(11.20 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Jsem proto přesvědčen, a bylo to i důvodem předložení změny zákona, že v případě pořízení zvláštní pomůcky pro postižené dítě není zákonný požadavek na schválení tohoto jednání rodičů soudem odůvodněn. O žádosti o přiznání tohoto příspěvku rozhoduje příslušná krajská pobočka úřadu práce, a to na základě přesně definovaných zákonných podmínek a finální rozhodnutí závisí na odborném posouzení zdravotního stavu dítěte posudkovým lékařem a posouzení majetkových poměrů rodiny úřadem práce, vše v nejlepším zájmu dítěte.

V závěru bych také rád zdůraznil, že přijetí této navrhované právní úpravy s sebou neponese zvýšené finanční náklady na státní rozpočet ani další veřejné rozpočty. Naopak předpokládám určitou úsporu finančních prostředků ze státního rozpočtu určených pro soudní systém a pro orgány sociálně-právní ochrany dětí, protože dojde k poklesu soudních návrhů v řádu stovek. Sociální dopad pro dítě a jeho rodinu lze vidět pouze jako pozitivní, protože jim zjednoduší přístup k pořízení zvláštní pomůcky pro svoje postižené dítě. Také vás žádám o podporu, protože navrhuji, aby tento návrh byl projednán podle § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, protože situace je skutečně tristní a čím lépe a rychle to dokážeme vyřešit, tím dřív můžeme těmto zdravotně postiženým pomoci. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Alena Nohavová. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Moje důvodová zpráva bude obdobná, jak to zde již zaznělo. Důvodem předložení poslaneckého návrhu je odstranění problémů způsobených kombinací změny zákonů, kdy přijetím zákona číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, byl zrušen zákon číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, spolu s prováděcí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí číslo 182/1991. Citovaná vyhláška v § 35 odst. 2 stanovila, že příspěvek na zakoupení motorového vozidla se poskytne rodiči nezaopatřeného dítěte, což znamená, že vlastníkem se stal přímo rodič nezletilého dítěte. Nově podle § 9 odst. 1 zákona 329/2011 Sb. je příjemcem příspěvku osoba, které je zvláštní pomůcka určena, bez ohledu na věk, právní způsobilost, tedy nikoliv právní zástupce, rodič. To následně se stává též vlastníkem, přičemž současně dle ustanovení § 898 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění potřebují rodiče souhlas soudu. Stává se tedy, že vlastníkem motorového vozidla jako zvláštní pomůcky pro nezletilé postižené dítě již není rodič, nýbrž dítě samotné, a proto je rodič nucen v souladu s citovanými předpisy získat souhlas soudu. Úřad práce jako orgán příslušný k rozhodování o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku ale nadále vydává rozhodnutí o přiznání příspěvku, aniž by vyžadoval příslušná soudní rozhodnutí. Tato soudní rozhodnutí však striktně vyžadují registry motorových vozidel a právě v případě jejich nepředložení odmítají motorové vozidlo zapsat. Rodiče se tak dostávají do situace, kdy motorové vozidlo, které pořídili pro potřeby svého postiženého dítěte, nemohou používat. Neprovázaná současná právní úprava tak místo toho, aby pomáhala, dostává rodiče postižených dětí do neřešitelných komplikací.

Předložená novela má odstranit problémy rodičů s registrací s používáním zdravotních pomůcek. Zároveň se sníží i zbytečné zatěžování soudů nadbytečnou agendou.

Vláda ve svém stanovisku ze dne 15. 6. 2015 vyslovila souhlas a zároveň doporučila načíst výlučně legislativně technickou úpravu článku 1 návrhu zákona bez jakékoliv věcné úpravy. Souhlasím s předkladatel, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 5.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní zpravodajce a otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Nyní tedy rozhodneme podle § 90 odst. 2 o pokračování projednání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 487 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Přivolám naše kolegy z předsálí. Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jsem jej přednesl.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 217, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný, návrh byl přijat a bylo rozhodnuto v jednání pokračovat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan navrhovatel. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Tak jak zde bylo avizováno paní zpravodajkou, přečtu legislativně technickou úpravu na základě doporučení legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny. A ta zní: Článek 1, v § 4 zákona číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona číslo 141/2012 Sb., zákona číslo 331/2012 Sb., zákona číslo 306/2013 Sb., zákona číslo 313/2013 Sb. a zákona číslo 329/2014 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou číslo 29 zní: Při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku podle § 9 až 12 v případě, že je jeho příjemcem nezletilé dítě, se předchozí souhlas soudu dle zvláštního zákona, vysvětlivka 29, nevyžaduje. Předchozí souhlas soudu se nevyžaduje ani u samotného nákupu zvláštní pomůcky pořízené s využitím příspěvku a všech navazujících a souvisejících řízení před příslušnými úřady. Vysvětlivka 29 zní: § 898 odst. 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. U pana navrhovatele ani u paní zpravodajky není zájem. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. (Místopředseda Bartošek od stolku zpravodajů: Legislativně technickou úpravu.)

Tak ano, pardon, takže ještě hlasování nejprve o legislativně technické úprava, tak jak ji přednesl pan navrhovatel v podrobné rozpravě. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 218, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle sněmovního tisku 487, ve znění schválených úprav."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 219, přihlášeno je 126 poslankyň a poslanců, pro 125, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce.

 

Pan navrhovatel žádá o slovo s přednostním právem. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP