(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud se dál nikdo nehlásí, budeme hlasovat o pořadu 44. schůze, tak jak byl uveden na pozvánce a jak byl upraven schválenými pozměňovacími návrhy. Ještě přivolám kolegy z předsálí.

Zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu této schůze. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 28, přihlášeno je 172, pro 126, proti 6. Tento návrh byl přijat a s návrhem pořadu schůze byl tedy vysloven souhlas.

 

Ještě než otevřu první bod, je teď prostor pro pana předsedu Sklenáka, pokud si přeje vystoupit s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Tak jak bylo avizováno, dovolím si jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 vznést procedurální návrh, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je procedurální návrh, o kterém lze hlasovat, a já učiním tak bez rozpravy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 29, přihlášeno je 172, pro 89, proti 72. Tento návrh byl přijat. (Šum v sále.)

 

Je zde zájem o kontrolu hlasování? Je, tak prosím o strpení. Pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, moc se omlouvám. Hlasoval jsem proti návrhu, ale na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Námitka proti záznamu o hlasování. Všechny vás na žádost odhlásím. Prosím o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Grospiče.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 30, přihlášeno je 163, pro 157, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Sklenáka, tzn. abychom jednali dnes i po 19. hodině.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 31, přihlášeno 162, pro 88, proti 70. Tento návrh byl přijat.

 

Pokud nejsou námitky proti hlasování, tak budeme pokračovat, a to bodem číslo 1. Nicméně než přistoupíme k projednávání tohoto bodu, navrhuji, abychom na žádost předsedy Senátu umožnili vystoupení paní senátorce Dagmar Terelmešové a panu senátoru Radku Sušilovi.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s vystoupením těchto dvou senátorů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 32, přihlášeno 163, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Informace k pozměňovacímu návrhu vám byly rozdány do vaší pošty. A já tedy otevírám bod

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
/sněmovní tisk 487/2/ - vrácený Senátem

Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako tisk 487/3. Já tady vítám paní senátorku Terelmešovou.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil pan poslanec Bartošek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Vrací se nám zde návrh ze Senátu, který jsme přijali podle § 90. Řeší otázku zdravotních pomůcek u zdravotně postižených. V Senátu o tom proběhla poměrně dlouhá diskuse i na výborech s tím, že to, co bylo jako připomínka, je, že v daném návrhu dochází k úpravě občanského zákoníku. Senát navrhuje úpravu, která umožňuje, abychom dosáhli kýženého výsledku, tzn. zlepšili situaci zdravotně postižených a docházelo k přiznávání zdravotních pomůcek rychleji, tedy bez toho, že by bylo potřeba, aby o tom rozhodovaly soudy, ale vrací se tato kompetence na úřady práce, ale současně bez toho, že by bylo potřeba přitom měnit občanský zákoník. Dále Senát navrhl, aby kromě lidí se zdravotním postižením pod 18 let se to týkalo i lidí s omezenou působností (způsobilostí?), a celý návrh vlastně ještě posunul dál a rozšířil.

Myslím si, že návrh, který upravil Senát, stojí za podporu, protože jsem přesvědčen, jak jsem to konzultoval i s jinými právníky, že dosáhneme cíle bez toho, že bychom poslaneckou iniciativou museli měnit občanský zákoník. Takže za sebe vás žádám o podporu senátního návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se paní zpravodajky garančního výboru, což je paní poslankyně Nohavová, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Pozměňovací návrh ze Senátu rozšiřuje původní poslanecký návrh, který Sněmovna přijala ve zkráceném řízení v prvním čtení podle § 90. Původní návrh, jak byl ve Sněmovně předložen, stanovuje, že při rozhodování o nároku na zvláštní pomůcku, jehož příjemcem je nezletilé dítě, se nevyžaduje podle občanského zákoníku předchozí souhlas soudu. Senátní pozměňovací návrh rozšiřuje příjemce o osoby s omezenou svéprávností.

S návrhem vyslovilo souhlas Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže rovněž doporučuji přijetí sněmovní verze.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Jako první vystoupí paní senátorka Terelmešová. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Dagmar Terelmešová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, páni poslanci. Přicházím k vám, jak už bylo řečeno, s pozměňovacím návrhem k poslaneckému tisku č. 487, senátní tisk 205, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v původním poslaneckém návrhu také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Je nutné, aby hned na začátku zaznělo, že nejen já jako předkladatelka pozměňovacího návrhu, ale také výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu i plénum Senátu hodnotíme tuto novelu jako velmi potřebnou a je důležité za ni panu místopředsedovi Janu Bartoškovi poděkovat. Pouze pro připomenutí. Tato novela má řešit zrychlení získání kompenzační pomůcky vyšší finanční hodnoty pro postižené dítě, protože odstraňuje souhlas soudu při získávání této pomůcky. Tato zjednodušená interpretace měla pouze přiblížit téma, se kterým vás již seznámil předkladatel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP