(11.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A kdybych měl ještě říci, co je podstata té dohody, tak je to samozřejmě odstraňování překážek obchodu a posílení spolupráce v oblastech souvisejících s obchodem.

Někdo z vás by mohl říci, že ty smlouvy při pohledu zblízka jsou jakoby komplikovanější věc, než se zdá, protože jde o to, aby neutvrzovaly ty země v charakteru zemí, které vyvážejí nerostné suroviny, a my jim za to dodáváme nějaké zboží, a tím jako kdyby ještě posilovaly tu strukturu, která není vždy plnohodnotná. Myslím si, že to jsou věci, na které není úplně jednoduchá odpověď. Myslím, v této chvíli je důležité, že Kamerun smlouvu podepsal, to znamená, že on je přesvědčen, že tento typ otevření se obchodu s Evropou je pro něj výhodný a že je to něco, co by ho mělo naopak potáhnout do toho mezinárodního společenství obchodu a dát mu šanci rozvoje. To znamená, ten podpis Kamerunu znamená, že oni to sami pro sebe vnímají jako něco, co tu jejich ekonomiku, která se vyvíjí poměrně velmi slušně na poměry subsaharské Afriky, posílí. Takže aby nevznikal pocit, že je to nějaká obnova koloniálních dohod a podobně. Jsem přesvědčen, že tohle je jinak a že to je komplikovanější. Ale samozřejmě mít dobrou oboustrannou dohodu, to asi není jednoduchá věc a je to docela složitá tematika.

Doporučuji, abychom samozřejmě podpořili tuto dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a reprezentantem střední Afriky Kamerunem jako příklad otevírání obchodu a sjednávání otevřenějších poměrů v oblasti obchodu mezi námi a touto africkou zemí.

Myslím si, že to svým způsobem velice souvisí s těmi otázkami, které dnes řešíme. Nás by mělo zajímat, aby přibývaly země, které jsou stabilní ekonomicky, které jsou stabilní politicky a o kterých třeba dnes tak často neslyšíme, ale to je právě proto, protože nejsou zdrojem konfliktů ani nejsou zdrojem problémů, které souvisejí s dnes tak často diskutovanou migrací. Myslím si, že to má svou váhu, i když to může u někoho vyvolávat pocit, že to je na okraji. Afrika ve skutečnosti není na okraji podle mě. Opakuji, ona není na okraji té budoucnosti, protože si myslím, že se bude prosazovat stále významněji. A doufám, že se bude prosazovat pozitivním způsobem a ne tím, který dnes je bohužel nejvíce vidět.

Tolik k této smlouvě a snad jsem připraven i odpovědět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničních věcí Lubomíru Zaorálkovi. Pan ministr Mládek není přítomen, proto požádám zpravodaje pro prvé čtení poslance Pavla Holíka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé. Doporučuji, aby tento vládní návrh byl přikázán zahraničnímu výboru k podrobnějšímu projednání. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zahraničnímu výboru. To zopakoval zpravodaj. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Rozhodneme v hlasování číslo 91, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 91, z přítomných 131 poslanců bylo pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání zůstává podle zákona o jednacím řádu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem 141 a tím je

141.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou
o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 7. října 2015 v Praze
/sněmovní tisk 659/ - prvé čtení

Požádal bych nejdříve pana poslance Zemka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Za vládu předložený návrh uvede ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Ještě jednou, dámy a pánové, tohle je věc poměrně velmi srozumitelná a velmi jednoduchá.

Tato dohoda o pracovní dovolené je dohoda, která by měla umožnit mladým lidem obou zemí, tady se jedná o Chile a Českou republiku, měla by umožnit mladým lidem v obou zemích... No, ještě je otázka, kdo to je mladý člověk. Tak mladý člověk, přátelé, je člověk od 18 do 30 let. To může být předmětem sporu, ale... (Posl. Schwarz ze sálu: Já jsem taky mladý). Ano, já jsem si myslel, že kolem toho vznikne spor. Ale jak říkal John Lennon: kdo má víc než třicet, nemá právo mluvit. Takže tady se zřejmě vychází z tohoto Lennonova výroku, a tudíž mladý člověk je od 18 do 30 let.

Ta dohoda znamená, že tito lidé, které ještě stojí za to poslouchat, ti mají možnost se pohybovat v těch zemích, pracovat tam. To znamená jednak jako poznávací pobyty, ale jednak tam i dokonce pracovat a získávat zkušenosti nejen cestováním, studováním, ale také prací a možností získávat finanční prostředky.

My takovouto smlouvu máme už uzavřenou s Novým Zélandem, Kanadou a Jižní Koreou. Očekáváme, že vejde v platnost i dohoda s Izraelem, a vyjednáváme podobné dohody s Austrálií, Japonskem a Hongkongem. Připadá mi, že je to věc velmi příznivá, pro naše velmi mladé velmi potřebná, a zdá se mi, že bychom se na tom mohli shodnout.

Na této smlouvě je zajímavá ještě jedna okolnost - je to poprvé, co sjednáváme podobnou dohodu se španělskojazyčnou zemí. V tom je to určité novum.

Jinak si myslím, že je to všechno jasné, a očekávám, že to podpoříte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničních věcí. Žádám pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Václava Zemka, aby přednesl svoji zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Navážu na pana mistra, on byl téměř vyčerpávající. Je to naprosto bezkonfliktní smlouva. Dohoda mezi Českou republikou a Chile vlastně, jak už bylo řečeno, umožňuje u středně dlouhých pobytů mladým lidem možnost si přivydělat, a tím si krýt vlastně část nákladů na pobyt v té či oné zemi.

Podotýkám, že Chile je země přátelská, Česká republika tam mám velice dobrou reputaci, to se váže už na tradici z dob první republiky.

Dovolte mi ještě malou osobní poznámku. Byli jsme tam loni, koncem roku, se zahraničním výborem. Při této příležitosti byla podepsána smlouva o zamezení dvojího zdanění. Takže vzájemné vztahy se rozvíjejí. Myslím si, že i tato smlouva, která je tady předkládána, přispěje k dalšímu rozvoji našich vztahů.

Já osobně ji podpořím a dovolil bych si zatím navrhnout přikázání zahraničnímu výboru na bližší projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, pan zpravodaj doporučil totéž. Má někdo jiný návrh? Vzhledem k tomu, že jde o pracovní dovolenou? Pokud nikdo nemá jiný návrh - eviduji jenom návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili aktuální stav přítomných.

 

O návrhu na přikázání zahraničnímu výboru rozhodneme v hlasování pořadové číslo 92, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 92 - z přítomných 111 pro 111, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Lhůta k projednání je zachována podle jednacího řádu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP