Neautorizováno !


(Schůze zahájena v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, zahajuji 45. schůzi Poslanecké sněmovny. Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v úterý 12. dubna.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 3 a pan poslanec Martin Komárek ruší svoji omluvu.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Martu Semelovou a pana poslance Jaroslava Klašku. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o ověřovatelích schůze.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro ověřovatele paní poslankyni Martu Semelovou a pana poslance Jaroslava Klašku, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 1, přihlášeno je 100 poslankyň a poslanců, pro 95, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 45. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Martu Semelovou a pana poslance Jaroslava Klašku.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 45. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Sněmovny rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Jako první do diskuse s přednostním právem ještě před schválením pořadu je přihlášen pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane premiére, já před vás předstupuji s tím, abych zdůvodnil, proč jsme svolali tuto mimořádnou schůzi. Měl jsem teď trochu pochybnosti, jestli mám začít hovořit, když tu není pan ministr vnitra, ale pan ministr vnitra právě přichází, takže z tohoto hlediska je vše v pořádku.

Jak všichni víte, tak v posledních dnech se v souvislosti s problematickými momenty kolem postupu policie při návštěvě prezidenta Čínské lidové republiky objevila řada vysvětlení, řada často protichůdných informací. A my jsme toho názoru, že si toto téma bezesporu zaslouží, aby bylo vysvětleno občanům, aby bylo vysvětleno Poslanecké sněmovně, abychom se dočkali strukturovaných a kompetentních odpovědí od představitelů vlády, jak to bylo, co se stalo, jaká opatření byla přijata, aby se něco podobného v budoucnu neopakovalo. Chci jasně říct, že jsme z toho nechtěli dělat žádné zvláštní politikum a nechtěli jsme ani nějak zvlášť zatěžovat práci Sněmovny. Proto jsme navrhli, aby tento bod byl běžně zařazen do programu jednání této schůze. Vládní koalice to odmítla a tento náš postup zablokovala, takže nemáme jinou možnost než prostřednictvím mimořádné schůze donutit vládu, donutit pana ministra vnitra, aby informoval Sněmovnu o postupu policie a bezpečnostních složek během návštěvy čínského prezidenta v České republice.

Já samozřejmě nepochybuji o tom, že zajištění bezpečnosti nejvyššího státního představitele zahraničního státu, v tomto případě Čínské lidové republiky, je z hlediska plánování operativy nepochybně náročný úkol a že naše bezpečnostní složky se tohoto úkolu i v tomto případě zhostily dobře, protože nedošlo k ohrožení bezpečnosti ani zdraví zúčastněných osob. Nicméně takovýchto státních návštěv jsme tu měli v minulosti celou řadu. Vždy docházelo k precizní přípravě, vždy docházelo k různým bezpečnostním opatřením, ale nikdy tyto návštěvy nebyly provázeny těmi incidenty jako právě návštěva prezidenta Čínské lidové republiky. Zde došlo k řadě událostí, které musí být prošetřeny, musí být vysvětleny. Musíme vědět, jestli policie postupovala v souladu se zákonem, a pokud ne, kdo za to odpovídá a jaké kroky z toho budou vyvozeny.

Já tady připomenu - ale myslím, že obecně to všichni znáte - ty případy, o kterých se mluví na veřejnosti, několik událostí, které si podle našeho názoru zaslouží vysvětlení. Jednak je to případ zamezení vstupu demonstrantů na Hradčanské náměstí. To, co je opravdu závažné a co vyvolalo pochybnosti, dokonce i omluvu policejního prezidenta, je vstup policistů na akademickou půdu, konkrétně na fakultu Filmové akademie múzických umění, kde policisté vyšetřovali vyvěšení tibetských vlajek. Já nevím, jestli omluva stačí. Ono je také potřeba říct a dát jasnou odpověď na to, kdo to policistům nařídil, proč to dělali a proč se něco tak závažného, na co všichni musíme být citliví, stalo. Dalším problematickým momentem je samozřejmě šikanování pokojně se chovajících aktivistů, zabavování tibetských vlajek, které byly v soukromém vlastnictví, preventivní kontrola občanů, kteří se ani žádné demonstrace nezúčastnili, atd.

Jedním z hlavních selhání nepochybně byla i špatná koordinace organizátorů státní návštěvy s představiteli bezpečnostních složek. Ukazuje se, že policie pravděpodobně v řadě případů jednala se zpožděním, což zase způsobovalo konflikty, kterým se ale dalo právě tou lepší koordinací předejít. A tohle už naznačuje i jakési politické selhání. Politické selhání, na které musí reagovat vláda, na které musí reagovat ministr vnitra.

Incidenty zároveň prošetřuje pražské vrchní státní zastupitelství a to také musí dojít k závěru, zda nedošlo k porušení ústavně garantovaného práva na svobodné vyjádření a na nenásilné vyjádření osobního názoru, o čemž tady můžeme také pochybovat. Docházelo např. k opakovaným kontrolám aut s plakáty, byla navštěvována sídla firem i soukromé byty kvůli vyvěšování vlajek. A já si nemyslím, že všechny tyto věci, kdy dochází k nějakému omezování soukromí, kdy dochází k omezování osobní svobody a svobody vlastnictví, lze odbýt tím heslem o služební horlivosti - no oni ti policisté byli horliví, tak prostě tak jednali... To je opravdu slabá odpověď. My potřebujeme vědět, jestli za tím nebylo nějaké zadání a jestli z toho někdo nemá vyvodit personální, politickou a jinou odpovědnost.

A já samozřejmě chápu, a rozumíme tomu všichni, že návštěva čínského prezidenta se konala v bezpečnostně zostřené době. To všichni víme. Že v takovém případě je možné a nutné bezpečnostní situaci vyhodnocovat pečlivěji než dřív a přijímat opatření, která jsou třeba silnější. Ale těžko z toho vyplývá - a mně to z toho nevyplývá a možná mi to pan ministr vnitra vysvětlí, mně z toho nevyplývá, že by i za této situace vyvěšení vlajky, prezentování vlajky v ruce, pokojné vyjádření názoru mohlo být vyhodnoceno jako riziko vůči chráněné osobě. Tady skutečně existuje řada otázek, proč tak policie jednala, na čí příkaz tak jednala, zda to bylo nutné a proč k tomu všemu došlo. A to je ta hlavní obecná politická otázka, na kterou tady musíme slyšet odpověď od vlády, od pana premiéra nebo od pana ministra vnitra. Ta obecná otázka, která je s návštěvou čínského prezidenta a se všemi těmi incidenty spojena, zda to všechno bylo primárně motivováno bezpečností a ochranou veřejného činitele, anebo zda zde nedocházelo ze strany řekněme politického zázemí organizátorů návštěvy k ovlivňování příprav bezpečnostních opatření tak, aby ta akce - návštěva čínského prezidenta - měla to správné politické a ideologické vyznění, či zda se nejednalo víc ve prospěch hostů z Číny než ve prospěch ochrany českých občanů a jejich práv. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP