(20.40 hodin)

 

Poslanec Roman Váňa: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v debatě k tomuto návrhu zákona vystoupili tři poslanci a poslankyně, tedy řádně přihlášení, a třináct poslanců a poslankyň s faktickými poznámkami. Ve všech vystoupeních byl návrh na zvážení omezení délky platnosti zbrojního průkazu a také zvážení možnosti Policie České republiky vstupovat do obydlí v odůvodněných případech, kdy je podezření na ztrátu způsobilosti držitele zbrojního průkazu.

Já jenom k tomu řeknu, že i v důvodové zprávě předkladatel píše, že nemá ambici zabránit podobným excesům, jako se stal v Uherském Brodě, protože si je vědom toho, že to není možné ani častějšími lékařskými prohlídkami, ani jinými opatřeními. Takové věci se prostě stávají. Je však možné snižovat míru rizika takto vzniklého případu.

Nikdo nenavrhl zamítnutí tohoto zákona. Garančním výborem byl zatím organizačním výborem navržen výbor pro bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Jak zde již bylo řečeno, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 136, do kterého je přihlášeno 129 přítomných, pro 117, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání bezpečnostnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh? Pan poslanec Schwarz, pan poslanec Benda. Bude totožné, dobrá. Poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer, paní místopředsedkyně. Můj návrh zní - ústavněprávní výbor. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Protože návrh zákona se týká i ozbrojených sil Armády České republiky, navrhuji do výboru pro obranu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě nějaký návrh? Není tomu tak. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Schwarze - přikázání ústavněprávnímu výboru.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 137, do kterého je přihlášeno 129 přítomných, pro 113, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana kolegy poslance Sedi, který navrhuje přikázat tento tisk výboru pro obranu.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 138, do kterého je přihlášeno 129 přítomných, pro 98, proti 6. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Tento tisk byl přikázán k projednání ještě výboru ústavněprávnímu a výboru pro obranu. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní přistoupíme k projednání dalšího bodu a tím je bod

68.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb.,
o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 685/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím o úvodní slovo navrhovatele ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobrý večer, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nemám takový šlágr, jako tady byl před chvilkou, kdy jsem nabyl dojmu, že každý tady má zbraň. Předpokládám, že málokdo si ukládá doma něco do horninového prostředí, zvláště pak CO2, takže to asi bude poněkud exotičtější téma. Nicméně budu velmi stručný.

Vláda předkládá Parlamentu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona byl zpracován jako reakce na řízení EU Pilot, které bylo zahájené v důsledku nejasností při transpozici směrnice 2009/31/ES.

Návrh zákona projednala vláda 21. prosince 2015. Vláda navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení, neboť tento vládní návrh zákona je předkládán pouze z důvodu členství České republiky v Evropské unii v návaznosti na řízení EU Pilot zahájené kvůli nápravě transpozice směrnice. Důvodem pro návrh na vyslovení souhlasu v prvém čtení je skutečnost, že tento vládní návrh zákona je opravdu čistě technickou novelou, která reaguje na potřebu zavedení nových definic spolu se dvěma dalšími úpravami legislativně technického charakteru, přičemž touto novelou nevznikají žádné nové povinnosti a ani nedochází ke změně účelu zákona.

Ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur je součástí technologie spočívající v zachytávání CO2 z průmyslových zařízení, jeho přepravy na úložiště a následné injektáži do vhodné podzemní geologické formace.

Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur transponuje požadavky směrnice Evropského společenství o geologickém ukládání CO2, avšak současně stanoví, že ukládání CO2 do přírodních horninových struktur není až do roku 2020 možné v České republice povolit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, jménem klubu TOP 09 a ODS dávám veto na projednávání v režimu § 90. (Hluk v sále, není skoro rozumět.) Já myslím, že teď by měl mluvit zpravodaj. Já se pak přihlásím ještě jednou do diskuse. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Jenom pro stenozáznam, aby to bylo jasné. Klub TOP 09 a ODS uplatňuje veto na projednávání zákona podle § 90.

A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hájka, který byl určen jako zpravodaj pro prvé čtení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobrý večer, paní místopředsedkyně, pane ministře - páni ministři, jsou tady dva. Já nechci opakovat to, co tady řekl pan ministr životního prostředí. Jedná se opravdu o technickou novelu. Vzhledem k času dám prostor kolegovi Zahradníkovi. Každopádně potom v podrobné rozpravě navrhnu snížení lhůty na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednoho přihlášeného a tím je pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl vystoupit mj. také, abych zdůvodnil to veto, které bylo dáno dvěma kluby, klubem ODS a TOP 09, na projednání hned v prvním čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu. Já bych také samozřejmě mohl mluvit o samotném principu a významu této činnosti, ovšem to myslím, že můžeme nechat až na pokračující první čtení nebo druhé čtení. Ale nejprve bych si dovolil ten důvod.

Když se dívám na návrh, který je zde předložený, tak on má řekněme dvě části. První část je ta, která byla, jak správně říkal pan ministr, vynucená Evropskou unií, a je tedy pouhým převzetím evropské normy. Pak jsou zde odstavce - tady konkrétně v § 5 se za odst. 2 vkládá odst. 3, který říká - já odcituji: Žadatel může požádat při podpisu a posuzování plánovaného úložného komplexu a okolí oblasti, které se provádí nejlepšími osvědčenými postupy ve třech krocích podle kritérií stanovených zákonem o biologických pracích, o výjimku z jednoho nebo více těchto kritérií." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP