(16.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Druhá věc. Vláda schválila pokračování výstavby a příprav provozu podzemního výzkumného pracoviště Bukov. To je aktivita, která by mohla po roce 2018 zaměstnat zhruba 150 ze současných důlních pracovníků.

Současně vláda také schválila finanční podporu pro přípravu a výstavbu vnitřní infrastruktury průmyslové zóny Bystřice nad Pernštejnem s tím, že by tato průmyslová zóna přispěla k vytvoření nových pracovních míst v rámci tohoto mikroregionu. To znamená, Bystřice nad Pernštejnem dostane konkrétní finanční podporu k rozšíření, zkvalitnění infrastruktury v průmyslové zóně. Současně také platí, že získání konkrétního investora do tohoto regionu je jednou z priorit agentury CzechInvest, to znamená, agentura CzechInvest se aktivně účastní jednání, která vede Bystřice nad Pernštejnem, a snaží se podpořit úvahy investorů o tom, že by do tohoto regionu investovali. Není to úplně jednoduché vytvořit nová pracovní místa na Bystřicku a Novoměstsku, protože komplikací je tady dopravní infrastruktura, určitá vzdálenost, která tady je od dálnice. A cílem vlády je, abychom maximálně k získání nových investorů pomohli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, paní a pánové. Tím je potřeba ukončit interpelace na předsedu vlády. Skončila 16. hodina. Už tedy nedám kolegovi Černému šanci k doplňující otázce a panu premiérovi dokončení případné odpovědi.

Dovolte mi, ještě než zahájím interpelace na členy vlády, abych doplnil omluvy. Od 17.30 se z pracovních důvodů omlouvá ministr dopravy Dan Ťok. Dále se omlouvá pan poslanec Roman Procházka od 14.30 do konce pracovního dne. Pan ministr Zaorálek se omlouvá od 17 hodin z pracovních důvodů a pan ministr a místopředseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z pracovních důvodů na odpolední jednání. Dále je tady omluva pana Martina Kolovratníka od 14.30 do 18 hodin, a od 16 hodin pan poslanec Šarapatka.

Budeme pokračovat v interpelacích na členy vlády. První interpelace je pana poslance Augustina Karla Andrleho Sylora, který interpeluje pana ministra obrany Martina Stropnického. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážený pane nepřítomný ministře, podle mých informací dochází v muničním skladu v Čermné nad Orlicí k porušování smluvních vztahů ze strany Ministerstva obrany. Až do roku 2014 spravovala elektronický bezpečnostní systém v objektu pro Ministerstvo obrany společnost Trade FIDES, akciová společnost. Tato služba spolu s ukončením smlouvy s touto společností bez náhrady zanikla a přístup k tomuto bezpečnostnímu systému dnes v podstatě závisí jen na dobré vůli pronajímatele a není nijak právně ošetřen. Laxní postup ministerstva v uzavírání nových smluvních vztahů také způsobil, že ostraha objektů, kterou vámi uvedený úřad převzal, teoreticky nemá ani oprávněný přístup ke své podstatné části a v podstatě závisí na benevolenci pronajímatele. V areálu podle mých informací vznikly také desítky černých staveb, aniž by kdo z odpovědných úředníků reagoval na opakovaná upozornění ze strany pronajímatele a majitele pozemku. K dnešnímu dni tak lze konstatovat, že podnájemní smlouva podmiňující provoz a další z toho plynoucí ve zprávě pro Ministerstvo obrany České republiky není v souladu nejen s platnými právními předpisy, ale znamená i potenciální nebezpečí pro okolí.

Vážený pane ministře, chci se vás prostřednictvím interpelace zeptat, zda plánuje ministerstvo tento stav napravit, popřípadě v jakém termínu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr Martin Stropnický je omluven z dnešního jednání. Do 30 dnů vám dojde odpověď písemně, pane poslanče.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Jiří Valenta, který interpeluje pana ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku došlo k frézování a novému položení obrusné vrstvy na polovině přivaděče D5 na silnici I/27 ve směru z Plzně na Přeštice. Z pohledu mnoha řidičů byl stav před opravou lepší než po samotné rekonstrukci. Vyšší kvalitu původního stavu vozovky nejlépe ilustruje neopravená polovina v opačném směru.

Plzeňský kraj, jehož jsem také zastupitelem, disponuje velice omezenými prostředky na opravy a rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy, a je tak nucen vždy bedlivě zvažovat, jak budou vynaloženy. Analogická optika na efektivitu hospodaření obecně nás tak nutí provedenou opravu považovat za zcela nevhodné až nesmyslné mrhání státními prostředky, byť nyní poskytnuté z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic. Ty by bylo, aspoň podle mého názoru, určitě možné využít mnohem účelněji na odstranění skutečných poškození silnic prvních tříd v Plzeňském kraji.

Vážený pane ministře, prosím vás o kvalifikovanou odpověď na následující dotazy. Za prvé. Z jakého důvodu došlo k zmíněné opravě? Za druhé. Byla následně řádně vyhodnocena kvalita provedené práce a s jakými výsledky? A za třetí. Podle jakých kritérií dochází k výběru komunikací prvních tříd objektivně vhodných k opravě? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Valentovi. Pan ministr Dan Ťok má pět minut na odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě prováděných prohlídek komunikace správcem Ředitelství silnic dálnic, správa Plzeň, bylo v létech 2014 a v roce 2015 nutné na obrusné vrstvě zatít větší množství trhlin a opravit výtluky. Z tohoto důvodu zadal správce diagnostiku asfaltových vrstev na přivaděči I/27 v úseku dálnice D5 a komunikace III/18040 včetně měření protismykových vlastností, a to také v souvislosti s plánovaným převedením díla tohoto úseku do silnic pro motorová vozidla. Podle závěrů posouzení vykazovala vozovka následující závady: podélné a příčné trhliny, starší výspravy výtluků, místy hloubková koroze, ztráta asfaltového tmelu, mozaikové trhliny v kilometru 142,2, vyjeté koleje v pravém jízdním pruhu. V uvedeném úseku je podle sčítání z roku 2010 celková intenzita 17 402 vozidel za 24 hodin, z toho 2 431 těžkých nákladních vozidel za den. V této situaci proto nelze čekat na poruchy registrovatelné při průjezdu v rychlosti přes 100 kilometrů. Včasným odstraněním poruch došlo k zamezení pronikání vody, k prodloužení životnosti asfaltového souvrství a odstraněním kolejí a zdrsněním povrchu k zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Nerealizací včasné opravy hrozí další zhoršování technického stavu vozovky a snížení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Prodlení by mělo za následek zhoršení stavebního stavu komunikace a vynaložení dalších finančních prostředků. Pro ilustraci: jeden metr uvedené opravy stojí 490 korun na metr čtvereční, předpokládaná oprava v horizontu dvou až tří let výměnou obrusné a ložní vrstvy pak stojí cca 812 korun na metr čtvereční bez sanací a tím, že i doba uzavírky by byla trojnásobná.

Na druhou otázku odpovím, že provedené práce jsou dle vizuální prohlídky i dle výsledku kontrolních měření v souladu se zadávací dokumentací se systémem jakosti dopravních staveb, i kontrolním a zkušebním plánem.

A k poslední otázce, ve které dáváte dotaz, podle jakých kritérií dochází k výběru komunikací první třídy objektivně vhodných k opravě. Výběr a plánování oprav silnic I. třídy probíhá na základě stavebního stavu zjištěného při prohlídkách komunikací dle vyhlášky číslo 104/1997 Sb. a vždy doplněného posouzením diagnostikou nezávislé akreditované laboratoře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP