platebních podmínek, bonusů a podobně. Žádný obchodník na českém trhu není v postavení, které by umožňovalo jednostranně ovlivnit tržní podmínky. Zákon o významné tržní síle se pokouší o ochranu dodavatelů proti vyjednávací síle obchodních řetězců. Již neřeší případnou dominanci na straně dodavatele. Proto rozhodně není nástrojem na ochranu hospodářské soutěže proti jejímu podstatnému narušení. Někteří dodavatelé na našem trhu zaujímají poměrně významné postavení blízké dominanci. Jedná se například o některé druhy nealko nápojů, piva atd. Směrem ke spotřebitelům je naopak žádoucí, aby vyjednávací síla obchodníka mohla v těchto případech působit jako tlumící možné negativní dopady dominantního postavení.

Primárním hlediskem při ochraně hospodářské soutěže je ochrana spotřebitele. Tady jsem chtěl pochválit pana ministra zemědělství, ale bohužel tady není, že Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělská a potravinářská inspekce se snaží kontrolovat co nejvíce potraviny, aby byly v co nejlepší kvalitě.

Co se týká dalších věcí, tak jenom bych sdělil, že navrhované změny zákona nemají žádný dopad na státní rozpočet, rozpočet krajů, ani obcí a návrh zákona je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Protože jsem vyčerpal svůj čas a paní předsedající si zapsala? (Ano.) Dobře, děkuji tedy za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a prosím dalšího v pořadí, a tím je pan poslanec Korte. Připraví se pan poslanec Koubek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já chci navrhnouti pevné zařazení bodu, který máme v této schůzi zařazen, je to bod číslo 173, totiž návrh, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Je to zákon poslanecký. Podepsali ho, navrhli ho poslankyně a poslanci: Helena Langšádlová, Zdeněk Soukup, Roman Procházka, Josef Novotný, Jitka Chalánková, František Vácha, Václav Horáček, Herbert Pavera, Rom Kostřica, Jiří Koubek a já. Je to prosím sněmovní tisk číslo 157. Ano, dámy a pánové, slyšíte dobře: 157, zatímco dodnes projednáváme, nebo spíše máme na pořadu k projednávání tisky s číslem 600 a výše! Byl totiž podán již 1. dubna 2014 a od té doby dlí a tlí v útrobách Poslanecké sněmovny.

Tento zákon jsme podali z podnětu Svazu měst obcí, který je celkem oprávněně rozhořčen, že rok a půl jsme se s ním zde v Poslanecké sněmovně nedokázali vypořádat, a já nevím, proč toto rozhořčení bychom na svých bedrech měli nést my navrhovatelé.

Pokusím se odůvodnit podstatu tohoto návrhu a důvod, proč navrhnu ono pevné zařazení. Tato novela reaguje na četné stížnosti občanů zejména příhraničních měst, ale i komunálních zastupitelů velkých měst, jako je třeba nezpochybnitelně hlavní město Praha, Hradec Králové, Karlovy Vary, Přerov, Jihlava, a to stížnosti na legislativní vakuum, tj. na dosud právně neupravenou problematiku šíření reklamy v provozovnách na veřejně přístupných místech pouze v cizím jazyce, který velmi často bývá zachycen v písmu, které připomíná obrácený nábytek. Jedná se většinou o různé plakáty, letáky, jídelní lístky a podobně. Ten návrh v žádném případě nemá za cíl tento způsob šíření reklamy vůbec zakázat, ale pouze stanovuje pro šíření cizojazyčné reklamy zákonné podmínky, tzn. povinnost uvést paralelně text v úředním, tedy v jednacím jazyce České republiky, a odstranit tak diskriminaci občanů České republiky, kteří jsou vystaveni tomu, že shodou okolností čirou náhodou zrovna v obráceném nábytku číst neumějí. Dnešní legislativní stav totiž nedovoluje řešit tuto negativní situaci vydáním obecně závazné vyhlášky, to znamená, že neumožňuje využít legislativní nástroje na lokální úrovni. Z tohoto důvodu podáváme tento návrh zákona o regulaci reklamy, který nově řeší zmocnění k vydání obecně závazného předpisu obce, jímž by obec mohla problematiku šíření cizojazyčné reklamy na svém na území v provozovnách a na veřejně přístupných místech regulovat individuálně sama, a to na základě znalosti místních podmínek.

Dámy a pánové, já proto navrhuji tento bod, čili 173, sněmovní tisk číslo 157, zařadit v bloku třetích čtení jako pevně zařazený bod na středu 9. 12. 2015. Prosím, zdůrazňuji 2015, aby bylo jasno, že to nebude 2016 třeba, když už to tady rok a půl tlí, a to po pevně zařazených bodech tohoto bloku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, jestli vás mohu upozornit na to, že vy jste chtěl předřadit bod 173, což je třetí čtení tohoto zákona, ale ještě neproběhlo druhé čtení toho zákona. (Pobavení v sále. Posl. Korte: Vskutku?) Vskutku! A jinak je to bod 28, to druhé čtení.

 

Poslanec Daniel Korte: Já vám velice děkuji. V tom případě navrhuji zařadit druhé čtení na úterý osmého po pevně zařazených bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, takže 8. 12. po pevně zařazených bodech. A je to Bod 28.

 

Poslanec Daniel Korte: Ano, je to bod 28. Děkuji pěkně, že jste mě upozornila na můj omyl.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Koubka a připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, i přes pokročilou hodinu, a pravděpodobně nejsem první, kdo dneska vás požádá o pevné zařazení konkrétního bodu, mi dovolte, abych vás požádal o pevné zařazení dvou tisků, a to sněmovního tisku 124, který máme v programu zařazen jako bod číslo 28, a s ním velmi spojeným tiskem 164, který máme v návrhu programu jako bod číslo 37, na pevný den, a to středu 9. 12. Původně jsem plánoval desátého, nebo 10.30, ale pak jsem si uvědomil, a to se vám, paní předsedající, omlouvám, máte to na papíře, že bych to zařadil až na 18.15 z toho důvodu, že máme projednávat ten den státní rozpočet, a jsem si vědom pochopitelně priorit, které Česká republika musí mít.

Dovolte mi, abych toto zařazení odůvodnil a připomněl, o co se v těchto tiscích jedná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP