(10.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Ten technický návrh, který byl přednesen a o kterém jsme tady hodně diskutovali, strávili jsme hodně času, hodně jsme se nasmáli, tak to byl návrh paní poslankyně Olgy Havlové, která předložila pozměňovací návrh, který nazvala legislativně technickým návrhem, a tímto legislativně technickým návrhem ale neopravovala vládní návrh, neopravovala pozměňovací návrh přijatý některým z výborů Poslanecké sněmovny. Ona tímto legislativně technickým návrhem opravovala svůj vlastní pozměňovací návrh, který zde předložila v Poslanecké sněmovně. Těžko lze tedy vyčítat vládní koalici, že bránila opravě vládního návrhu zákona v situaci, kdy paní poslankyně Havlová nic takového nenavrhovala. Čili i kdybychom jí v tom chtěli bránit, tak jsme nedostali žádnou příležitost, protože paní poslankyně Havlová žádný legislativně technický návrh, který by se týkal původního textu zákona, nepředložila.

Mě velmi mrzí, že musím do rozpravy vstoupit, ale připadalo mi zvláštní, že už několik poslanců tady kritizuje věc, která se nestala, a já odmítám, abychom tady ještě další hodinu diskutovali o virtuální realitě, a cítil jsem potřebu, abych tu věc uvedl na pravou míru. Prostě je to tak. Ten návrh, já jsem si to ještě znovu ověřoval v textu dokumentu, návrh paní poslankyně Olgy Havlové mířil k pozměňovacímu návrhu C2 v obou případech, C2, a tento pozměňovací návrh C2 předložila paní poslankyně Havlová řádně v rámci druhého čtení tady při projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně. Takže bych poprosil ty kolegy, kteří zde kritizovali vládu, že něčemu takovému zde brání, že nechce kvalitní text zákona, tak znovu zdůrazňuji, tato oprava se netýkala vládního návrhu zákona, týkala se pozměňovacího návrhu.

Za druhé chci poznamenat, že v situaci, kdy bylo zřejmé, že pro tento pozměňovací návrh nebudeme hlasovat, bylo negativní stanovisko předkladatele a bylo i negativní stanovisko vládní koalice, která má většinu v této Poslanecké sněmovně, tak nedávalo žádný smysl, abychom hlasovali pro legislativně technický návrh paní poslankyně Havlové, protože jsme neměli v úmyslu hlasovat ani pro ten její původní návrh. Bylo zde jasně negativní stanovisko a bylo zde také negativní stanovisko garančního výboru.

A poslední poznámka. Jsem přesvědčen o tom, že zpravodaj, který zde vystupoval, se přesně držel procedury, která byla dána v usnesení garančního výboru. Já jsem zde zaznamenal dotazy na proceduru, podle čeho budeme hlasovat, jak budeme hlasovat, jestli by zde nemohla být procedura přečtena opakovaně, nicméně upozorňuji na to, že součástí příslušného usnesení garančního výboru je i postup této procedury. To v minulosti nebývalo zvykem, je to důsledkem změny jednacího řádu. Nicméně cítím potřebu upozornit všechny poslance a poslankyně, že tato procedura byla schválena garančním výborem, a s výjimkou diskuse o charakteru pozměňovacího návrhu pana poslance Pavery, a tam se vedla debata o tom, jestli to je, nebo není legislativně technický návrh, tak s výjimkou výsledku této diskuse a jejího zobrazení do postupu při hlasování postupoval zpravodaj na základě procedury, která byla schválena garančním výborem. Čili tady si myslím, že také nelze mít nějaké pochybnosti o tom, jak se zde hlasovalo a jak jsme se vypořádali s jednotlivými pozměňovacími návrhy.

Čili omlouvám se za své vystoupení, nemívám ve zvyku vystupovat v rámci hlasování, které se odehrává v Poslanecké sněmovně, ale byl bych rád, kdybychom se drželi věcí, které se zde reálně staly, a nevytvářeli virtuální realitu. (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Vaše argumentace, pane premiére, nemění nic na tom, že Sněmovna odmítla věcně legislativně správnou opravu. Nicméně můj výrok, že vědomě schválíte zmetek, byl nepravdivý, protože jsem se domníval, že pozměňovací návrh C2 byl schválen. On schválen nebyl, z tohoto hlediska je vaše argumentace správná a já se omlouvám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a tímto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona, protože o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, podle sněmovního tisku 444, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

A nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 126, do které je přihlášeno 182 přítomných, pro 131, proti 41. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím jeho čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji vám pěkné dopoledne. Než budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu, přečtu omluvy, které dorazily. Dnes od 9 do 13 se omlouvá pan poslanec Vilímec, od 14 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Matěj Fichtner a mezi 9 a 10.15 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Kristýna Zelienková.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu podle schváleného programu a tím je

150.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 471/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy Dan Ťok a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Martin Kolovratník. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 471/3, který byl doručen dne 13. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 471/4.

Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, předkládaný návrh novely byl již projednáván Poslaneckou sněmovnou v 1. a 2. čtení, a proto mám za to, že jej není nutné znovu podrobně představovat. Při jeho přípravě bylo vymezeno několik oblastí týkajících se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, které vyžadují změnu nebo doplnění zákona o silničním provozu, popřípadě zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Jedná se zejména o otázky provozu samohybných osobních vozítek typu Segway, zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu vozidla, kaucí, viditelnosti chodců na pozemních komunikacích a další dílčí úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a jeho kontrole a řízení.

Vedle cílů v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly zohledněny i cíle směřující k podpoře cyklistické dopravy, odstranění nadbytečné administrativní zátěže profesionálních řidičů a dopravců a částečně i zabezpečení slučitelnosti s právem EU. Předkládaný návrh zákona tedy dále obsahuje změny a návrhy nové úpravy v dopravně psychologickém vyšetření, profesní způsobilosti řidiče, zejména úprava pravidelného školení, opravu transpozice směrnice EU o řidičských průkazech a úpravu některých aspektů cyklistické dopravy.

Po projednání návrhu ve 2. čtení byl návrh opětovně předmětem schůze hospodářského výboru jako výboru garančního, který posoudil uplatněné pozměňovací návrhy a doporučil způsob hlasování o pozměňovacích návrzích ve 3. čtení. S doporučením pořadí hlasování souhlasím s výjimkou pozměňovacích návrhů pod písmenem A, o kterých doporučuji hlasovat jednotlivě.

Pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, dovolte mi, abych se zvlášť vyjádřil k pozměňovacím návrhům týkajícím se možnosti podávat žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a možnosti využití digitální fotografie pořízené pro účely vydání občanských průkazů nebo cestovních pasů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP