(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče, a ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Ptám se na závěrečná slova - pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Má někdo jiný návrh? (Ministr Jurečka - zkrácení lhůty.) Zkrácení lhůty - pane zpravodaji? Pokud jde o zkrácení lhůty, já jsem to v rozpravě neslyšel, mohl jsem se přeslechnout, ale pokud to v rozpravě padlo, bude se to hlasovat až po přikázání výborům. Takže to je v pořádku. Pan zpravodaj?

 

Poslanec Petr Bendl: Já chci jenom potvrdit, že to v obecné rozpravě padlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. V tom případě záleží na zpravodaji, já jsem nemusel... Ale pan ministr - závěrečné slovo. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já bych s dovolením tedy otevřel tímto rozpravu a zde oficiálně mimo úvodní slovo prosím, abychom hlasovali o schválení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan ministr vystoupil ve dvojjediné roli ministra i poslance, takže v každém případě jde o hlasovatelný návrh. Znovu uzavírám rozpravu s tím, že opakuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu.

 

Nikdo nenavrhuje jiný garanční výbor, můžeme tedy hlasovat v hlasování číslo 303 o přikázání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 303 z přítomných 142 pro 108, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh z pléna na jiný výbor? Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Nejdřív vás všechny odhlásím na požadavek z pléna. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů rozhodneme v hlasování číslo 304, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 304 z přítomných 110 pro 65, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru zemědělskému jako garančnímu výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 46.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 47. Pan ministr zůstává na místě. Požádám o zaujetí místa u stolku zpravodajů zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Marii Pěnčíkovou a budeme se zabývat bodem

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 669/ - prvé čtení

Žádám ministra zemědělství, aby předložený návrh z pověření vlády uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Nyní mi dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd neboli zákon o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaný zákon odstraňuje překrývání definice pomocné látky podle zákona o hnojivech a přípravku na ochranu rostlin podle zákona o rostlinolékařské péči. K této úpravě se ČR zavázala v roce 2014 v rámci řízení pro porušení Smlouvy o fungování EU. Cílem je toto řízení zastavit a vyhnout se tak případné žalobě u Evropského soudního dvora. Nově se také upravuje proces ohlášení vzájemně uznávaných hnojiv tzv. předběžnou notifikací. V navrhovaném znění ohlášení mají ve svém právní řádu zavedeny i některé jiné členské země EU, například Německo, Francie, Španělsko. Více než pětiletá zkušenost se systémem vzájemného uznávání prokázala své opodstatnění v oblasti obchodu s hnojivy. Nicméně z pohledu kontrolního orgánu se objevuje několik podstatných nedostatků, které má právě navrhovaný zákon eliminovat.

Byly přeformulovány obsahové náležitosti rozhodnutí o registraci hnojiva především za účelem jasného vymezení podmínek, za kterých bude hnojivo uváděno do oběhu. Bylo doplněno, že i v případě změny etikety nebo příbalového letáku je třeba žádat o změnu rozhodnutí o registraci. Etiketa nebo příbalový leták hnojiva budou nově obsahovat údaje, které zajistí spotřebiteli podrobnější informace o výrobku. Navrhuje se také nové ustanovení, které zakotvuje podmínky, za kterých je možno letecky aplikovat kapalná hnojiva a pomocné látky na zemědělských pozemcích.

Navrhované nabytí účinnosti dnem 31. srpna 2016 je vázáno na závazky vyplývající z jednání zástupců ČR a Evropské komise při řešení sporů týkajících se nitrofenolátů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Marianu Jurečkovi a prosím paní zpravodajku, paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby uvedla svou zpravodajskou zprávu. Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výše uvedená novela se k nám dostala již 15. prosince loňského roku, vy ji máte k dispozici jako sněmovní tisk 669 v systému. Pan ministr, ač je poměrně drobná, ji vysvětlil myslím poměrně podrobně.

Na základě výsledků řízení EU Pilot č. 4553/13 bylo s Českou republikou v roce 2014 zahájeno řízení pro porušení Smlouvy o fungování EU podle čl. 258, v jehož rámci se ČR zavázala změnit zákon o hnojivech tak, aby se kategorie pomocných látek nepřekrývala s definicí přípravků na ochranu rostlin. Proto tady tu novelu máme na stole. Jak řekl pan ministr, termín pro implementaci je do 31. srpna 2016.

To jsou základní data a já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Petr Bendl, ale s přednostním právem vás, pane poslanče, předběhla zpravodajka, tak jako jste to udělal v předchozím bodě. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo nyní ve svém vystoupení.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Já se omlouvám, ale aby to bylo procedurálně správně, tak já teď v rozpravě navrhnu zkrácení lhůty k projednání na 20 dnů do výborů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Bendl v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Tak jak správně paní zpravodajka říkala, ten zákon už je tady dlouho. Jednou jsme ho dokonce stahovali z jednání Poslanecké sněmovny pro nepřítomnost ministra zemědělství, pokud si vzpomínáte. Proto nevidím důvod, proč v tuto chvíli debatovat na téma zkrácení lhůty k projednávání na 20 dní. Proto, za prvé, jménem poslaneckého klubu ODS a TOP 09 a Starostové vetuji možnost projednávání ve zkrácené lhůtě 20 dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP