(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím pana zpravodaje zahraničního výboru, pana zpravodaje Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 659/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 24. schůze ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 7. října 2015 v Praze.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Miloslava Staška, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené podepsané dne 7. října 2015 v Praze, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Pan poslanec Klaška má náhradní kartu číslo 13. Ještě sdělím jednu omluvu. Pan poslanec Radek Vondráček se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z rodinných důvodů.

Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, které navrhl zahraniční výbor a přednesl pan zpravodaj. Odhlásím vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o usnesení zahraničního výboru, tak jak jej přednesl pan zpravodaj, pan poslanec Pavel Holík.

Zahajuji hlasování o návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 218, přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 141, proti jeden. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

224.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 752/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych tady stručně připomenul, že hlavním cílem tohoto návrhu je transpozice nové směrnice Evropské unie proti praní peněz a financování terorismu, která byla přijata v květnu 2015. Implementační lhůta je červen 2017. Nicméně v souvislosti s teroristickými útoky vyzvala Evropská komise ve svém akčním plánu pro zesílení boje proti financování terorismu, aby ji státy implementovaly nejpozději do konce roku 2016.

Hlavními změnami v systému opatření proti praní peněz a financování terorismu jsou: zavedení principu hodnocení rizik do všech stupňů systému boje proti praní peněz a financování terorismu, snížení částky hotovostní platby, při níž musí každý podnikatel identifikovat svého klienta, zahrnutí téměř všech druhů provozovatelů hazardních her mezi povinné osoby a v neposlední řadě zřízení rejstříku skutečných majitelů právnických osob.

Ještě bych rád krátce zareagoval na diskusi, která probíhala v rámci prvního čtení, konkrétně na problematiku politicky exponovaných osob. Politicky exponovanou osobou je osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, což pochopitelně není běžný úředník, byť na stranickém sekretariátu nebo na ministerstvu. V příslušném ustanovení návrhu uvedený výčet funkcí je demonstrativní a je zde uveden pouze pro základní orientaci, přičemž musí zohledňovat mezinárodní přesah této definice. Předkladatel vzhledem ke komplikovanosti této problematiky předpokládá vydání metodického pokynu vycházejícího z Giddens FATF, ve kterém bude přesněji a podrobněji specifikováno, které konkrétní funkce jsou tímto ustanovením pokryty. V této metodice je možné zohlednit rovněž připomínky, které zazněly v rámci prvního čtení.

Rozpočtový výbor jako garanční návrh doporučil ke schválení. Dovoluji si vás proto požádat o podporu návrhu při dalším projednávání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisk 752/1 a 2. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Karla Fiedlera, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Po zprávě předkladatele, která byla poměrně kompaktní a sdělila vše podstatné a potřebné k této novele, kterou projednáváme, mohu sdělit to, že i na půdě rozpočtového výboru, který projednával tento sněmovní tisk jako garanční výbor, nebyly zásadní připomínky a výhrady k tomuto, a předložené pozměňovací návrhy, které byly doručeny rozpočtovému výboru, podpořil. V tuto chvíli jsou k tomuto sněmovnímu tisku 752 kromě pozměňovacích návrhů, které doporučil rozpočtový výbor, v systému evidovány tři pozměňovací návrhy. Uvidíme, zda v rozpravě padne nějaký další.

Všechny tři pozměňovací návrhy, které naleznete v systému, jsou víceméně upřesňující texty, které zpřesňují výklad jednotlivých odstavců zákona tak, aby nedocházelo k nejasnému výkladu, nebo jsou na bázi legislativně technických poznámek. Předpokládám, že k těmto pozměňovacím návrhům budou přednesena stanoviska a odůvodnění v podrobné rozpravě. Prozatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážená vládo. Velmi vítám projednávání tohoto vládního návrhu zákona. V průběhu několika zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy se na mne jako na vedoucí české parlamentní delegace obrátil výkonný tajemník Moneyval, výboru Rady Evropy, který se zabývá bojem proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Informoval mě o skutečnosti, že téměř všechny jurisdikce kriminalizují financování terorismu jako zvláštní trestný čin a Česká republika patří jako jediná evropská země na seznam zemí s nedostatečnými opatřeními v boji proti financování terorismu.

Výbor pro hodnocení opatření na zabránění praní špinavých peněz a financování terorismu Moneyval se rozhodl uskutečnit v červnu návštěvu České republiky. V rámci této návštěvy se uskutečnil dialog mezi zástupci Moneyvalu ohledně implementace doporučení z posledního hodnocení České republiky z roku 2011. Setkali se s ministrem spravedlnosti Pelikánem, zástupcem Nejvyššího státního zastupitelství včetně nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, s představiteli (představitelem?) finančního analytického útvaru, který vede českou delegaci při výboru Moneyval a na půdě parlamentu s předsedou ústavně právního výboru Jeronýmem Tejcem. Obsahem jednání byla především novela trestního zákoníku, konkrétně kriminalizace financování terorismu v českém zákoníku.

Jak jsem uvedla v úvodu, mezinárodní mezivládní organizace Finanční akční výbor označil Českou republiku jako jedinou evropskou zemi na seznamu zemí s nedostatečnými opatřeními v boji proti financování terorismu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP