(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane místopředsedo, beru to jako návrh na proceduru, to znamená, aby v rámci usnesení se společně hlasovaly body 1, 2 a bod 3 potom samostatně. Dobře. Předám vám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Pan kolega František Laudát, který sledoval rozpravu, protože byl první vystupující v rozpravě a je tedy zpravodajem pro tento bod, může pomoci s hlasováním. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Zaznělo tady pouze jediné usnesení, které navrhl Robin Böhnisch. A teď jde o to se domluvit na proceduře. Zazněl tady požadavek, že bude hlasováno o prvních dvou bodech dohromady a třetí bod zvlášť. Já s tím nemám problém, jestli má někdo výhrady, můžeme hlasovat o proceduře. Pokud tomu tak není, tak bychom hlasovali.

Ještě pro jistotu přečtu usnesení, jestli na tom trváte, aby zazněl i ten třetí bod. Takže nejdříve bychom hlasovali o prvních dvou bodech s tím, že:

I. Poslanecká sněmovna lituje vydání výkladového sdělení Evropské komise o označování původu zboží z území okupovaných Izraelem od června 1968 - teď následuje ten anglický název -, které je zjevně motivováno politickým vymezením se vůči Státu Izrael než skutečnou potřebou jednotného výkladu pravidel pro označování výrobků pocházejících z Golanských výšin či Západního břehu Jordánu.

II. Poslanecká sněmovna chápe výkladové sdělení jako pouhé vyjádření názoru Evropské komise na možný výklad dotčených ustanovení unijního práva, jehož nezávazný charakter žádným způsobem nezasahuje do jednání vnitrostátních orgánů ani takové jednání nepředurčuje.

Takže o tom bychom hlasovali nyní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O navrženém bodu 1 a 2 budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 337, které jsem zahájil, a ptám se kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 337, z přítomných 118 pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní ten třetí bod.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Třetí bod samostatně: III. Poslanecká sněmovna s ohledem na výše uvedené vyzývá vládu, aby odmítla podle výkladového sdělení postupovat.

Stanovisko je samozřejmě kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 338 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 338, z přítomných 121 poslance pro 95, proti 17. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen. (Potlesk z lavic napravo.)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji vám za hlasování i korektní diskusi. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S přednostním právem pan ministr kultury a procedurálně... Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám jako zástupce vlády poděkoval za toto hlasování, které nás posouvá skutečně mezi demokratické země, které plně respektují lidská práva a odmítají jakoukoli diskriminaci. Ještě jednou vám děkuji a budu i osobně tlumočit na vládě toto rozhodnutí, které bude i oficiální cestou zasláno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Hlásil se pan kolega Koníček s procedurální připomínkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, protože o jednotlivých bodech bylo hlasováno zvlášť, tak podle mě je potřeba hlasovat o usnesení jako celku, pokud je to jedno usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pane předseda klubu ODS. Nejjednodušší vidím to nechat odhlasovat. Ale proto jsme dal přednostní právo panu ministrovi, abychom si vyjasnili pozice.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že debatu už máme za sebou. Bylo to naposledy, co jsme hlasovali k migraci. Nakonec jsme se rozhodli, že se nemusí hlasovat o celku. Tehdy bylo nevím, 15 návrhů usnesení, prošlo asi sedm. A domluvili jsme se po nějaké delší procedurální debatě, že tím pádem je to vyřízeno. Tak já navrhuji, abychom už dále nehlasovali a brali to, že o všech návrzích bylo hlasováno, byly přijaty všechny návrhy, tak je úplně zbytečné hlasovat znova ještě jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vzhledem k počtu těch, kteří hlasovali pro obě části usnesení, vyhovím panu předsedovi klubu ODS a nebudeme dál hlasovat. A končím bod č. 223.

Načtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Do 14 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Klaška a od 12 do 15 hodin pan poslanec Milan Šarapatka.

 

Podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny po tomto bodě 223 se máme věnovat neprojednaným bodům z bloku zpráv a dalších návrhů. V tomto ohledu máme bod

191.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2014
/sněmovní tisk 441/

Zpravodaj volebního výboru pan poslanec Miroslav Grebeníček, prosím ho, aby se posadil u stolku zpravodajů. Bod byl přerušen po úvodním slově pana zpravodaje a já mohu zahájit všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Jiřího Valenty. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, není to tak dávno, co jsem z tohoto místa kritizoval Výroční zprávu o hospodaření České televize za rok 2013. A jestli jsem v té době byl s efektivitou a způsobem hospodaření České televize nespokojen, tak totéž, ale ještě v daleko větší míře platí i pro tuto výroční zprávu. Dovolte mi tedy alespoň pár připomínek, abych jimi mohl svoji znepokojenost před vámi řádně odůvodnit. Nebudu hodnotit ani jednotlivé pořady ani extendovat individuální kritické názory nespokojených diváků či rozličných zájmových skupin, což bych přirozeně také mohl, ale zaměřím se především na tvrdá data, která lze z předkládané zprávy vyčíst.

Na počátku bych si ale hned rád zapolemizoval s hodnotiteli plnění závazku veřejné služby, o kterých se hovoří v úvodním slově zprávy, a hovoří tam o nich generální ředitel České televize pan Petr Dvořák. Tedy s pány, mezinárodními auditory z EBU. Ti ve svém posudku s neskrývanou lítostí konstatovali, že "kdokoliv může podat Radě České televize nebo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání stížnost na činnost či pořady České televize, a tam jsou potom řešeny tak podrobné otázky, které by zde neměly být vůbec projednávány". Takový systém - a teď vás prosím o zvýšenou pozornost - prý otevírá dveře pro vměšování a vnější tlak.

Lidé z EBU a také pan ředitel Dvořák si asi nezávislý a svobodný prostor předurčený k činnosti veřejnoprávního média představují nejspíše jako volné pole své vlastní působnosti, tedy bezbřehé panství jakési autonomní mocensko-mediální entity. Do tohoto prostoru by potom naše veřejnost neměla mít možnost, a to ani prostřednictvím svých volených zástupců či orgánů, stávajícím způsobem podávání adresných stížností či podnětů zasahovat. Považme v této souvislosti, že by koncesionáři na jedné straně umožňovali České televizi inkaso televizních poplatků, které jsou hlavním zdrojem příjmů České televize, a to ve výši 5,67 mld. korun, ale současně by na straně druhé měli omezenou, snad až nepřijatelně zredukovanou možnost promítat a zohledňovat do činnosti veřejnoprávního média a obsahu jeho vysílání své oprávněné zájmy a požadavky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP