(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane ministře.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 746/1 a 746/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Roman Procházka a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor se tímto zákonem zabýval na své 45. schůzi dne 31. srpna 2016 a přijal usnesení číslo 501, které zní:

Po rekapitulaci zpravodaje poslance Procházky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí schválila bez připomínek; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což tímto činím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu. Táži se na případná závěrečná slova pana zpravodaje nebo pana navrhovatele. Není tomu tak. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a táži se, kdo z poslankyň a poslanců se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži pana navrhovatele nebo zpravodaje, zda chcete závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 747/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předmětem projednávání je vládní návrh novely zákona o civilním letectví, jehož primárním cílem je provést adaptační opatření ve vztahu k přímo použitelným předpisům EU v oblasti pravidel a postupů pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích, hlášení událostí v civilním letectví a průkazů způsobilosti a osvědčování řídících letového provozu, a tím splnit závazky, které České republice plynou z jejího členství v EU. Příslušná adaptační opatření ve vztahu k relevantním přímo použitelným předpisům EU měla být přijata již v minulém roce, v případě jednoho nařízení pak musí být přijata do června tohoto roku.

K návrhu zákona byly uplatněny pozměňovací návrhy, k nimž zaujalo jak Ministerstvo dopravy, tak hospodářský výbor Poslanecké sněmovny souhlasné stanovisko. Jde jednak o pozměňovací návrhy podané panem zpravodajem Snopkem, které byly zpracovány ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a které zpřesňují stávající právní úpravu nebo míří ke zlepšení stávající správní praxe, jednak o pozměňovací návrh poslance Adamce, který zvyšuje hranici maximální vzletové hmotnosti u modelu letadla nespadajícího pod působnost pravidel platných pro letadla.

K pozměňovacím návrhům uplatněným zpravodajem obsahujícím jednak novou komplexní úpravu provozování letišť, jednak možnost vykonávat činnost výkonných letců coby činnosti samostatně výdělečnou, zaujalo jak Ministerstvo dopravy, tak hospodářský výbor negativní stanovisko.

K návrhu zákona byly dále ze strany poslance Klašky uplatněny pozměňovací návrhy týkající se provozování letiště a úpravy zákonné definice letecké stavby a letiště. K těmto pozměňovacím návrhům zaujal hospodářský výbor pozitivní stanovisko, zatímco Ministerstvo dopravy k nim zaujalo a i nadále zaujímá stanovisko negativní.

Na tomto místě a v těchto souvislostech musím zopakovat, že i nadále s těmito pozměňovacími návrhy Ministerstvo dopravy nesouhlasí, a považuji za nutné uvést, že přijetí těchto návrhů by vedlo k extrémní praktické komplikaci při zajišťování provozní bezpečnosti letišť a jejich ochrany před terorismem. Již samotná navrhovaná úprava definice letiště přinese tak závažné problémy. Na rozdíl od stávající právní úpravy nebude pod letiště již možné zahrnout pozemky, na kterých není umístěna žádná letecká stavba nebo její součást, což ve skutečnosti povede k podstatnému územnímu zúžení prostoru letiště. V území, které pod definici letiště nebude možné zahrnout, tak v důsledku toho bude problematické zajistit provozně technickou bezpečnost a ochranu letišť před terorismem.

Navrhovaná úprava ustanovení, podle kterého se povolení provozovat letiště vydá přednostně žadateli, který prokáže, že je vlastníkem nadpoloviční většiny výměry letištních pozemků, by umožnila takovému žadateli získat toto povolení na úkor stávajícího provozovatele, který jinak splňuje veškeré podmínky pro vydání povolení provozovat letiště, a to aniž by nový provozovatel musel vypořádat své vztahy ke zbývající části výměry letištních pozemků. Taková právní úprava je nedůvodná, nezajišťuje ochranu práv vlastníků. V tomto ohledu nesplňuje dlouhodobý požadavek veřejné ochránkyně práv, která z důvodu ústavněprávní ochrany vlastnického práva opakovaně vyzývá k řešení majetkoprávních vztahů na letištích, ani zachování stability provozu na letištích v ČR a přináší vážná bezpečnostní rizika.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. S přednostním právem se hlásí pan předseda Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, včera jsem tady říkal, když jsem neúspěšně navrhoval bod Situace v rezortu dopravy, že v případě novely tohoto zákona nejsem schopen zjistit a dopátrat se, kde je pravda a jaké budou dopady toho, když schválíme zákon v nějaké původní předkládané podobě, nebo u každého jednoho pozměňovacího návrhu, které tam jsou. Mí kolegové se dostali dokonce do velmi nepříjemné mlýnice, když se snažili přijít věci na kloub. Nestalo se tak.

Takže já v tuhle chvíli, a nějak jsme se tady dohadovali i s panem ministrem, dávám procedurální návrh, nechť se k němu tedy vyjádří, abychom přerušili tento bod do říjnové schůze letos a pokusili se to vyřešit.

Jenom musím podotknout, pokud se nedohledá, co bude optimální řešení, tak abychom všichni tady nebyli za hlupáky, kteří nechtěně podlehli té či oné lobby, tak jedno z možných řešení by bylo skutečně vzít to, co musíme transponovat, to, co je nezpochybnitelné a jasné, a případně majetkové záležitosti nějak oddělit a řešit je, anebo se do října domluvit, že takto to je správné, pro ČR optimální. Jenom upozorňuji, že se mluví o letišti Příbram, mluví se o Kladnu, mluví se o Líni. Zřejmě každý příběh je nějaký jiný, tudíž skutečně nevím a jsem velmi bezradný. Takže dávám návrh na přerušení tohoto bodu a asi bychom hledali.

Předseda hospodářského výboru se snažil také přijít věci na kloub, svolal uzavřené jednání zainteresovaných. Tam nakonec, a pan ministr už to tady v úvodní řeči řekl, že není ve shodě Ministerstvo obrany s Ministerstvem dopravy. Byť ministři řekli, že to není nějaký problém a nějak se dohodli, tak vás upozorňuji, že o patro níže se zásadně nedohodli, a tohle nám tam na tom jednání předvedli. Takže i to je, bych řekl, další podpůrný argument pro to, abychom si dneska nezadali na tu či onu stranu.

Takže dávám procedurální návrh, o kterém doporučuji teď hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že jste podal procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Váš procedurální návrh zní: přerušení tohoto bodu do říjnové schůze Poslanecké sněmovny. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám, abyste se opětovně přihlásili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP