(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Zavolám kolegy z předsálí. (Náhlý hluk v sále. Výkřiky zprava.) O procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy. Všechny vás odhlásím. Ano. Všechny vás přihlásím. (Předseda Stanjura: Mám protinávrh.) K procedurálnímu návrhu může být protinávrh. V tom případě, pane předsedo, pojďte dát protinávrh.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Můj protinávrh je poměrně jednoduchý. Já vznáším námitku. Toto nebyl procedurální návrh. To nebyl procedurální návrh. (S důrazem.) Navíc pokud si vezmete jednací řád § 63, co může poslanec navrhnout v rozpravě, tak je to návrh na odročení, návrh na zamítnutí, návrh na odkázání jinému orgánu Sněmovny, návrh jiné předlohy, návrh pozměňovací, návrh eventuální, dodatečný, podmíněný, návrh na vypuštění části návrhu. Toto nebyl procedurální návrh. Já vás žádám, pane místopředsedo, abyste o něm nedal hlasovat. V opačném případě budeme oprávněni namítat porušení zákona.

A pak chci ještě říct, že se chystáte porušit zákon 10. února, jak zaznělo na mikrofon. Chystáte se porušit zákon po pečlivém plánu a v organizované skupině. (Smích poslanců ANO. Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jedná se o to, že v tento moment je procedurální návrh načten. A jediné, co zde je v případě, že je návrh na jiný protinávrh procedurální. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, bylo snad jasně řečeno, že toto není procedurální návrh, tudíž vy nemůžete nechat hlasovat o něčem, o procedurálním návrhu, který není procedurálním návrhem.

K tomu vašemu plánu chci říci jedno, tady jsou lidé zavíráni za to, že porušují zákon. Vy se chystáte porušit Ústavu. Co s vámi? (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pro upřesnění odcituji a dám hlasovat. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu. To znamená, já se táži, zda někdo má jiný procedurální návrh, abychom o daném bodu hlasovali v jiný termín, nebo jiný procedurální návrh. Není otevřena rozprava. (Před řečnickým pultem se hlásí předseda Stanjura.) Rozumím tomu, pane předsedo, že přicházíte s procedurálním návrhem? Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Můj procedurální návrh je v souladu se zákonem, abychom hlasovali po řádném ukončení rozpravy ve třetím čtení.

A nyní vás osobně, pane místopředsedo, nemám žádné možnosti prostřednictví, vyzývám, abyste neumožnil vy osobně jako řídící schůze hlasovat o protizákonném návrhu. (S důrazem.) Protože říct, že někdo vystoupí s protizákonným návrhem, sám ho označí za procedurální, a vy o něm klidně necháte hlasovat s vědomím toho, že se jedná o protizákonný návrh, a navíc to není procedurální návrh, tak vy osobně přebíráte odpovědnost za tento postup.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Předpokládám, že přicházíte také s procedurálním návrhem. (Před řečnickým pultem se hlásí předseda Kalousek.) Protože jestli tomu tak není, dám hlasovat o procedurálním návrhu a pak budeme pokračovat v rozpravě. (Předseda Kalousek mimo mikrofon: Přicházím s procedurálním návrhem.) Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane místopředsedo, já se ohrazuji proti vaší formulaci, když jste se ptal, jestli má někdo jiný procedurální návrh, protože to, co tady pan Faltýnek přednesl, ať už budeme ten zákon o jednacím řádu ohýbat jakkoliv, tak prostě nebyl procedurální návrh. Takže už jenom formulace jiný procedurální návrh byla mimo zákon, protože tady žádný procedurální panem Faltýnkem přednesený nebyl.

Vzhledem k tomu, že se v tom evidentně neorientujete, dávám procedurální návrh hlasovat o odvolání předsedajícího, který by věděl, co podle jednacího řádu je, či není procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážený pane předsedo, asi se v tom neshodneme. Jsem přesvědčen, že postupuji v souladu s jednacím řádem. To znamená, budeme nejprve hlasovat o vašem procedurálním návrhu a to je návrh na mé odvolání z řízení schůze, a potom budeme pokračovat tak, jak bylo načteno. Zavolám tedy kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení. Odhlásím vás. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Počet poslankyň a poslanců se ustálil. (Hluk v sále.)

 

Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro procedurální návrh pana předsedy Kalouska na mé odvolání z řízení schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 23, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 81. Tento návrh byl zamítnut.

 

Vzhledem k tomu, že žádný další procedurální návrh nezazněl, a já říkám, že podle jednacího řádu budeme hlasovat v souladu tak, jak byl načten panem předsedou Faltýnkem. (Předseda Stanjura se hlásí. Poslanec Koníček vykřikuje: Zazněl! Stanjurův!) Prosím, jestli chcete upřesnit tento pozměňující návrh, tedy procedurální návrh.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci vznést námitku proti postupu předsedajícího, protože jak řídíte tu schůzi, opravdu není možné. Takže vznáším námitku proti vašemu postupu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je to procedurální návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 24, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 82. Návrh byl zamítnut.

 

Vzhledem k tomu, že byl načten procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. (Hlásí se předseda Kalousek.) Pouze za předpokladu, že máte protinávrh proti procedurálnímu návrhu. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Mám. Na zvukový záznam a pro historii. Mám, pane předsedající, protest, protože dáváte hlasovat o procedurálním návrhu. To, co tady přednesl pan poslanec Faltýnek, není procedurální návrh na základě a v mezích zákona. Je to úplně stejné, jako kdyby přednesl návrh: Pojďme všichni na pivo! Nebudu snižovat úroveň Poslanecké sněmovny tím, že přednesu stejně relevantní poslanecký návrh. Ale pro historii, pro záznam a pro správní zkoumání - pane předsedající, podporujete nezákonné jednání. Řiďte si to dál, protože většina občas může jednat i nezákonně, ale špatně končí. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem přesvědčen, že jednám v souladu s jednacím řádem. A v tento moment vzhledem k tomu, že nezazněl protinávrh proti procedurálnímu návrhu... (Gestikulace v sále.) Je zde pouze jeden návrh, aby bylo řádné ukončení rozpravy ve třetím čtení, panem předsedou Stanjurou. Tak jsem si poznamenal váš procedurální, resp. protinávrh proti tomuto procedurálnímu návrhu. (Hlásí se předseda Laudát.) Chci se zeptat pana předsedy Laudáta, zda i on má protinávrh proti tomuto procedurálnímu návrhu. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Dávám protinávrh, abychom hlasovali o tom, že pan předsedající vědomě porušuje zákon této země. A jenom chci sdělit, jestliže budete hlasovat o návrhu pana Faltýnka, TOP 09 se na protest vypne, protože to považujeme za vrcholně nehorázné porušení Ústavy České republiky. (Potlesk členů ANO. Výkřiky z lavic ANO: Vypněte se!)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Hlasovat o tom, že porušuji jednací řád, není procedurální návrh. Ten nelze hlasovat. Já v tento moment dám hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury. (Hlásí se předseda Kalousek.) Prosím. Znovu říkám, je to procedurální návrh. Bez rozpravy. Lze pokládat pouze protinávrhy proti procedurálním návrhům. Posledně jste tak neučinil, pane předsedo. Doufám, že se polepšíte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jménem klubu TOP 09 si dovoluji požádat o tříminutovou přestávku na poradu klubu před hlasováním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP